Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

BORÇLULARA AİT ÖNLEMLER: BORÇLUYA ÖDEME EMRİ VERİLMESİ DAVASI (TMK m. 198)

1- GENEL OLARAK
A- Eşlerin Birlikte Yaşaması Gerekmez
B- Katılma Payı Borçlusunun Kusursuzluğu Önem Taşımaz
C- Diğer Özel Önlemler İstenebilir
1- Genel Müdahale İstenebilir (TMK m. 195)
2- Birliğin Giderlerine Yargısal Katılma İçin İcra Takibi Yapılabilir (TMK m. 196)
3- Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması İstenebilir (TMK m. 199)
4- Boşanma Davasında Geçici Önlem İstenebilir (TMK m. 169)
D- Mal Rejimi Etkili Değildir
2- BORÇLULARIN ÖDEMEYİ DİĞER EŞE YAPMASI
A- Koşulları
1- Giderlere Katılma Yükümlülüğü Yerine Getirilmemelidir
2- Katılma Payı Alacaklısı Eşin İstemi Bulunmalıdır
a- İstek Doğrudan Borçluya Yöneltilemez
b- İstek Hâkime Yöneltilebilir
3- Katılma Payı Borçlusu Eşin Muaccel Alacağı Bulunmalıdır
a- Borcun Kaynağı Önemli Değildir
b- Kural Olarak Her Türlü Alacak Esas Alınabilir
1- Kişiliğe Bağlı Alacaklar Hakkında Uygulanamaz
2- Rehinli Alacaklar Hakkında Uygulanamaz
3- Hacizli Alacaklar Hakkında Uygulanamaz
4- Ödemenin Katılma Payı Alacaklısı Eşe Yapılması Borçluya Emredilmelidir
a- Ödeme Yapacak Borçlu Belirlenmelidir
1- Birden Fazla Olabilir
2- Gerçek veya Tüzel Kişi Olabilir
b- Ödeme Yapılacak Eş Açıklanmalıdır
c- Ödeme Yapılacak Miktar Gösterilmelidir
1- Eksik Katılma Payı Belirlenmelidir
2- Cankurtaran Malvarlığı Belirlenmelidir
3- Ödemenin Konusu Belirlenmelidir
4- Ödemenin Sınırı Belirlenmelidir
A- Tamamen Ödeme Emredilebilir
B- Kısmen ödeme Emredilebilir
5- Ödeme Yapılacak Süreye İşaret Edilmelidir
6- Ödeme Emri Kararı Tebliğ Edilmelidir
A- Borçluya Tebliğ Edilmelidir
B- Borçlu İflas Etmişse İflas Masasına Tebliğ Edilmelidir
B- Usul Hükümleri
1- Görevli Mahkeme
2- Yetkili Mahkeme (TMK m. 201)
3- Taraflar
a- Davacı
b- Davalı
4- Duruşma
5- Harç
a- Geçici Önlem Olarak İstemde Bulunma (TMK m. 169)
b- Sürekli Önlem Olarak İstemde Bulunma (TMK m. 198)
C- Ödeme Emrinin Sonuçları
1- Alacağı Talep Yetkisi Katılma Payı Alacaklısı Eşe Geçer
2- Katılma Payı Borçlusu Eşe Yapılan Ödeme Geçersiz Sayılır
3- Ödeme Emrinde İstek Varsa Değişiklik Yapılabilir
4- Eşler Hakkında Kararın Kesinleşmesiyle Sonuç Doğurur
5- Borçlu Hakkında Ödeme Emrinin Tebliği İle Sonuç Doğurur