Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

BABALIK HÜKMÜ (TMK m. 301-304) – BABALIK DAVASI

1- BABALIK DAVASI
A- HUKUKİ NİTELİĞİ
1- Yenilik Doğuran Davadır
2- Önceden Feragat Edilemeyen Davadır (TMK m. 303 f. III)
3- Devam Eden Davalar Yeni Kanuna Göre Karara Bağlanır
B- KOŞULLARI
1- Çocuğun Bir Erkekle Soybağı İlişkisi Olmamalıdır (TMK m. 303 f. III)
a- Çocuk Tanınmış Olmamalıdır
b- Çocuk Hakkında Babalık Hükmü Bulunmamalıdır
c- Çocuk Evlât Edinilmemiş Olmalıdır
d- Kocanın Babalığı Karinesi Geçerli Olmamalıdır
e- Soybağının Reddi Kararı Kesinleşmiş Olmalıdır
f- Soybağının Reddi Kararının Davadan Önce Kesinleşmiş Olmalıdır
g- Sonradan Evlenmeyle Soybağı İlişkisi Kurulmamış Olmalıdır
2- Çocuğun Anası Belli Olmalıdır
3- Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Bulunmamalıdır
C- USUL HÜKÜMLERİ
1- Taraflar
a- Davacı
1- Ana Tarafından Babalık Davası Açılması (TMK m. 301 f. I)
A- Tam Ehliyetli Ana
B- Sınırlı Ehliyetsiz Ana
C- Tam Ehliyetsiz Ana
D- Ana Ölmüşse Mirasçılar Açamaz
E- Fücur Ürünü Doğuran Ana Açabilir
2- Çocuk Tarafından Babalık Davası Açılması (TMK m. 301 f. I)
A- Çocuk Ergin İse Kendisi Açabilir
B- Çocuk Ergin Değilse Kayyım Açabilir
1- Ana Kayyım Olamaz
2- Ana İle Kayyımı Aynı Vekil Temsil Edemez
3- Menfaat Çatışması Olan Kayyım Olamaz
C- Çocuk Ölmüşse Mirasçılar Açamaz
D- Çocuk Zina veya Fücur Ürünü Olsa da Dava Açabilir
E- Çocuğun Katılmadığı Dava Kesin Hüküm Oluşturmaz
3- Ana ve Çocuk Birlikte Dava Açabilir
4- Genetik Baba Babalık Davası Açamaz
b- Davalılar
1- Genetik Babaya Karşı Açılabilir
2- Birden Fazla Erkeğe Karşı Açılabilir
3- Genetik Baba Ölmüşse Mirasçılarına Karşı Açılır
A- Bütün Mirasçılara Husumet Yöneltilmelidir
B- Menfaat Çatışması Varsa Kayyım Atanmalıdır
4- Birden Fazla Erkekten Ölen Varsa Mirasçılarına Karşı Açılabilir
5- Ölünün Spermi Kullanılmışsa Mirasçılarına Karşı Açılabilir
6- Sperm Babasına Karşı Açılabilir
7- Nüfus Müdürlüğü Taraf Değildir
c- Davanın İhbarı (TMK m. 301 f. III)
1- Ana Tarafından Açılan Babalık Davasında İhbar
A- Cumhuriyet Savcısına İhbar Edilir
B- Hâzineye İhbar Edilir
C- Kayyıma İhbarEdilir
2- Ergin Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davasında İhbar
A- Cumhuriyet Savcısına İhbar Edilir
B- Hâzineye İhbar Edilir
3- Kayyım Tarafından Açılan Babalık Davasında İhbar
A- Cumhuriyet Savcısına İhbar Edilir
B- Hâzineye İhbar Edilir
C- Anaya İhbar Edilir
2- Yetkili ve Görevli Mahkeme
a- Yetkili Mahkeme
b- Görevli Mahkeme
3- Dava Süresi (TMK m. 303)
a- Ana Tarafından Açılan Babalık Davasında
1- Kural Olarak
2- Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı
A- Doğumdan Başlaması (TMK m. 303 f. I)
B- Başka Bir Erkekle Soybağı İlişkinin Ortadan Kalktığı Tarihten Başlaması (TMK m, 303 f. III)
C- Gecikmeyi Haklı Kılan Sebebin Ortadan Kalkmasından Başlaması (TMK m. 303 f. IV)
D- Hukuka Aykırı Tescilin Ortadan Kalktığı Tarihten Başlaması
