Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

ÇOCUK KAÇIRMADA ALINACAK ÖNLEMLER

1- GENEL OLARAK
A- Amaç
B- Konusu ve Şahsî Uygulama Alanı
C- Tedbir Niteliği
D- Uygulama Alanında Yer Alan Kavramlar
1- Merkezi Makam
2- Başvuru sahibi
3- Çocuk
4- Velayet hakkı
5- Şahsî ilişki kurma hakkı
6- Sözleşme
7- Genel Müdürlük
8- Uzmanlar
9- Mahkeme
2- MERKEZÎ MAKAMIN ALACAĞI TEDBİRLER
A- Mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarının Aracılığı
B- Merkezî Makamın Görevleri
1- Çocuğun Bulunduğu Yeri Tespit Etmek
2- Yeni Tehlikeleri veya Zararları Önlemek
3- Rıza İle İade veya Sulh Yoluyla Bir Çözümü Araştırmak
4- Çözüm Sağlanamamışsa Dava Açmak
5- Uygulamada Kolaylık Sağlamak
3- USÜL HÜKÜMLERİ
A- Görevli Mahkeme
B- Yetkili Mahkeme
1- Çocuğun Halen Oturduğu Yer Mahkemesi
2- Koruma Altına Alındığı Yer Mahkemesi
C- Başvuru Usülü
D- Dava Açma Usülü
E- Sulh Yoluyla Çözüm
F- Yargılama Usülü
1- Davanamenin Tebliği
2- Basit Yargılama Usulü Uygulanır
3- Adlî Tatilde Görülür
4- Davaların Ayrılması
5- Velayet Davası Bekletilir
6- Geçici Koruma Tedbirleri
7- Davadan Feragat Edilebilir
G- Kanun Yolu
4- İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN OLUŞMASI
A- Taraf Devletler Arasında Uygulanır
B- Yürürlük Sonrası Olaylarda Uygulanır
C- Mutat Meskeni Taraf Devletlerden Birinde Bulunan Çocuklara Uygulanır
D- İade Yükümlülüğü Çocuk 16 Yaşına Geldiğinde Sona Erer
E- İade Davası Bir Yıl İçinde Açılmalıdır
F- Velayet Hakkı İhlâl Edilmiş Olmalıdır
1- Velayet Hakkı Bulunmayan Taraf İstekte Bulunamaz
2- Alıkoyma Kanuna Aykırı Olmalıdır
3- Mutad Meskeninin Bulunduğu Ülkeden Alınmış Velayet veya Kişisel İlişki Kurma Kararı Gerekmez
4- Ceza Hükümleri Saklıdır
5- İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONLANMASI
A- Çocuğun Yeni Çevresine Uyum Sağlaması
B- Velayet Hakkının Fiilen Kullanılmaması
C- Velayet Hakkı Sahibinin İzni
D- Velayet Hakkı Sahibinin Sonradan Kabul Etmesi
E- Çocuk İçin Ciddi Riskin Bulunması
1- Fiziki Risk
2- Psikolojik Risk
3- Katlanılamayacak Risk
a- Davacının Aile İçi Şiddeti
b- Davacının Cinsel İstismarı
c- Davacının Sakıncalı İşte Çalıştıracak Olması
d- Davacının Sağlığının Bozulması
e- Davacının Mutat Meskenden Ayrılması
f- Diğer Katlanılamayacak Riskler
4- Çocuğun İsteği
5- İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklere Yönelik İlkelerimiz
6- İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ ENGELLEMEYEN HALLER
A- Çocuğun Ana Bakım ve Şefkatine Muhtaç Olması
B- Boşanma Davasının Reddedilmiş Olması
C- Korumaya İlişkin Karar Verilmiş Olması
D- Korumaya İlişkin Dava Açılmış Olması
7- KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ
A- İcra Emri Tebliğ Etmeksizin Yerine Getirilir
B- İcra Müdürlüğünün Yetkisi
C- Kolluk Kuvvetlerinin Görevleri
D- Koruma Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi
E- İcranın Ertelenmesi
F- Çocuğun Teslimi
G- Çocuğun Yerinin Değiştirilmemesi
H- Yaptırım
I- Çocuğun Giderleri
J- Yargılama Masrafları
K- Adlî Yardım