Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

EVLENMENİN BUTLANI (BATIL EVLİLİK) (TMK M. 145-160)

1- Mutlak Butlan (TMK m. 145-147)
A- Evlenme Sırasında Evli Bulunma (TMK m. 130, 145 b. 1)
1- Genel Olarak
a- Çokeşli Evlilik Yasağı
b- Çokeşli Evlilik Yasağının İstisnası
c- Yargılamanın İadesi İle Oluşan Çokeşlilik
2- Yeniden Evlenme Sırasında Geçerli Evlilik Olmalıdır
3- Evli Olan Yeniden Evlenmelidir (TMK m. 130)
4- Butlan Kararından Önce Çokeşliliğin Sonlanması
a- Birinci Evliliğin Sonlanması
1- İkinci Evlenmede Diğer Eş İyıniyetli İse (TMK m. 147 f. III)
2- İkinci Evlenmede Diğer Eş İyiniyetli Değilse
b- İkinci Evliliğin Sonlanması
c- Birinci ve İkinci Evliliğin Sonlanması
B- Evlenme Sırasında Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk (TMK m. 125, 145 b. 2)
1- Genel Olarak
2- Evlenme Sırasında Yoksunluk Bulunmalıdır
3- Sürekli Yoksunluk Bulunmalıdır
4- Nisbi Butlana Dönüşebilir (TMK m. 147 f. II)
C- Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı (TMK m. 133, 145 b. 3)
1- Genel Olarak
2- Evlenme Sırasında Akıl Hastalığı Bulunmalıdır
3- Akıl Hastalığı Evlenmeye Engel Olacak Derecede Olmalıdır
4- Nisbi Butlana Dönüşebilir (TMK m. 147 f. II)
D- Evlenmeye Engel Olacak Derecede Hısımlık (TMK m. 129, 145 b. 4)
1- Kan Hısımlığı
2- Kayın Hısımlığı
3- Evlatlık İlişkisinden Doğan Hısımlık
E- Olağan Dışı Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması
2- Nisbi Butlan (TMK m. 148-153)
A- Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk (TMK m. 148)
1- Genel Olarak
2- Evlenme Sırasında Yoksunluk Bulunmalıdır
3- Geçici Yoksunluk Bulunmalıdır
4- Mutlak Butlana Dönüşebilir (TMK m. 145 b. 2)
B- İrade Sakatlığı (TMK m. 149-151)
1- Yanılma (TMK m. 149)
a- Dilekte Yanılma (TMK m. 149 f. I)
b- Kişide Yanılma (TMK m. 149 f. I)
c- Nitelikte Yanılma (TMK m. 149 f. II)
1- Nitelik Eşe Ait Olmalıdır
A- Nitelik, Davalı Eşe Ait Olmalıdır
B- Nitelik, Davalıyı Niteleyen Olmalıdır
2- Nitelik Önemli Olmalıdır
A- Nitelik Davacıya Önemli Olmalıdır
B- Nitelik Genele önemli Olmalıdır
1- Cinsel Nitelikte Yanılma
2- Fiziksel Nitelikte Yanılma
3- Ekonomik Nitelikte Yanılma
4- Sosyal Nitelikte Yanılma
a- Farklı Zannetme
b- Var Zannetme
3- Nitelik Birlikte Yaşamayı Çekilmez Duruma Getirmelidir
A- Çekilmezlik Davacı İçin Aranır
B- Uzun Süre Geçmemelidir
C- Hoşgörü Bulunmamalıdır
2- Aldatma (TMK m. 150)
a- Genel Olarak
1- Aldatılmış Olmak Yeterlidir
2- İlliyet Bağının Bulunması Yeterlidir
3- Sayım Bitiricidir
b- Namus ve Onur Hakkında Aldatma (TMK m. 150 b. 1)
1- Aldatma Eşe İlişkin Olmalıdır
2- Aldatma Namus ve Onura İlişkin Olmalıdır
A- Yaşayış Biçiminde Aldatma
B- Geçmişi Hakkında Aldatma
C- Şöhreti Hakkında Aldatma
3- Aldatılma Gerçekleşmelidir
A- Bizzat Aldatma
1- Susma Aldatma Değildir
2- Açıklama Yükümlülüğünün Doğması
a- Eşin İrade Açıklaması Üzerine Açıklama Yükümlülüğü
b- Kendiliğinden Açıklama Yükümlülüğü
B- Başkası Tarafından Aldatma
1- Herkes Aldatabilir
2- Eşin Bilgisi Altında Olmalıdır
c- Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi (TMK m. 150 b. 2)
