Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

EVLÂT EDİNME (TMK m. 305-320)

1- KÜÇÜKLERİN TEK BAŞINA EVLÂT EDİNİLMESİNİN ESASA İLİŞKİN KOŞULLARI
A- ORTAK KOŞULLAR
1- Küçüğün Bakılmış ve Eğitilmiş Olması Koşulu (TMK m. 305 f. I)
a- Bakma ve Eğitme Süresi En Az Bir Yıl Olmalıdır
1- Süre Mutlaktır
2- Süre Kısaltılamaz
3- Eşin Tek Başına Evlât Edinmesinde Süre
A- Süre Evlilik Öncesi Gerçekleşebilir
B- Süre Evlilik Sonrası Gerçekleşebilir
b- Bakma ve Eğitme Sürekli Olmalıdır
1- Kural Olarak
2- Zorunluluklar Sürekliliği Ortadan Kaldırmaz
c- Bakma ve Eğitme Karşılıksız Olmalıdır
d- Bakma ve Eğitme Masrafları Karşılanmalıdır
e- Bakma ve Eğitme Birlikte Yaşama İle Gerçekleşmelidir
f- Bakma ve Eğitme Özenle Gerçekleşmelidir
g- Bakma ve Eğitme Yükümlülük Doğurmaz
h- Bakma ve Eğitme Başvuruya Bitişik Olmalıdır
2- Onsekiz Yaş Farkın Bulunması Koşulu (TMK m. 308 f. I)
3- Ebeveyn-Çocuk İlişkisinin Bulunmaması Koşulu
a- Hukuken Kurulmuş Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Engeldir
1- Genetik Baba Evlât Edinilebilir
2- Genetik Ana Evlât Edinemez
3- Evlilik İçi Çocuk Evlât Edinilemez
b- Diğer Hısımlık İlişkisi Engel Değildir
1- Torun, Torun Çocuğu Evlât Edinilebilir
2- Kardeş, Yeğen Evlât Edinilebilir
3- Evlâtlığın Çocuğu Evlât Edinilebilir
4- Baldız, Kayınbirader Evlât Edinilebilir
c- Birden Fazla Küçük Evlât Edinilebilir
1- Birden Fazla Kardeş Beraber Evlât Edinilebilir
2- Ana, Baba ve Çocukları Beraber Evlât Edinilebilir
B- KÜÇÜĞE ÖZGÜ KOŞULLAR
1- Ergin Olmama Koşulu
a- Doğal Erginliğe Erişmemiş Bulunmalıdır
b- Evlenme Erginliğine Erişmemiş Bulunmalıdır
c- Yargısal Erginliğe Erişmemiş Bulunmalıdır
d- Başvurudan Sonra Ergin Olma Varsa Koşullar Önceden Gerçekleşmiş Bulunmalıdır (TMK m. 315 f. III)
2- Daha Önce Evlât Edinilmiş Olmama Koşulu
a- Kural Olarak
b- Evlât Edinenin Eşi Evlât Edinilebilir
c- Evlât Edinen Ölmüşse Evlât Edinilebilir
d- Evlât Edinene Ölüm Karinesi Uygulanmışsa Evlât Edinilebilir
e- Evlât Edinenin Gaipliğine Karar Verilmişse Evlât Edinilebilir
f- Evlâtlık İlişki Kaldırılmışsa Evlât Edinilebilir
3- Küçüğün Yararına Olma Koşulu (TMK m, 305 f. II)
4- Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Küçüğün Rızası Koşulu (TMK m. 308 f. II)
a- Bizzat Verilmelidir
b- Hâkim Önünde Verilmelidir
c- Belli İlişkiye Yönelik Verilmelidir
d- Sonuçları Hakkında Bilgi Verilmelidir
e- Karar Verilinceye Kadar Geri Alınabilir
f- Belirli Bir Yaş Öngörülmemiştir
5- Ana ve Babanın Rızası Koşulu (TMK m. 309 f. I)
a- Rıza Verme Hakkı
1- Rıza Verme Hakkının Başlaması
2- Rıza Verme Hakkının Sona Ermesi
A- Küçüğün Ergin Olması
B- Küçüğün Ölmesi
C- Küçüğe Ölüm Karinesi Uygulanması
D- Mahkeme Kararı Alınması
b- Rıza Verenin Ehliyeti
1- Rıza Verenin Tam Ehliyetli Olması
