Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI (TMK m. 195-201)

1- GENEL OLARAK
2- BİRLİĞİ KORUYUCU ÖNLEMLERİN İŞLEVİ
A- Birliğin Korunması
B- Kişiliğin Korunması
3- BİRLİĞİ KORUYUCU ÖNLEMLERİN SONUÇLARI
A- Barışmayı Sağlama
B- Çekişmeyi Bitirme
C- Olası Krizi Yok Etme
D- Kutuplaşmayı Önleme
E- Boşanmayı Engelleme
4- UYGULANACAK HUKUK
HÂKİMİN MÜDAHALESİNİ İSTEME DAVASI (TMK m. 195)
5- GENEL OLARAK
6- MÜDAHALE KOŞULLARI (TMK M. 195 F. I)
A- Şekli Koşul: İstek Bulunmalıdır
1- Eşlerin İsteği
2- Yasal Temsilcinin İsteği
3- Vesayet Makamının İsteği
B- Maddi Koşul: Müdahale Sebepleri Gerçekleşmelidir
1- Yükümlülükler Yerine Getirilmemiş Olmalıdır
a- Yükümlülüğü Yerine Getirmekten Kaçınılmalıdır
b- Yükümlülük Yeteri Kadar Yerine Getirilmemelidir
c- Yükümlülükteki Aksama Ciddi Boyutta Olmalıdır
1- Aksama Sürekli Olmalıdır
2- Aksamanın Yenilenme Olasılığı Bulunmalıdır
3- Aksamanın Boşanma Sebebi Seviyesinde Olması Gerekli Değildir
d- Yükümlülüğü Aksatan Kusurlu Olmalıdır
e- Yükümlülüğü Aksatanın Birlikte Yaşaması Şart Değildir
2- Önemli Bir Konuda Uyuşmazlığa Düşülmelidir
a- Önemli Konu Kavramı
b- Önemli Konunun Aidiyeti
1- Müdahale Konusu Aidiyet
A- Eşlere İlişkin Önemli Konu
B- Çocuklara İlişkin Önemli Konu
2- Müdahale Konusu Olmayan Aidiyet
A- Eşin Ailesine İlişkin Önemli Konu
B- Üçüncü Kişilere İlişkin Önemli Konu
7- MÜDAHALE TÜRLERİ (TMK M. 195 F. II-III)
A- Genel Müdahale (TMK m. 195 f. II)
1- Genel Müdahale Kanunda Düzenlenen Şekilde Yapılmalıdır
a- Uyarma
1- Birlikte Uyarma
2- Tek Başına Uyarma
3- Yazılı Uyarma
b- Uzlaştırmaya Çalışma
c- Uzman Yardımı İsteme
1- Uzman Yardımı Ortak Karar İle İstenilmemişse
2- Uzman Yardımı Ortak Karar İle İstenilmişse
2- Genel Müdahale Sonucu Tespit Kararı İle Yetinilmelidir
B- Özel Müdahale: Kanunda Öngörülen Önlemleri Alma (TMK m. 195 f. III)
1- Türk Medenî Kanunundaki Özel Önlemleri Alma
a- Dar Anlamda Özel önlemler (TMK m. 196-201)
b- Geniş Anlamda Özel Önlemler
2- Diğer Kanunlardaki Özel Önlemleri Alma