1- Hastalık Eşe İlişkin Olmalıdır
A- Bizzat Eşin Hastalığı
B- Kalıtımsal Hastalık
2- Hastalık Ağır Tehlike Oluşturmalıdır
A- Hastalık Bulunmalıdır
1- Hastalık Belirlenmiş Olmalıdır
2- Hastalık Tedavi Edilemez Olmalıdır
3- Davalı Hastalığını Biliyor Olmalıdır
B- İlgili İçin Ağır Tehlike Oluşturmalıdır
1- Diğer Eş İçin Ağır Tehlike
2- Diğer Eşin Altsoyu İçin Ağır Tehlike
3- Hastalık Gizlenmiş Olmalıdır
A- Susma Aldatma Sayılır
B- Başkasının Aldatmasından Haberdar Olunmaması Önemli Değildir
3- Korkutma (TMK m. 151)
a- Korkutma Gerçekleşmelidir
1- Diğer Eş Tarafından Korkutma
A- Uzun Süre Arkadaşlık Korkutmanın Olmadığına Karinedir
B- Resmi Görevlilerden Yardım İstememe Korkutmanın Olmadığına Karinedir
2- Başkası Tarafından Korkutma
b- Korkutma Eşe veya Yakınına Yönelik Olmalıdır
1- Korkutma Eşe Yönelik Olmalıdır
2- Korkutma Yakına Yönelik Olmalıdır
c- Korkutma Ağır Tehlikeye Yönelik Olmalıdır
1- Hayata Yönelik Korkutma
2- Sağlığa Yönelik Korkutma
3- Namusa Yönelik Korkutma
4- Onura Yönelik Korkutma
d- Korkutma Mevcut veya Pek Yakın Tehlikeye Yönelik Olmalıdır
1- Korkutma Mevcut Tehlikeye Yönelik Olmalıdır
2- Korkutma Pek Yakın Tehlikeye Yönelik Olmalıdır
e- Korkutma ile Evlilik Arasında İlliyet Bağı Bulunmalıdır
f- Korkutma İle İlgili Ceza Dosyası Sonucu Beklenmelidir
C- Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması (TMK m. 153 f. I)
1- Dava Hakkının Oluşması (TMK m. 153 f. I)
2- Dava Hakkının Kalkması (TMK m. 153 f. II)
a- İzne Muhtaç Olmaktan Kurtulmak
1- Küçüğün Onsekiz Yaşını Doldurarak Ergin Olması (TMK m. 153 f. II)
2- Kısıtlının Vesayet Altından Çıkması (TMK m. 153 f. II)
b- Kadının Gebe Kalması (TMK m, 153 f. II)
1- Rapor İle Belgelenmelidir
2- Gebelik Eşle İlgili Olmalıdır
A- Eş Gebe Kalmalıdır
B- Eşten Gebe Kalınmalıdır
3- Sağ Doğum Aranmamalıdır
3- Karşılaştırma
A- Kendi İçinde Karşılaştırma
1- Benzerlikler
a- Sebeplerin Bitirici Sayımı (TMK m. 145, 148-151)
b- Hukuki Sonuçları (TMK m. 156)
c- Sonlandınlması (TMK m. 156)
d- Geçmişe Etkisi
2- Farklılıklar
a- İleri Sürebilme
1- Kural Olarak Her Zaman (Mutlak Butlan)
2- Hak Düşürücü Süre (Nisbi Butlan) (TMK m. 152, 153 f. II)
b- Düzeltebilme
1- Kural Olarak Düzeltilemezlik (Mutlak Butlan)
2- Düzeltilebilirlik (Nisbi Butlan)
c- İlgilendirme
1- Herkesi İlgilendirme (Mutlak Butlan)
2- Tarafları İlgilendirme (Nisbi Butlan)
d- Dava Edebilme
1- Görev (Mutlak Butlan)
2- Hak (Nisbi Butlan)
B- Sözleşmelerin Butlanı İle Karşılaştırma
1- Hâkim Kararına İhtiyaç
2- Geçersizlik
3- Dava Edilebilirlik
C- Boşanma İle Karşılaştırma
1- Benzerlikler
a- Evliliğe Son Vermek
b- Hâkim Kararı İle Sonlanma
c- Bitirici Sayım
2- Farklar
a- Dava Açmada Tercih Olanağı
b- Dava Türünde Tercih Olanağı
1- Sadece İptal Davası Açılmışsa
2- İptal Olmazsa Boşanma Davası Açılmışsa
3- Sadece Boşanma Davası Açılmışsa
4- Butlanı Gerektirmeyen Sebepler
A- Bekleme Süresine Uymama (TMK m. 154)
B- Şekil Kurallarına Uymama (TMK m. 155)
1- Evlendirme Memurunun Açıklama Yapmaması
2- Evlendirme Memurunun Özelliklerinin Eksik Bulunması