2- Rıza Verenin Sınırlı Ehliyetli Olması
3- Rıza Verenin Sınırlı Ehliyetsiz Olması
4- Rıza Verenin Tam Ehliyetsiz Olması
c- Rıza Verme Usulü
1- Görevli Mahkeme
2- Yetkili Mahkeme (TMK m. 309 f. II)
3- Rızanın Şekli (TMK m. 309 f. II)
A- Sözlü veya Yazılı Açıklama
B- Tutanağa Geçirme
C- İmzalama
4- Rızanın Zamanı (TMK m. 310 f. I)
A- Doğum Öncesi Açıklanamaz
B- Lohusalık Döneminde Açıklanamaz (TMK m. 310 f. I)
C- Lohusalık Döneminden Sonra Açıklanabilir
5- Rızanın İçeriği (TMK m. 309 f. III)
A- Rıza Genel Olabilir
B- Rıza Şarta Bağlanabilir
6- Rızanın Geri Alınması (TMK m. 310 f. II-III)
7- Rızanın İptali
d- Rıza Verilmemesinin Sonuçları
e- Rızanın Aranmaması
1- Rızanın Aranmaması Koşulları (TMK m. 311)
A- Kim Olduğu Bilinmiyorsa (TMK m. 311 b.l)
B- Uzun Süreden Beri Nerede Oturduğu Bilinmiyorsa (TMK m. 311 b.l)
C- Ayırt Etme Gücünden Sürekli Olarak Yoksun Bulunuyorsa (TMK m. 31 i b. 1)
D- Küçüğe Karşı Özen Yükümlülüğünü Yeterince Yerine Getirmiyorsa (TMK m. 311 b.2)
2- Rızanın Aranmaması Kararının Zamanı (TMK m. 312)
A- Kuruma Yerleştirilen Küçüklerde Rızanın Aranmaması (TMK m. 312 f. I)
1- Yerleştirme Öncesi Karar Verilmesi
2- Yerleştirme Sonrası Karar Verilmesi
B- Diğer Küçüklerde Rızanın Aranmaması (TMK m. 312 f. II)
3- Rızanın Aranmamasına İlişkin Usul (TMK m. 312 )
A- Görevli Mahkeme
B- Yetkili Mahkeme
C- Davacı
1- Evlât Edinen (TMK m. 312 f. I)
2- Evlât Edinmede Aracılık Yapan Kurum (TMK m. 312 f. I)
D- Davalı
E- Kararın Yazılı Bildirimi (TMK m. 312 f. III)
F- İstek Aşılmamalıdır
G- Yasa Yolu
4- Rızanın Aranmaması Kararının Etkisi
6- Vesayet Organlarının İzin ve Onayı Koşulu (TMK m. 308 f. III, 463 b, 1)
C- EVLAT EDİNENE ÖZGÜ KOŞULLAR
1- Gerçek Kişi Olma Koşulu
2- Sağ Olma Koşulu
a- Evlât Edinenin Başvuru Anında Sağ Olması
b- Evlât Edinme Başvurusundan Sonra Durumun Değişmesi
1- Evlât Edinenin Ölümü (TMK m. 315 f. II)
2- Evlât Edinenin Ayırt Etme Gücünü Kaybetmesi (TMK m. 315 f. II)
3- Evlât Edinme Ehliyetinin Bulunması Koşulu
a- Evlât Edinenin Tam Ehliyetli Olması
b- Evlât Edinenin Sınırlı Ehliyetli Olması
c- Evlât Edinenin Sınırlı Ehliyetsiz Olması
1- Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler
2- Ayırt Etme Gücüne Sahip Kısıtlılar (TMK m. 463 b. 1)
3- Velayet Altında Bırakılarak Kısıtlanan Ergin Çocuk (TMK m. 419 b. 3)
d- Evlât Edinenin Tam Ehliyetsiz Olması
4- Otuz Yaşını Doldurmuş Olma Koşulu (TMK m. 307 f. I)
5- Diğer Çocukların Yararının Zedelenmemesi Koşulu (TMK m. 305 f. II)
a- Evlât Edinene Özgü Zedeleme Ölçüsü
b- Diğer Çocuklara Özgü Zedeleme Ölçüsü
6- Evlât Sevgisini Yaşama Amacının Bulunması Koşulu
7- Evli Olan Evlât Edinenin Tek Başına Evlât Edinme Koşulları
a- Eşin, Üvey Çocuğu Evlât Edinme Koşulları (TMK m. 306 f. III)
