Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI DAVASI (TMK m. 199)

1- HUKUKİ NİTELİĞİ
A- Tasarruf Yetkisi Sınırlamasıdır
B- Borçlandırıcı İşlemlere Uygulanamaz
C- Diğer Özel Önlemler İstenebilir
1- Genel Müdahale İstenebilir (TMK m. 195)
2- Birliğin Giderlerine Yargısal Katılma İçin İcra Takibi Yapılabilir (TMK m. 196)
3- Borçluya Ödeme Emri Verilmesi İstenebilir (TMK m. 198)
4- Boşanma Davasında Geçici Önlem Olarak İstenebilir (TMK m. 169)
2- SINIRLAMANIN KOŞULLARI
A- Evlilik Birliği Sürüyor Olmalıdır
1- Kural Olarak
a- Boşanma veya Ayrılık Davasında Kendiliğinden Uygulanabilir
b- Evlilik Sonlandıktan Sonra Uygulanamaz
1- Evlilik Fesih Kararıyla Sonlanmışsa Uygulanamaz
2- Evlilik İptal Kararıyla Sonlanmışsa Uygulanamaz
3- Evlilik Boşanma Kararıyla Sonlanmışsa Uygulanamaz
A- Türk Mahkemesi Kararı
B- Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması
C- Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi
4- Evlilik Ölümle Sonlanmışsa Uygulanamaz
5- Evlilik Ölüm Karinesiyle Sonlanmışsa Uygulanamaz
6- Evlilik De Facto Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanmışsa Uygulanamaz
2- Mal Rejimi Etkili Değildir
a- Her Türlü Mal Rejiminde İstenebilir
b- Her Türlü Rejim Değişikliğinde İstenebilir
c- Her Türlü Mal Grubu İçin İstenebilir
3- Müşterek Milli Hukuk Uygulanır
4- Eşlerin Birlikte Yaşaması Gerekmez
B- Gereklerden Biri Bulunmalıdır (TMK m. 199 f. I)
1- Ailenin Ekonomik Varlığının Korunması Gereği Bulunmalıdır
a- Malvarlığı Yönetimine İlişkin Sebepler
1- Malvarlığını Sebepsiz Yere Elden Çıkarması
2- Malvarlığını Gerçek Değerinin Altında Elden Çıkarması
3- Malvarlığını Süratle Azaltması
4- Malvarlığını Birlikte Yaşadığı Kişiye Devretmesi
5- Malvarlığını Yönetmede Yetersiz Kalması
b- Ekonomik Durum İle Bağdaşmayan Sebepler
1- Ekonomik Durumu İle Bağdaşmayan Yatırımlara Kalkışması
2- Ekonomik Durumu İle Bağdaşmayan Bağışlamalarda Bulunması
3- Ekonomik Durumu İle Bağdaşmayan Harcamalarda Bulunması
c- Ekonomik Tehlike Yaratan Sebepler
1- Borçlarını Ödeyemez Duruma Gelmesi
2- Ödeyemeyeceği Miktarda Kredi Alması, Borçlanması
3- Sebepsiz Yere İşyerini Kapatması, Devretmesi, Ortak Alması
4- Sebepsiz Yere Çalışmamaya Başlaması
2- Evlilik Birliğinden Doğan Malî Bir Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi Gereği Bulunmalıdır
C- Denklik Bulunmalıdır (TMK m. 199 f. II)
1- Yeterli Sınırlama Yapılmalıdır
a- Genel Sınırlama Yapılmamalıdır
b- Yeterli Miktar Tespit Edilmelidir
2- Süre Sınırlaması Yapılabilir
D- İstem Bulunmalıdır (TMK m, 199 f. II)
1- Açılmış Dava Bulunmalıdır
2- Farklı Sınırlanma İstenebilir
E- Belirli Malvarlığı Bulunmalıdır (TMK m. 199 f. I)
1- Taşınır
2- Taşınmaz
3- Kıymetli Evrak
4- Ayni Haklar
5- Eşya
6- Para
7- Alacak Hakkı
8- Diğer Belirli Malvarlığı
F- Tasarrufun Diğer Eşin Rızasıyla Yapılabileceğine Karar Verilmelidir (TMK m. 199 T I)
1- Tasarruf Türü
a- Her Türlü Tasarruf İçin Karar Alınabilir
b- Belirli Tasarruf İçin Karar Alınabilir
2- İzin Türü
a- İzin Zamanı
1- İşlem Öncesi İzin Verilebilir
2- İşleme Katılarak İzin Verilebilir
3- İşlem Sonrası İcazet Verilebilir
b- İzin Şekli
1- Kural Olarak Şekle Bağlı Değildir
2- Taşınmazlarda Yazılı İzin Gerekir
3- Genel İzin Verilemez
4- Yargısal İzin Alınabilir
G- Güçlendirici Önlemler Alınmalıdır (TMK m. 199 f. II)
H- Zorunlu Önlem Alınmalıdır (TMK m. 199 f. III)
1- Zorunlu Tasarruf Kısıtlaması Şerhi
a- Tasarruf Yetkisini Kısıtlar
b- Kanundan Doğan Haklar Tescil Edilebilir
c- Cebri İcra Yürütülebilir
2- Şerhin Etkisi
a- Şerhin Açıklayıcı Etkisi.
b- Şerhin Kurucu Etkisi
3- SINIRLAMA USULÜ
A- Görevli Mahkeme
B- Yetkili Mahkeme (TMK m. 201)
C- Taraflar
1- Davacı
2- Davalı
D- Duruşma
E- Harç
1- Geçici önlem Olarak İstemde Bulunma (TMK m. 169)
2- Sürekli Önlem Olarak İstemde Bulunma (TMK m. 198)
a- Bağımsız Dava İle İstemde Bulunma
b- Başka Dava İçinde İstemde Bulunma
1- Dava Dilekçesinde İsteme
2- Dava Dilekçesi Dışında İsteme
F- Kararın Özelliği
1- Duraksama Yaratmamalıdır
2- Eda Hükmü İçermelidir
3- Gerekçeli Olmalıdır
G- Derdestlik

ÖNLEM KARARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI (TMK m. 200)

1- KOŞULLAR DEĞİŞMİŞ OLMALIDIR
2- EŞLERDEN BİRİNİN İSTEMİ BULUNMALIDIR
3- ÖNLEM KARARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR
A- Gözden Geçirme Usulü
1- Duruşma Açılmalıdır
2- Dengeleme İlkesi Uygulanmalıdır
B- Gözden Geçirmenin Sonucu
1- Önlem Kararı Değiştirilebilir
2- Önlem Kararı Kaldırılabilir
4- ÖNLEM KENDİLİĞİNDEN SONA EREBİLİR
A- Sürenin Dolmasıyla Sona Ermesi
B- Birlikte Yaşamaya Başlamayla Sona Ermesi
C- Evlilik Birliğinin Sonlanmasıyla Sona Ermesi