Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

Fiilen Oturamaz Olma Engel Oluşturmaz

AİLE KONUTU KAVRAMI (TMK m. 194)

1- AİLE KONUTUNUN TANIMI
2- AİLE KONUTUNUN UNSURLARI
A- Evlilik Birliği Kurulmuş Olmalıdır
1- Uygulama Kapsamında Kalanlar
a- Bütün Evliliklerde Uygulanır
b- Terk Halinde de Uygulanır
c- Birlikte Yaşamaya Ara Verilse de Uygulanır
d- Boşanma veya Evliliğin İptali Davası Açılsa da Uygulanır
e- Ayrılık Kararı Verilse de Uygulanır
f- Konuttan Uzaklaştırma Olsa da Uygulanır
2- Uygulama Kapsamında Kalmayanlar
a- Nişanlılar Arasında Uygulanamaz
b- Evlilik Dışı Birlikte Yaşamalarda Uygulanamaz
c- Evlilik Sonlandığında Aile Konutuna İlişkin Koruma Ortadan Kalkar
1- Ölüm Sebebiyle Korumanın Sonlanması
2- Boşanma Sebebiyle Korumanın Sonlanması
3- İptal Sebebiyle Korumanın Sonlanması
d- TMK Öncesi Sonlanan Evliliklerde Uygulanmaz
e- TMK Öncesi İşlemlerde Uygulanmaz
B- Aile Yaşamının Yoğunlaştığı Bir Konut Bulunmalıdır
1- Uygulama Kapsamında Kalanlar
a- Oturmaya Elverişli Olmalıdır
b- Kural Olarak Tek Konut Olabilir
c- Aile Konutu Fiilen Kullanılıyor Olmalıdır
1- Fiilen Başka Yerde Oturuyor Olunmamalıdır
A- Fiilen Türkiye’de Başka Yerde Oturma
B- Fiilen Yurt Dışında Oturma
2- “Aile Konutu” Fiilen Kullanım Bir Eşe Bırakılmış Olmamalıdır
3- “Aile Konutu” Fiilen Başka Konuta Geçilmiş Olunmamalıdır
4-  “Aile Konutu” Fiilen Oturamaz Olma Engel Oluşturmaz
d- “Aile Konutu” Aynı Zamanda İşyeri Olabilir
2- “Aile Konutu” Fiili Kullanım Uygulama Kapsamında Kalmayanlar
a- Kamu Konutu/Lojman Olmamalıdır
b- Kapıcı Konutu Olmamalıdır
c- İkincil Nitelikte Konut Olmamalıdır
1- Yaşam Merkezi Değildir
2- Düzenli Kullanılmaz
3- Geçici Olarak Kullanılır
d- “Aile Konutu Hükmü” İrade Dışı Elden Çıkmada Uygulanamaz
1- Kamulaştırma
2- Cebri İcra
3- Aile Konutu Niteliğini Kaybetme
C- Geçerli Bir Ayni ya da Kişisel Hakka Dayalı Olmalıdır
1- Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalanlar
a- Kişisel Mal Olabilir
b- Edinilmiş Mal Olabilir
c- Paylı Mülkiyet Olabilir
d- Tapu Sicilinde Cinsi Arsa Olarak Gösterilmiş Olabilir
e- Kat Mülkiyeti Uygulanmayan Taşınmaz Olabilir
f- TMK Öncesi Edinilmiş Olabilir
2- Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalmayanlar
a- Tapu Tahsis Belgesi Varsa Uygulanmaz
b- Kooperatif Adına Kayıtlı Konut Üzerinde Uygulanmaz
c- Elbirliği Mülkiyetinde Uygulanmaz
d- Ayni ya da Kişisel Hak Yoksa Uygulanmaz
D- Aile Konutu Üzerinde Çekişme Bulunmamalıdır
3- AİLE KONUTUNUN ORTAK KONUT İLE KARŞILAŞTIRILMASI
4- AİLE KONUTU OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI
A- Genel Olarak
1- Tespit Kararı Taraf Teşkili Yapılarak Verilebilir
2- Tespit Karan TMK Öncesi Sonlanan Evliliklerde Verilemez
3- Tespit Kararı Aile Konutu Olan Bölümle Sınırlı Verilebilir
4- Tespit Kararı TMK Sonrası Sonlanan Evliliklerde de Verilebilir
B- Aile Konutu Tespit Davası Usul Hükümleri
1- “Aile Konutu Tespit Davasında” Görevli Mahkeme
2- “Aile Konutu Tespit Davasında” Yetkili Mahkeme
3- “Aile Konutu Tespit Davasında” Taraflar
a- Davacı
b- Davalı
4- “Aile Konutu Tespit Davasında” Harç
a- Bağımsız Dava Açılması
b- Birlikte Dava Açılması
5- “Aile Konutu Tespit Davasında” Yargıtay’da Murafaa İstenemez