Aile Hukuku ilkeleri – Planlama ilkesi

0
195
Bu yazıya puan ver

Aile Hukuku ilkeleri – Planlama İlkesi

Aile Hukukunun ilkelerinden biri de planlama ilkesidir.

Devlet aile planlamasının Öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 41 f.II)

Bilindiği üzere kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı Anayasal teminat altındadır. Anayasamızın17. madde hükmüne göre herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir muameleye de tabi tutulamaz.

  • Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali
  • Meşru müdafaa hali ile adam öldürme,
  • Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi,
  • Bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi,
  • Bir ayaklanma veya isyanın bastırılması,
  • Sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme

bu kuralların dışında kalmaktadır.)

Bu bağlamda çocuk sahibi olma ya da olmama kadının kendi bileceği bir iştir. Her ne kadar gerek ahlak gerekse din kuralları bu konularda çeşitli tavsiyelerde bulunur ise de bu kural ve öneriler tebliğimizin kapsamı dışında kalmaktadır. Çocuk sahibi olma ya da olmama konusunda inisiyatif kullanan kadın hangi sayıda ve hangi zamanda çocuk sahibi olacağına da doğal olarak kendi karar verecektir.

Kadınların istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları olgusu 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanunu ile nüfus planlaması olarak adlandırılmıştır.

Nüfus Planlaması Kanunu Kabul Tarihi: 24.05.1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27.05.1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18059.) düzenlemesinde (Bu Kanunun amacı, nüfus planlaması esaslarını, gebeliğin sona erdirilmesi ve sterilizasyon ameliyelerini, acil müdahale halleri ile gebeliği önleyici ilaç ve araçların temin, imal ve saptanmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

Devlet, nüfus planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Nüfus planlaması gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır.

Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, özel teşkilat kurmaya, gebeliği önleyici ilaç ve araçları temin veya imal etmeye veya ettirmeye, muhtaç olanlara bu ilaç ve araçları parasız veya maliyetinden ucuz fiyatla vermeye veya verdirmeye veya sattırmak için tedbir almaya yetkilidir.

İlaç ve araçların imal veya Türkiye’ye İthali Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının iznine tabidir. Nüfus planlamasında kullanılacak ilaç ve araçların niteliği, aralarında tıp fakülteleri öğretim üyelerinin de bulunduğu bir komisyonun yazılı görüşü alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca saptanır. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu şekilde saptanmamış ilaç ve araçlar üniversitelerin tıp fakülteleri de dahil olmak üzere hiçbir birim, kurum ve kuruluşça insanlar üzerinde kullanılamaz.

Hekim, hemşire ve ebeler özel kanunlardaki şartlara bağlı olmaksızın komisyonun kuruluş ve işleyişi, gebeliğin önlenmesine ilişkin yöntemler ve uygulama açısından hekim, hemşire ve ebelerin eğitim ve görevlendirilme esas ve usulleri ile uygulamada yetkilerini belirleyen hususlarda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirtilen şartlara uygun olarak gebeliği önleyici yöntemleri uygularlar.

Kadın hiç de istemediği halde ya da zamanda gebe kalmışsa bu gebeliği sonlandırabilir. Rahim tahliyesi deyimi de gebeliğin sonlandırılmasını ifade eder. Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük, M.2.

Gebeliğin sona erdirilmesi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. (2827 Sayılı Kanun m, 2 f, III.)

2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunun öngördüğü haller dışında gebelik sona erdirilemez ve sterilizasyon veya kastrasyon ameliyesi yapılamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here