Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (TMK m. 185-186)

1- BİRLİĞİN MUTLULUĞUNU SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK M. 185 F. II)
A- Bütün Alanları Kapsar
B- Tek Taraflı Davranış Yasağını Kapsar
C- İyiniyetli Davranışı Kapsar
1- Saygılı Davranma Yükümlülüğü
2- Anlayışlı Davranma Yükümlülüğü
3- Şefkatle Davranma Yükümlülüğü
4- Huzuru Bozmaktan Kaçınma Yükümlülüğü
5- Faaliyetleri Bildirme Yükümlülüğü
D- Uzman Yardımı Almayı Kapsar
2- ÇOCUKLARA ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK M. 185 F. II)
A- Yükümlülük Konusu Çocuklar
1- Ortak Çocuklar
2- Üvey Çocuklar
a- Özen ve İlgi Gösterilir (TMK m. 338 f. I)
b- Uygun Şekilde Yardımcı Olunur (TMK m. 338 f. II)
c- Zorunlu Hallerde Onu Temsil Eder (TMK m. 338 f. II)
d- Üvey Çocuğun Yardım Talep Hakkı Yoktur
B- Yükümlülüğün Kapsamı
1- Bakımına Özen Yükümlülüğü
2- Eğitimine Özen Yükümlülüğü
3- Gözetimine Özen Yükümlülüğü
3- BİRLİKTE YAŞAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK M. 185 F. III)
A- Kural Olarak
B- Zorunluluk Sebebiyle Ayrı Yaşama
4- SADIK KALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK M. 185 F. III)
A- Cinsel Sadakat Yükümlülüğü
B- Duygusal Sadakat Yükümlülüğü
C- Ekonomik Sadakat Yükümlülüğü
D- Fiziksel Sadakat Yükümlülüğü
E- Görsel Sadakat Yükümlülüğü
F- Sosyal Sadakat Yükümlülüğü
5- YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK M. 185 F. III)
A- Yardım Yükümlülüğünün Süresi
1- Yardım Yükümlülüğünün Başlaması
2- Yardım Yükümlülüğünün Sona Ermesi
B- Yardım Yükümlülüğünün Kapsamı
1- Maddi Yardım Yükümlülüğü
a- Birliğin Eksiğini Tamamlama Yükümlülüğü
b- Eşin Eksiğini Tamamlama Yükümlülüğü
2- Manevi Yardım Yükümlülüğü
a- Kötü Günlerde
1- Teselli Etme Yükümlülüğü
2- Yol Gösterme Yükümlülüğü
b- İyi Günlerde
1- Başkalarına Karşı Koruma Yükümlülüğü
2- Gizli Hayatı Saklama Yükümlülüğü
6- BİRLİĞİN GİDERLERİNE KATILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ – BİRLİĞİN GİDERLERİNE GÖNÜLLÜ KATILMA (TMK M. 186 F. III)
A- Karşılaştırma
1- Yardım Yükümlülüğü (TMK m. 185 f. III) İle Karşılaştırma
2- İMK Hükümleri İle Karşılaştırma
a- Katılma Payını Aşan Emek Karşılığının İstenilmesi (İMK m. 164)
b- Önemli Derecede Fazla Katkının İstenilmesi (İMK m. 165)
B- Katılma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi
1- Giderlerin Kapsamı
a- Temel Giderler
1- Beslenme Giderleri
        2- Giyim Giderleri
        3- Barınma Giderleri
        4- Sağlık Giderleri
        5- Eğitim Giderleri
        6- İletişim Giderleri
        7- Ulaşım Giderleri
b- Kurumsal Giderler
1- Vergi Giderleri
2- Sigorta Giderleri
c- Bireysel Giderler
1- Kültürel İhtiyaçlar
2- Kendini Geliştirme İhtiyacı
3- Kişisel İhtiyaçlar
2- Giderlere Katılma Şekli
a- Emek İle Katılma
b- Malvarlığı ile Katılma
c- Sözleşmeye Göre Katılma
1- Şekle Bağlı Değildir
2- Genel Hükümlere Bağlıdır
3- Değişiklik Yapılabilir
3- Giderlerin Tespiti
a- Ekonomik Durum
1- Gelirlerin Belirlenmesi
2- Borçların Belirlenmesi
b- Yaşam Tarzı
4- Giderlerin Karşılanması
a- Fiilen Elde Edilen Gelirden Karşılama
b- Yetmezse Mal varlığından Karşılama
1- Sanal Gelirden Kaçınmada
2- Kazanç Sağlama Gücü Yetmediğinde
c- Gücü Oranında Karşılama
1- Eşin Gelirleri
2- Eşin Bireysel Gücü
3- Eşin Olanakları
d- İhtiyaç Fazlasının Serbest Olarak Tasarruf Etme
5- Giderlerine Katılmak Gerekilen Kişiler
a- Eşlerden Biri
b- Ortak Çocuklar
C- Katılma Miktarının Tespiti
1- Katılma Miktarının Anlaşarak Tespiti
2- Katılma Miktarının Hâkim Tarafından Tespiti
D- Birlik Giderlerine Katılma Alacağının Özellikleri
1- Birlik Giderlerine Katılma Alacağının Haczedilmesi
2- Birlik Giderlerine Katılma Alacağının Devredilmesi
3- Birlik Giderlerine Katılma Alacağının Cebri İcrası
4- Birlik Giderlerine Katılma Alacağında Zamanaşımı
7- MESLEK VEYA İŞ SEÇİMİNDE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK M. 192)
A- Seçim Yükümlülüğü
1- Seçimin Yükümlülük Oluşturması
2- Seçimin Özenle Yapılması
B- Seçim Şekli
1- Çekişme Çıkmazsa
2- Çekişme Çıkarsa
a- Zorlama Yetkisi Yoktur
1- Uyarma
2- Uzlaştırmaya Çalışma
3- Uzman Yardımı İsteme
b- Tespit Kararı İle Yetinilmelidir
C- Seçim Ölçüsü
1- Birliğin Huzuru
2- Birliğin Yararı
3- Faaliyetin Türü
D- Seçimin Değiştirilmesi