3- Evlendirme Memurunun Cübbe Giymemesi
4- Evlendirme Töreninde Tanık Bulunmaması
5- Tanığın Tam Ehliyetli Bulunmaması
6- Tanığın Evlenenleri Tanımaması
7- Tanığın Kimliğinin Doğrulanmaması
8- Evlenme Töreninin Tek Tanıkla Yapılması
9- Evlenme Törenine Davetli Katılmaması
10- Evlenme Kütüğünün İmzalanmamış Olması
5- Butlan Kararının Hükmü (TMK m. 156-158)
A- Genel Olarak
1- Hukuki Niteliği
2- Etkisi
a- Hâkimin Kararına Kadar Geçerli Bir Evliliğin Bütün Sonuçlarını Doğurur(TMK m. 156)
b- Butlan Kararı İleriye Etkili Olur
B- Butlan Kararının Sonuçlan (TMK m. 157-158)
1- Çocuklar Yönünden (TMK m. 157)
a- Evlilik İçinde Doğmuş Sayılma (TMK m. 157 f. I, 285 f. I)
b- Boşanmaya İlişkin Hükümleri Uygulama (TMK m. 157 f. II)
1- Velâyet (TMK. m. 157 f. II, 182 f. I, 336 f. III)
2- Kişisel ilişki (TMK. m. 157 f. II, 182 f. I,323)
3- İştirak nafakası (TMK. m. 157 f. II,182 f. II)
c- Vatandaşlık (TVK m. 7 f. I)
2- Eşler Yönünden (TMK m. 158)
a- Kazanılmış Kişisel Durumun Korunması (TMK m. 158 f. I)
1- Kural Olarak
A- Kayın Hısımlığı (TMK m. 129 b. 2)
B- Yeniden Evlenme (TMK m. 130)
1- Kadın İçin Bekleme Süresi Vardır (TMK m. 132 f. I)
2- Erkek Hemen Evlenebilir (TMK m. 130)
2- İyiniyetli Olmayan Eş Kişisel Durumunu Koruyamaz (TMK m. 158 f. I)
A- Miras Hakları (TMK m. 158 f. I)
1- Yasal Mirasçılık
a- Eş Sıfatıyla
1- Sağ Eş İyiniyetli İse
2- Sağ Eş İyiniyetli Değilse
b- Kan Hısımı Sıfatıyla
2- Ölüme Bağlı Tasarrufla Sağlanan Haklar
a- Lehdar İyiniyetli İse
b- Lehdar İyiniyetli Değilse
c- Aksi Düzenlenmişse
3- Vatandaşlık (TMK m. 158 f. I,TVK m. 16 f. III)
4- Erginlik
a- Butlan Kararına Kadar (TMK m. 156 c. 2)
b- Butlan Kararı Sonrası (TMK m. 158 f.I)
b- Boşanmaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması (TMK m. 158 f. II)
1- Mal Rejiminin Tasfiyesi (TMK m. 158 f. II)
2- Tazminat (TMK m. 158 f. II)
A- Maddi tazminat (TMK. m. 158 f. II,174 f.I)
B- Manevi tazminat (TMK. m. 158 f. II, 174 f. II)
3- Nafaka (TMK m. 158 f. II)
A- Tedbir Nafakası (TMK m. 158 f. II, 169)
B- Yoksulluk nafakası (TMK. m. 158 f. II, 175)
C- Soyadı (TMK m. 158 f. II, 173)
1- Kadın Evlenmeden Önceki Soyadını Alır (TMK m. 158 f. II, 173 f. I,c. 1)
2- Dul Olan Kadın Doğum Soyadına İzin İsteyebilir (TMK m. 158 f. II, 173 f. I, c. 2)
3- Butlan Erkeğin Soyadını Taşımaya İzin İstenebilir (TMK m. 158 f. II, 173 f. II)
4- Butlan Erkek İznin Kaldırılmasını İsteyebilir (TMK m. 158 f. II, 173 f. III)
3- Üçüncü Kişiler Yönünden
a- Butlan Kararı Verilmesine Kadar Sonuçları
b- Butlan Kararı Verilmesinden Sonra Sonuçları
C- Butlan Davasında Taraf Teşkili
1- Mutlak Butlan Davasında Taraf Teşkili
a- Davacı
1- Cumhuriyet Savcısı (TMK m. 146 f. I)
A- Kamu Davasının Açılması ve Sürdürülmesi
1- Dava Açmak Zorunludur (TMK m. 146 f. I)
2- Duruşmada Hazır Bulunmak Zorundadır
a- Duruşma Günü Tebliğ Edilmelidir
b- Duruşma Günü Usulüne Uygun Tebliğ Edilmelidir (Teb. K. m. 43)
B- Dava Açılacak Durumlar
C- Dava Açılamayacak Durumlar
1- Sona Ermiş Evliliğin Mutlak Butlanı (TMK m. 147 f.I)