3- Katılan Kayyımın Davası Sürede İse
b- Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davasında
1- Kural Olarak
A- Bir Yıllık Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı
1- Kayyım Atanmışsa Atamanın Kayyıma Tebliği Tarihinden Başlaması (TMK m. 303 f. II)
2- Hiç Kayyım Atanmamışsa Çocuğun Ergin Olduğu Tarihten Başlaması (TMK m. 303 f. II)
3- Başka Bir Erkekle Soybağı İlişkinin Ortadan Kalktığı Tarihten Başlaması (TMK m. 303 f. III)
4- Gecikmeyi Haklı Kılan Sebebin Ortadan Kalkmasından Başlaması (TMK m. 303 f. IV)
5- Hukuka Aykırı Tescilin Ortadan Kalktığı Tarihten Başlaması
4- Yasa Yolu
5- Yargılamanın İadesi
6- Yargılama Gideri
D- İSPAT (TMK M. 302)
1- İspat Yükü
2- Koca Olmayanın Babalığı Karinesinin Geçerli Olması (TMK m. 302 f.I)
a- Gebe Kalma Döneminde Cinsel İlişkide Bulunmuş Olma (TMK m. 302 f.I)
b- Kritik Dönem Dışında Cinsel İlişkide Bulunmuş Olma (TMK m. 302 f. II)
3- Koca Olmayanın Babalığı Karinesinin Çürütülmesi (TMK m. 302 f. III)
a- Çocuğun Babası Olmasının Olanaksızlığını İspat
b- Üçüncü Kişinin Baba Olma Olasılığının Fazlalığını İspat
c- Ananın Evli Olduğunu İspat
4- Karine Geçerli Değilse Doğrudan İspat
a- Cinsel İlişki Kurulmuş Olma Olasılığı Bulunmalıdır
b- Öncelikle Kan Testi Yapılmalıdır
c- Gerek Kalırsa DNA İncelemesi Yapılmalıdır
5- Sadece Davalının Kabulüne Dayanılarak Karar Verilemez
E- SONUÇLARI
1- Döllenme Anından Başlayarak Soybağı İlişkisi Kurulur
2- Genetik Baba Nafaka ödemekle Yükümlüdür
a- Babalığın Tespitinden Önce Nafaka İstenebilir (TMK m. 333)
b- Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka İstenebilir
c- Nafaka Yükümlülüğü Mirasçılara İntikal Etmez
d- Nafaka Babalık Davasının Eki Niteliğindedir
3- Kişisel İlişki Kurulur
4- Velayet Ana Tarafından Doğumla Kazanılır
F- ANANIN MALİ HAKLARI (TMK M. 304)
1- Maddi Tazminat İstenebilir
a- İsteğin Şekli (TMK m. 304 f. I)
1- Babalık Davası İle Birlikte İstenebilir
2- Babalık Davasından Ayrı Olarak İstenebilir
3- Faiz İstenebilir
4- Takas İstenebilir
5- Harç Gerekli Değildir
6- Vekalet Ücreti Verilmez
b- İsteğin Kapsamı (TMK m. 304 f. I)
1- Doğum Giderleri
2- Doğumdan Önceki ve Sonraki Altışar Haftalık Geçim Giderleri
3- Gebelik ve Doğumun Gerektirdiği Diğer Giderler
c- İsteğin Karşılanması
1- Çocuk Ölü Doğsa Bile Giderlerin Karşılanmasına Karar Verilebilir.
2- Anaya Yapılan Ödemeler Hakkaniyet Ölçüsünde Tazminattan İndirilir
A- Üçüncü Kişilerce Anaya Yapılan Ödemeler
B- Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca Anaya Yapılan Ödemeler
3- Kusur Aranmaz
4- Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yapılabilir
5- Aile Mahkemesinde İncelenir
2- Manevi Tazminat Genel Hükümlere Göre İstenebilir
a- İstemin İncelenmesinde Aile Mahkemesi Görevli Değildir
b- İstem Yeni Kanuna Göre Karara Bağlanır
c- İstem İçin Harç Yatırılmalıdır
3- Ana İçin Nafaka İstenemez
G- YABANCILIK UNSURU