Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

HISIMLIK HUKUKU (TMK m. 282-395) – SOYBAĞI HUKUKU (TMK m. 282-363) – GENEL HÜKÜMLER (TMK m. 282-284)

1- SOYBAĞININ ANLAMI VE SINIFLANDIRILMASI
A- ANLAMI
1- Dar Anlamda Soybağı
2- Geniş Anlamda Soybağı
B- DOĞAYA GÖRE SINIFLANDIRMA
1- Gerçek Soybağı
2- Yapıntı Soybağı
C- POZİTİF HUKUKA GÖRE SINIFLANDIRMA
1- Soybağı Bilinmeyenler
2- Topal Soybağı Bulunanlar
3- Evlilik Olmadan Kurulan Soybağı
a- Tanıma (TMK m. 295)
b- Babalık Hükmü (TMK m. 301)
c- Yapıntı Soybağı
d- Özel Kanuna Göre Kurulan Soybağı
4- Evlilikle Kurulan Soybağı
a- Evlilik Ürünü Soybağı
b- Sonradan Evlilik Ürünü Soybağı
2- SOYBAĞININ KURULMASI (TMK m. 282)
A- ANA İLE SOYBAĞININ KURULMASI (TMK M. 282 F. I)
1- Soybağı Doğumla Kendiliğinden Kurulur
2- Doğuran Kadın Çekişmesiz İse Tespit Kararı Verilir
3- Doğuran Kadın Çekişmeli İse Çekişmeli Yargı Kuralları Uygulanır
4- Doğuran Kadın Yanlış Yazılmışsa Nüfus Kaydı Düzeltilir
B- BABA İLE SOYBAĞININ KURULMASI
1- Ana İle Evlilik (TMK m. 282 f. II)
a- Ana İle Doğum Öncesi Evli Olma (TMK m. 282 f. II)
1- Kocanın Babalığı Karinesi (TMK m. 285)
2- Yapay Döllenmede Babalık Karinesi
3- Kocaların Babalığı Karinelerinin Çakışması (TMK m. 290)
b- Ana İle Doğum Sonrası Evli Olma: Sonradan Evlenmeyle Soybağının Kurulması (TMK m. 292-294)
1- Koşulu (TMK m. 292)
2- Bildirim (TMK m. 293)
3- İtiraz ve İptal (TMK m. 294)
2- Tanıma (TMK m. 282 f. II, 295)
3- Babalık Hükmü (TMK m. 282 f. II, 301)
4- Özel Kanuna Göre Kurulum
C- EVLÂT EDİNME İLE SOYBAĞININ KURULMASI (TMK M. 282 F. III)
1- Yararları
a- Sosyal Devletin Zafiyetini Giderme
1- Tarihçe
A- Darüşşafaka (-Şefkat Evi)
B- Darülaceze (=Düşkünler Evi)
C- Darüleytam (=Yetimhane)
D- Himaye-i Etfal Cemiyeti (=Çocuk Esirgeme Kurumu)
2- Günümüzde Sosyal Yardım
b- Evlât Özlemini Giderme
1- Sayı Olanağı Verme
2- Cins Olanağı Verme
3- Psikolojik Destek Olanağı Verme
c- Bakıma Gereksinimi Olanların Güvenliğini Sağlama
2- Sakıncaları
a- Miras Payının Azalması
b- Miras Kaçırma Olanağının Verilmesi
c- Mirasın Ele Geçirilmesine Olanak Sağlaması
d- Evlâtlığın Emeğinin Kullanılması
3- Benzeri Kavramlar/Kurumlar
a- Manevi Evlât
1- İslâm’dan Önce
2- İslâm’dan Sonra
b- Besleme (=Yanaşma/Ahretlik)
c- Koruyucu Aile Yanına Verilen Çocuklar
d- Süt Evlâtlık
D- NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İLE SOYBAĞININ KURULMASI (TMK M. 39, 5490 SK M. 36)
1- Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülür
2- Hem Ana Hem Baba Adı Değiştirilir
3- Cumhuriyet Savcısı ve Nüfus Müdürü Huzuru İle Görülür
4- Aynı Konuda Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Ancak Bir Kere Açılabilir
5- Kayıtlar Arasında Farklılık Varsa Kayıtlar Düzeltilir
E- SOYBAĞININ BELİRLENMESİNDE YABANCILIK UNSURU
1- Soybağının Kuruluşu
a- Kural Olarak
1- Çocuğun Doğum Anındaki Millî Hukuku
2- Olmazsa Çocuğun Mutad Meskeni Hukuku
b- Bu Hukuklara Göre Kurulamıyorsa
1- Ananın veya Babanın, Çocuğun Doğumu Anındaki Millî Hukuku
2- Kurulamazsa Ana ve Babanın, Çocuğun Doğumu Anındaki Müşterek Mutad Meskefı Hukuku
3- Yine Kurulamazsa Çocuğun Doğum Yeri Hukuku
2- Soybağının İptali
3- SOYBAĞI DAVALARINDA YETKİ VE YARGILAMA USULÜ (TMK m. 283-284)
A- SOYBAĞINA İLİŞKİN DAVADA YETKİ (TMK M. 283)
B- SOYBAĞINA İLİŞKİN DAVADA YARGILAMA USULÜ (TMK M. 284)
1- Kural Olarak
2- Maddi Olgular Re’sen Araştırılır (TMK m. 284 b. 1)
a- Araştırma Kendiliğinden Yapılır
b- Tekniğin Tüm Olanaklarından Yararlanılır
c- Gerekirse Fotoğraflardan Yararlanılır
d- DNA Gideri Suçüstü Ödeneğinden Karşılanabilir
e- DNA Gideri Yargılama Giderlerindendir
f- DNA İncelemesi İstinabe İle Yapılabilir
3- Kanıtlar Serbestçe Takdir Edilir (TMK m. 284 b. 1)
4- Araştırma ve İncelemelere Rıza Gösterilir (TMK m. 284 b. 2)