Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

EVLENMENİN ŞEKLİ KOŞULLARI (TMK m. 134-144)

1- GENEL OLARAK
A- Evlenecekler Açısından Önemi
1- Zorlama Evliliklerin Önlenmesi
2- Ahlaka Aykırı Evliliklerin Önlenmesi
3- Acele Evliliklerin Önlenmesi
4- Gizli Birlikteliklerin Önlenmesi
B- Doğacak Çocuklar Açısından Önemi
1- Sağlıksız Doğumların Önlenmesi
2- Soybağı Karışıklığının Önlenmesi
2- EVLENME BAŞVURUSUNDA ŞEKİL KOŞULLARI
A- Başvurunun Yapılması
1- Başvuracak Kişiler
a- Bizzat Başvuru
1- Birlikte Başvuru (TMK m. 134 f. I)
2- Ayrı Başvuru
A- Ayrı İllerde Oturma
B- Ayrı Ülkelerde Oturma
b- Vekaleten Başvuru
2- Başvuru Şekli
a- Yazılı Başvuru (TMK m. 135)
b- Sözlü Başvuru (TMK m. 135)
c- İmza Atamayanlar
d- Sağır ve Dilsizler
3- Başvuru Makamı (TMK m. 134 f. I-II)
a- Yurt İçinde Evlenme Başvurusu
1- Taraflar Türk İse
A- Belediye Bulunan Yerlerde
B- Köylerde
C- Yetki Verilebilen Makamlar
1- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri
2- Nüfus Müdürlükleri
3- Dış Temsilcilikler
2- Taraflardan Biri Yabancı İse
b- Yurt Dışında Evlenme Başvurusu
1- Türk Yetkili Makamlarına Başvuru
2-  Yabancı Yetkili Makamlara Başvuru
c- Görev, Yetki ve Sorumluluğu
1- Görev ve Yetkileri
2- Sorumlulukları
4- Başvuru Belgeleri (TMK m. 136)
a- Evlenme Beyannamesi
b- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği
c- Sağlık Raporu / Resmi Sağlık Kurulu Raporu
d- Vesikalık Fotoğraf
e- Nüfus Kayıt Örneği ve Evlenme Ehliyet Belgesi
1- Türk Vatandaşları İçin
2- Yabancılar İçin
A- Tasdik İşlemi Gerekmeyen Belgeler
B- Tasdik İşlemi Gereken Belgeler
1- Taraf Ülkenin Ülkemizdeki Temsilciliğince Düzenlenmişse
2- Yabancı Ülkenin Yerel Makamlarınca Düzenlenmişse
3- Yabancı Ülkenin Türkiye’deki Temsilciliğince Düzenlenmişse
4- Ülkemizde Temsilciliği Bulunmayan Devlet Makamlarınca Düzenlenmişse
5- Adına Akredite Olmuş Devletin Yetkili Makamlarınca Düzenlenmişse
6- Dış Temsilciliğimizin Bulunmadığı Devlet Makamlarınca Düzenlenmişse
f- Önceki Evliliği Sona Ermiş İse Buna İlişkin Belge
g- İzne Bağlılık Varsa Rıza Belgesi
B- Başvurunun İncelenmesi (TMK m. 137 f. I)
1- Evlenme Başvurusunu İnceleme Usulü
a- Yazışma Usulü
1- Yazışma
2- Kullanılacak Belgeler
3- Kullanılacak Defterler
b- İnceleme Konusu
c- Noksanların Tamamlanması
1- Evlenecekler Tarafından Tamamlama
2- Evlendirme Memuru Tarafından Tamamlama
2- Evlenme Başvurusunun Kabulü (TMK m. 139 f. I)
a- Evlenme Başvurunun Kaydının Yapılması
b- Evlenme Gün ve Saatinin Bildirilmesi
c- Evlenme İzni Belgesinin Verilmesi (TMK m. 139)
3- Evlenme Başvurusunun Reddi (TMK m. 137 f. II)
a- Ret Sebepleri
1- Başvurunun Usule Uygun Bulunmaması
2- Evlenme Ehliyetinin Bulunmaması
3- Evlenme Engelinin Bulunması
b- Redde İtiraz (TMK m. 138)
1- Mutlak Butlan Sebeplerinde(TMK m. 138 f. II)
2- Diğer Sebeplerde (TMK m. 138 f. I)
4- Evlenmeye İtiraz
a- İlgililerin İtirazı
1- İtiraz Şekli
2- İtirazın İncelenmesi
b- Cumhuriyet Savcılığının İtirazı

