Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

EVLILIK HUKUKU – EVLILIGIN KURULMASI

1- Nişanlılık (TMK md 118 – 123)
A- Nişanlılığa İlişkin Genel Bilgiler
1- Nişanlılık Kavramı
a- Nişanlanma Kavramı
b- Nişanlılık Kavramı
c- Nişanlı Kavramı
2- Nişanlılık Tanımı
3- Nişanlılığın Hukuki Niteliği ve Karşılığı
a- Nişanlılıkta Ön sözleşme Görüşü
b- Nişanlılıkta Sözleşme Görüşü
1- Boçlar Hukuku Sözleşmesi
2- Aile Hukuku Sözleşmesi
c- Nişanlılıkta Karar Görüşü
d- Nişanlılıkta Güven İlişkisi Görüşü
4- Nişanlılığın İşlevi
a- Nişanlılığın Tanıma İşlevi
1- Birbirini Tanıma
2- Aileleri Tanıma
b- Nişanlılığın Öğrenme İşlevi
1- Gelenek ve Görenekleri Öğrenme
2- Evlenme Engelini Öğrenme
c- Nişanlılığın Hazırlık İşlevi
1- Evliliğe Manevi Hazırlık
2- Evliliğe Maddi Hazırlık
B- Nişanlılığın Oluşumu
1- Nişanlananlarda Ehliyetin Varlığı
      a- Nişanlananlarda Tam Ehliyetliler
      b- NişanlananlardaSınırlı Ehliyetliler
      c- Nişanlananlarda Sınırlı Ehliyetsizler
        1- Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçük
          A- Yasal Temsilcinin Rızasının Alınması
            1- Nişanlanmaya Yasal Temsilci izni
            2- Nişanlanmayı Yasal Temsilcinin Onaması
            3- Nişanlanmak için Hakime Başvuru
          B- Yasal Temsilcinin Rızasının Yokluğunun Sonuçları
            1- Ayırt etme gücü olan küçük açısından
            2- Diğer Taraf açısından
        2- Ayırt Etme Gücüne Sahip Kısıtlı
          A- Yasal Temsilcinin Rızasının Alınması
            1- Nişanlanmaya Yasal Temsilci izni
            2- Nişanlanmayı Yasal Temsilcinin Onaması
            3- Nişanlanmak için Hakime Başvuru
          B- Yasal Temsilcinin Rızasının Yokluğunun Sonuçları
            1- Ayırt etme gücü olan küçük açısından
            2- Diğer Taraf açısından
      d- Nişanlananlarda Tam Ehliyetsizler
2- Nişanlananlarda İrade Açıklaması
      a- Nişanlılıkta İrade Açıklaması Şekle Bağlı Değildir
        1- Açık olarak yapılabilir
          A- İrade Beyanı Sözle Yapılabilir
          B- İrade beyanı Yazı ile yapılabilir
          C- İrade Beyanı İşaretle yapılabilir
        2- Örtülü Olarak Yapılabilir
          A- Nişanlı Olarak Tanıtmak
          B- Hediye Vermek
          C- Ev hazırlamak
          D- Gebe Kalmak
          E- Diğerleri
        3- Gizli Tutulabilir
        4- Süreye Bağlı
      b- Nişan Nişanlanacaklar Tarafından Yapılmalıdır
        1- Bizzat yapılması
        2- Aracı/Haberci İle yapılması
      c- Gerçek İrade Açıklanmalıdır
        1- Gizli İrade Bulunmamalıdır
        2- Ciddi Olmalıdır
      d- Karşılıklı Olmalıdır
3- Nişanlılıkta Engelin Bulunmaması
a- Evlenme Engelinin bulunmaması
1- Kesin evlenme engelinin bulunmaması
A- Nişanlanacaklardan birinin evli olması
B- Sürekli ayırt etme gücünden yoksunluk
C- Akıl Hastalığı
D- Yakın hısımlık
2- Kesin Olmayan Evlenme Engelinin Bulunması
b- Birden Çok Nişanlanmanın Olması
1- İlk Nişanlılık sürdürülüyorsa