2- Ayırt Etme Gücünü Sonradan Kazanılmışsa
3- Akıl Hastası Eş İyileşmişse
D- Dava Sürdürülemeyecek Durumlar
2- Her İlgili (TMK m. 146 f. II)
A- İlgili Kavramı
1- Eşlerden Biri
2- Eşlerin Mirasçıları
3- Eşlerin Ana Babaları
4- Eşlerin Vasileri
5- Maddi Menfaati Olanlar
6- Manevi Menfaat Olanlar
B- Dava Açılacak Durumlar
1- Sürmekte Olan Evliliğin Mutlak Butlanı
2- Sona Ermiş Evliliğin Mutlak Butlanı (TMK m. 147 f. I)
3- Yeniden Evlenenin Önceki Evliliği Sonlanıp İkinci Eş İyiniyetli Değilse
4- İki Evlilik Yapan Eş Ölmüşse
C- Dava Açılamayacak Durumlar
1- Ayırt Etme Gücünü Sonradan Kazanılmışsa
2- Akıl Hastası Eş İyileşmişse
3- Yeniden Evlenenin Önceki Evliliği Sonlanıp İkinci Eş İyiniyetli İse
D- Ayırt Etme Gücünü Sonradan Kazanan Eş (TMK m. 147 f. II)
E- Akıl Hastalığı İyileşen Eş (TMK m. 147 f. II)
b- Mutlak Butlan Davasında Davalı
1- Davalı Sıfatı Olanlar
A- Cumhuriyet Savcısının Açtığı Davada
B- İlgilinin Açtığı Davada
C- Eşin Açtığı Davada
2- Nüfus Müdürlüğü Taraf Değildir
2- Nisbi Butlan Davasında Taraf Teşkili
a- Davacı
1- Eşler
A- Ayırt Etme Gücünü Kazanan Eş
B- İradesi Sakatlanan Eş
1- Yanılan Eş
2- Aldatılan Eş
3- Korkutulan Eş
C- Mirasçılar Sadece Açılmış Davayı Sürdürebilir (TMK m. 159)
2- Yasal Temsilci
b- Davalı
1- Davalı Sıfatı Olanlar
A- Eşlerin Açtığı Davada
B- Yasal Temsilcinin Açtığı Davada
2- Nüfus Müdürlüğü Taraf Değildir
D- Butlan Davasında Yargılama Usulü (TMK m. 160)
1- Hakim Vicdanen Kanaat Getirmelidir
2- Olgular Hakkında Hakim Taraflara Yemin Öneremez
3- Tarafların İkrarı ve Kabulü Hâkimi Bağlamaz
a- Tarafların İkrarı Bağlamaz
b- Tarafların Kabulü Bağlamaz
c- Başka Delil Yoksa Dava Reddedilir
4- Kanıtları Hakim Serbestçe Takdir Eder
5- Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır
6- Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir
7- Hakim Geçici Önlemleri Alır (TMK. m. 169)
8- Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir
a- Görevli Mahkeme
b- Yetkili Mahkeme (TMK m. 160)
1- Eşler Tarafından Açılan Butlan Davasında
2- Diğerleri Tarafından Açılan Butlan Davasında
3- Yetkiye İlişkin Usul Hükümleri
A- Yetki Kesin Yetki Değildir
B- Taraf Olamayanların İlk İtirazı İncelenemez
9- Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır
a- Mutlak Butlan Davasında Süre
1- Cumhuriyet Savcısının Açtığı Davada
2- İlgilinin Açtığı Davada
3- Ayırt Etme Gücünü Sonradan Kazanan Eşin Davasında
4- Akıl Hastası İken İyileşen Eşin Davasında
b- Nisbi Butlan Davasında Süre
1- Eşin Açtığı Davada (TMK m. 152)
A- Sürenin Niteliği
B- Sürenin Kapsamı
1- Altı Aylık Süre
a- Ayırt Etme Gücünün Kazanıldığı Andan Başlar
b- Yanılmanın Öğrenildiği Andan Başlar
c- Aldatmanın Öğrenildiği Andan Başlar
d- Korkunun Etkisinin Ortadan Kalktığı Andan Başlar
2- Beş Yıllık Süre
a- Sürenin Başlangıcı
b- Sürenin Sonlanması
2- Yasal Temsilcinin Açtığı Davada (TMK m. 153 f. II)
A- Küçüğün Onsekİz Yaşını Bitirmesine Kadar Açabilir
B- Kısıtlılık Sona Erene Kadar Açabilir
C- Kadın Gebe Kalana Kadar Açabilir
10- Yargılamanın İadesi İstenebilir
11- Müdahil Olunabilir