EVLENME TÖRENİ YAPILIRKEN ŞEKİL KOŞULLARI

1- Kişilere İlişkin Şekil Koşulları (TMK m. 142)
A- Evleneceklere İlişkin
1- Hazır Bulunmalıdır
a- Bizzat Hazır Bulunmalıdır
b- Aynı Anda Hazır Bulunmalıdır
1- Aynı Yerde Hazır Bulunmalıdır
2- Aynı Zamanda Hazır Bulunmalıdır
c- Vekalet Geçerli Değildir
2- Evlenme İradesi Açıklanmalıdır
a- Belirli Sözcük Şart Değildir
b- Ardı Sıra İrade Açıklanmalıdır
c- Yabancının İrade Açıklaması
d- Sağır ya da Dilsizin İrade Açıklaması
B- Evlendirme Memuruna İlişkin
1- Herhangi Bir Evlendirme Memuru Olabilir
2- Yurtdışında Bir Evlendirme Memuru Olabilir
3- Görev Alanı Dışında Bir Evlendirme Memuru Olabilir
4- Açıklama Yapmayan Bir Evlendirme Memuru Olabilir
5- Gerekli Niteliği Olan Evlendirme Memuru Olabilir
6- Özel Kıyafet Giymeyen Bir Evlendirme Memuru Olabilir
C- Tanıklara İlişkin
1- Tanık Tam Ehliyetli Olmalıdır
2- Tanık Evlenecekleri Tanımalıdır
3- Tanık İkiden Fazla Olabilir
4- Tanık Yabancı Uyruklu Olabilir
5- Tanık Farklı ya da Aynı Cinsten Olabilir
6- Tanık Yakın Hısım Olabilir
7- Tanık Evlendirme Memurunca Tanınmalıdır
D- Davetlilere İlişkin
1- Davetli Sayısı Önemli Değildir
2- Davetli Bulunmaması Önemli Değildir
2- Yere İlişkin Şekil Koşulları (TMK m. 141)
A- Evlenme Töreni Yapılabilecek Yerler
1- Evlenme Dairesinde
2- Diğer Yerlerde
a- Konutlarda
b- özel Binalarda
c- Salonlarda
d- Ceza veya Tutukevinde
e- Hastanelerde
B- Evlenme Töreni Yapılamayacak Yerler
1- Mahiyeti İle Bağdaşmayan Yerler
2- Serbest İrade Açıklanamayacak Yerler
3- Mabetler
3- Zamana İlişkin Şekil Koşulları (Ev. Yön. m. 45)
A- Çalışma Saatleri İçerisinde Yapılır
B- Çalışma Saatleri Dışında Yapılabilir
C- Hafta Sonu Yapılabilir
D- Resmi Tatil Günlerinde Yapılabilir
4- Kütüğe İlişkin Şekil Koşullan (TMK m. 144)
A- Evlenme Kütüğünün Hukuki Mahiyeti
B- Evlenme Kütüğüne Evlenmenin Geçirilişi
1- İmzalama
2- İmza Edilmemesi
a- Tarafların İmzalamaması
b- Tanıkların İmzalamaması
c- Evlendirme Memurunun İmzalamaması
3- Evlenme Kütüklerinin Tasdiki
4- Evlenme Kütüklerinin Arşivlenmesi
5- Dayanak Belgelerinin İmhası