2- İlk nişanlılık sürüdürülmüyorsa
c- Süre veya koşul Engelinin olmaması
1- Süreye Bağlama
A- Süresiz Nişanlılık Kabul edilemez
B- Süreli Nişanlılık Kabul edilemez
1- Bir süre sonra sona erecek nişanlılık
2- Bir süre sonra başlayacak Nişanlılık
2- Koşula Bağlama
A- Koşulun Geçerliliği
B- Koşul Türü
1- Geciktirici Koşula bağlanma
2- Bozucu Koşula bağlanma
C- Nişanlılığın Yükümlülükleri
1- Nişanlılıkta Evlenme Yükümlülüğü
2- Nişanlılıkta Sadakat Yükümlülüğü
a- Nişanlılıkta Cinsel Sadakat yükümlülüğü
b- Nişanlılıkta Ekonomik Sadakat Yükümlülüğü
c- Nişanlılıkta Duygusal Sadakat yükümlülüğü
d- Nişanlılıkta Fiziksel Sadakat yükümlülüğü
e- Nişanlılıkta Görsel Sadakat Yükümlülüğü
f- Nişanlılıkta Sosyal Sadakat Yükümlülüğü
3- Nişanlılıkta Yardımlaşma Yükümlülüğü
4- Nişanlılıkta Dayanışma Yükümlülüğü
D- Nişanlanmanın Hakları
1- Nişanlanmanın Sağladığı Haklar
a- Nişanlananlar arasında Kaçınma Hakları
1- Nişanlananlar arasında birbirlerine karşı tanıklıktan Kaçınma Hakkı
A- Hukuk Davalarında
B- Ceza Davalarında
2- Nişanlananlar arasında birbirlerine karşı Hakimlikten Kaçınma Hakkı
3- Nişanlananlar arasında birbirlerine karşı Hakemlikten Kaçınma Hakkı
b- Nişanlılıkta Tazminat Hakkı
1- Nişanlılıkta Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
2- Nişanlılıkta Ölüme sebep olandan Manevi Tazminat İsteme Hakkı
c- Nişanlılıkta Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma Hakkı
2- Nişanlılığın Sağlamadığı Haklar – Geçersiz Haklar
a- Nişanlıyı Evlenmeye zorlama dava edilemez
b- Nişanlılıktan Cayma Tazminatı Dava Edilemez
c- Nişanlananların Ceza Şartı Dava Edilemez
d- Nişanlılardan Biri Ödeme yaptı ise Geri istenemez
E- Nişanlanmanın Hükümsüzlüğü
1- Nişanlanmanın Yokluğu
2- Nişanda Butlan Sebepleri
a- Nişanlananlardan Birinin yada ikisinin ehliyetsizliği
b- Emredici Kurallara Aykırılık
c- İmkansızlık
d- Ahlak Ve Adaba Aykırılık
e- Muvazaalı Nişan
3- Nişanda İrade Sakatlığı
F- Nişanlılığın Sona Ermesi
1- Nişanın İradi Sebeple Sona ermesi
a- Nişanlılardan Birinin evlenmesi
1- Nişanlıların Birbiri ile evlenmesi
2- Nişanlılardan birinin Başkası ile evlenmesi
b- Nişanlılardan Birinin Cinsiyet Değiştirmesi
c- Anlaşma
d- Nişanı Bozma
1- Nişan Bozma da Usul
A- Tek taraflı irade açıklaması yeterlidir
1- Açık irade açıklaması
2- Örtülü İrade açıklaması
B- Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır
C- Önceden vazgeçilemez
D- Bozmadan Dönülemez
E- Haklı Sebep Koşul Değildir
2- Nişan Bozmanın Şekli
A- Haklı Olarak bozma
1- Haklı Bozma Sebepleri
2- Hakimin Takdir hakkı
B- Haksız olarak bozma
3- Nişan Bozmanın Sonucu
A- Nişanlı Statüsünden Çıkma
B- Yeniden Nişanlanma Hakkı
C- Ölüme bağlı Tasarruflara etkisi
e- Çifte Nişanlanma
2- Nişanın İradi Olmayan Sebeple Sona ermesi
a- Nişanlılardan Birinin Ölümü
b- Ölüm Karinesi
c- Nişanlılardan Birinin Gaip Olması durumu
d- Evlenme Ehliyetini Yitirme
e- Evlenme Engelinin Oluşması
f- Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi
G- Nişanın Bozulmasının Sonuçları (TMK md 120-123)
1- Nişanda Maddi Tazminat (TMK md 120
a- Nişanda Maddi Tazminat Koşulları
1- Geçerli Nişanlılık Bulunmalıdır
2- Nişan Bozulmuş Olmalıdır
A- Haklı Bir sebep olmaksızın Bozulma
B- Nişanın Taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulması
3- Nişanın Bozulmasından Bir zarar ortaya çıkmalıdır
A- Katlandığı Maddi Fedakarlık Olmalıdır
B- Evlenme Amacı ile yapılan harcama olmalıdır
C- Nişan Giderleri Bulunmalıdır
D- Dürüstlük Kuralına Uygun Davranış Olmalıdır
4- Uygun Tazminat Verilmelidir
b- Nişanda Maddi Tazminat Usül Hükümleri
1- Görevli Mahkeme
2- Yetkili Mahkeme
3- Davacı
A- Nişanlılardan Birisi
B- Nişanlılardan Birinin Ana Babası
C- Nişanlılardan birinin Ana babası gibi davrananlar
4- Davalı
5- Feragat
6- Hakkın Devri
7- Zaman Aşımı (TMK md 123)
2- Nişanda Manevi Tazminat
a- Nişanda Manevi Tazminat Koşulları
1- Geçerli Nişanlılık Bulunmalıdır
2- Nişan Bozulmuş Olmalıdır
3- Nişanlılardan birinin kişilik hakları Saldırıya uğramalıdır.
4- Saldırı Hukuka Aykırı Olmalıdır
5- Davalı Kusurlu Olmalıdır
6- Uygun Tamzinat verilmelidir
7- Paranın Ödenmesi
A- Toptan Ödenir
B- İrat şeklinde Ödenemez
C- Taksitle Ödenemez
8- Para Dışında Tazminat verilemez
b- Nişanda Manevi Tazminat Usül Hükümleri
1- Görevli Mahkeme
2- Yetkili Mahkeme
3- Davacı
4- Davalı
5- Feragat
6- Hakkın Devri
7- Zaman Aşımı (TMK md 123)
3- Nişanda Hediyelerin Geri Verilmesi
a- Nişanda Hediyelerin Geri verilmesi Koşulları
1- Geçerli Nişanlılık Olmalıdır
2- Nişanlılık Sona ermiş Olmalıdır
A- Sona erme Sebebi
1- Evlenme Sebebi İle sona ererse
2- Evlenme Dışındaki Bir sebeple Sona ererse
B- Sona Ermede Kusur Aranmaz
3- Hediye Verilmiş Olmalıdır
A- Nişanlılıkta Hediye Kavramı
1- Nişanlılıkta Başlık Hediye Kabul edilir mi?
2- Ağırlık
3- Kalın
4- Drahoma
5- Mektup
6- Fotoğraf
B- Nişanlılıkta Hediye Zamanı
1- Nişanlanmadan Önce
2- Nişanlanma Sırasında
3- Nişanlanmadan Sonra
C- Nişanlılıkta Hediyenin Konusu
1- Nişanlıların Birbirlerine Verdikleri Hediyeler
2- Nişanlıya Verilen Hediyeler
a- Ana ve Babanın Verdiği Hediyeler
b- Ana ve Baba Gibi Davrananların Verdiği Hediyeler
D- Nişanlılıkta Hediyenin Amacı
1- Evlenmeye Olan İnancı Yükseltmek
2- İlişkileri Güçlendirmek
3- Bağlılığı Çoğaltmak
4- Sevgi ve Saygıyı Artırmak
4- Nişanlılıkta Verilen Hediye Alışılmışın Dışında Olmalıdır
A- Değeri Fazla Olmalıdır
B- Örf ve Adete göre Alışılmamış Olmalıdır
5- Hediyelerin Geri Verilmesi Talep Edilmelidir
A- Aynen Geri Verilmelidir
B- Aynen yoksa Mislen Geri Verilmelidir
C- Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin Uygulanması
1- Üçüncü Kişiden İstenemez
2- İyi niyetli Davranmışsa
a- Elinden Çıkarmışsa
b- Tüketmişse
c- Karşılık Almışsa
3- Kötü Niyetli Davranmışsa
b- Nişanda Hediyelerin Geri Verilmesi Usul Hükümleri
1- Görevli Mahkeme
2- Yetkili Mahkeme
3- Davacı
4- Davalı
5- Feragat
6- Hakkın Devri
7- Zamanaşımı (TMK m. 123)