Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

EV DÜZENİ (TMK m. 367-371)

1- EV DÜZENİ BİRLİĞİ/BÜYÜK AİLE
A- KAVRAM
1- Ev Düzeni Ev Topluluğundan Farklıdır
2- Ev Düzeninde Birden Fazla Ev Başkanı Olabilir
3- Ev Düzeni Kamu Hukuku Kaynaklı Olabilir
4- Ev Düzenine Bağlılık Birden Fazla Olabilir
5- Ev Düzenine Bağlı Olanların Gerekli Özgürlükleri Korunur (TMK m. 368 f. II)
B- UNSURLARI
1- Aile Halinde Yaşama
2- Otoriteye Bağlanma
a- Kanuna Göre
b- Sözleşmeye Göre
c- Örfe Göre
C- EV BAŞKANININ GÖREVLERİ
1- Evin Düzenini Sağlama (TMK m. 368 f. I)
2- Evin Eşyasını Koruma (TMK m. 368 f. III)
3- Evin Gözetimini Yapma (TMK m. 369 f. II)
a- Küçükler
b- Kısıtlılar
c- Akıl Hastaları
d- Akıl Zayıfları
4- Ödemeleri Yapma
a- Denkleştirme Alacağını Ödeme
b- Verilen Zararı Ödeme
D- EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU (TMK M. 370 F. I)
1- Başkasına Zarar Verilmiş Olmalıdır
2- Kanunda Öngörülen Kişi Zarar Vermiş Olmalıdır
3- İlliyet Bağı Bulunmalıdır
4- Kurtuluş Beyyinesi Getirilmemiş Olmalıdır
a- Alışılmış Şekilde Durum ve Koşulların Gerektirdiği Dikkati Göstermemiş Olmalıdır
b- Dikkat ve Özeninin Zararı Engelleyemeyeceğini İspat Etmemiş Olmalıdır
E- ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI (TMK M. 370-371)
1- Denkleştirme Alacağının Hukuki Niteliği
a- Tereke Borcu Sayılmaktadır (TMK m. 641 f. II)
b- Kanundan Doğan Alacaktır
c- Sağlararası İşlemle Devredilebilir
2- Denkleştirme Alacağının Koşulları (TMK m. 370 f. I)
a- Alacaklı Altsoy Olmalıdır
1- Altsoyun Hukuken Soybağı Kurulu Olmalıdır
2- Altsoy Dışındakiler İstekte Bulunamaz
3- Altsoya Üvey Evlat Dâhil Değildir
b- Alacaklı Ergin Olmalıdır
c- Alacaklı Birlikte Yaşamalıdır
1- Birlikte Yaşanacak Olanlar
A- Ana Baba ile Birlikte Yaşama
B- Büyük Ana ve Baba ile Birlikte Yaşama
2- Birlikte Yaşama Şekli
A- Sürekli Olmalıdır
B- Geçici Kesilme Etkili Değildir
C- Aynı Çatı Altında Olma Zorunlu Değildir
d- Alacaklı Özgülemede Bulunmalıdır
1- Özgüleme Türü
A- Emeğin Aileye Özgülenmesi
1- Bedensel Emeğin Özgülenmesi
2- Düşünsel Emeğin Özgülenmesi
B- Gelirin Aileye Özgülenmesi
2- Özgüleme Şekli
A- Kısmi Özgüleme Yapılabilir
B- Sürekli Özgüleme Yapılmalıdır
e- Alacaklı Karşılıksız Özgülemede Bulunmamalıdır
1- Özgülemenin Karşılığı Alınmamış Olmalıdır
A- Borçtan Kurtarma Yapılmış İse
B- Malvarlığı Devredilmiş İse
C- Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Varsa
2- Özgülemenin Karşılığından Feragat Edilmemiş Olmalıdır
3- Denkleştirme Alacağının İstenmesi
a- Borçlunun Ölümü Hâlinde İstek (TMK m. 371 f. I)
b- Borçlunun Sağlığında İstek (TMK m. 371 f. II)
1- Birlikte Yaşamanın Sona Ermesinde İstek (TMK m. 371 f. II)
2- İşletmenin El Değiştirmesinde İstek (TMK m. 371 f. II)
3- Borçluya Karşı İcra Takibi Yapılmasında İstek (TMK m. 371 f. II)
4- Borçlunun İflâsı Hâlinde İstek (TMK m. 371 f. II)
c- Borçlunun Terekesinin Taksimi Anına Kadar İstenebilir (TMK m. 371 f. III)
4- Denkleştirme Alacağının Belirlenmesi
a- Kural Olarak: Tarafların Anlaşması İle Belirlenir (TMK m. 370 f. I)
b- Uyuşmazlık Hâlinde Hâkim Tarafından Belirlenir (TMK m. 370 f. II)
1- Bedelin Miktarını Belirleme
A- AktifKalem
B- Pasif Kalem
2- Bedelin Güvence Altına Alınmasını Belirleme
3- Bedelin Ödeme Şeklini Belirleme
5- Denkleştirme Alacağında Usul Hükümleri
a- Görevli Mahkeme
b- Yetkili Mahkeme
c- Davacı
d- Davalı