1- En Az İki Yıldan Beri Evli Olma Seçenek Koşulu
2- Otuz Yaşını Doldurmuş Bulunma Seçenek Koşulu
b- Eşin, Üvey Olmayan Çocuğu Evlât Edinme Koşulları (TMK m. 307 f. II)
1- Otuz Yaşını Doldurmuş Olma Koşulu
2- Olanaksızlık Ek Koşulu
A- Diğer Eşin Ayırt Etme Gücünden Sürekli Olarak Yoksunluğu Koşulu
B- Diğer Eşin İki Yılı Aşkın Süreden Beri Nerede Olduğunun Bilinmemesi Koşulu
C- Mahkeme Kararıyla İki Yılı Aşkın Süreden Beri Eşinden Ayrı Yaşamakta Olma Koşulu
2- KÜÇÜKLERİN BİRLİKTE EVLÂT EDİNİLMESİNİN ESASA İLİŞKİN KOŞULLARI
A- ORTAK KOŞULLAR
1- Küçüğün Bakılmış ve Eğitilmiş Olması Koşulu (TMK m. 305 f. I)
a- Bakma ve Eğitme Süresi En Az Bir Yıl Olmalıdır
1- Süre Mutlaktır
2- Süre Kısaltılamaz
b- Bakma ve Eğitme Sürekli Olmalıdır
1- Kural Olarak
2- Zorunluluklar Sürekliliği Ortadan Kaldırmaz
c- Bakma ve Eğitme Karşılıksız Olmalıdır
d- Bakma ve Eğitme Masrafları Karşılanmalıdır
e- Bakma ve Eğitme Birlikte Yaşama İle Gerçekleşmelidir
f- Bakma ve Eğitme Özenle Gerçekleşmelidir
g- Bakma ve Eğitme Yükümlülük Doğurmaz
h- Bakma ve Eğitme Başvuruya Bitişik Olmalıdır
2- Onsekiz Yaş Farkın Bulunması Koşulu (TMK m. 308 f. I)
3- Ebeveyn-Çocuk İlişkisinin Bulunmaması Koşulu
a- Hukuken Kurulmuş Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Engeldir
b- Diğer Hısımlık İlişkisi Engel Değildir
c- Birden Fazla Küçük Evlât Edinilebilir
1- Birden Fazla Kardeş Beraber Evlât Edinilebilir
2- Ana, Baba ve Çocukları Beraber Evlât Edinilebilir
B- KÜÇÜĞE ÖZGÜ KOŞULLAR
1- Ergin Olmama Koşulu
a- Doğal Erginliğe Erişmemiş Bulunmalıdır
b- Evlenme Erginliğine Erişmemiş Bulunmalıdır
c- Yargısal Erginliğe Erişmemiş Bulunmalıdır
d- Başvurudan Sonra Ergin Olma Varsa Koşullar Önceden Gerçekleşmiş Bulunmalıdır (TMK m. 315 f. III)
2- Daha Önce Evlât Edinilmiş Olmama Koşulu
3- Küçüğün Yararına Olma Koşulu (TMK m. 305 f. II)
4- Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Küçüğün Rızası Koşulu (TMK m. 308 f. II)
a- Bizzat Verilmelidir
b- Hâkim Önünde Verilmelidir
c- Belli İlişkiye Yönelik Verilmelidir
d- Sonuçlan Hakkında Bilgi Verilmelidir
e- Karar Verilinceye Kadar Geri Alınabilir
f- Belirli Bir Yaş Öngörülmemiştir
5- Ana ve Babanın Rızası Koşulu (TMK m. 309 f. I)
a- Rıza Verme Hakkı
1- Rıza Verme Hakkının Başlaması
2- Rıza Verme Hakkının Sona Ermesi
A- Küçüğün Ergin Olması
B- Küçüğün Ölmesi
C- Küçüğe Ölüm Karinesi Uygulanması
D- Mahkeme Kararı Alınması
b- Rıza Verenin Ehliyeti
1- Rıza Verenin Tam Ehliyetli Olması
2- Rıza Verenin Sınırlı Ehliyetli Olması
3- Rıza Verenin Sınırlı Ehliyetsiz Olması
4- Rıza Verenin Tam Ehliyetsiz Olması
5- Rıza Verme Usulü
A- Görevli Mahkeme
B- Yetkili Mahkeme (TMK m. 309 f. II)
C- Rızanın Şekli (TMK m. 309 f. II)
1- Sözlü veya Yazılı Açıklama
2- Tutanağa Geçirme
3- İmzalama
D- Rızanın Zamanı (TMK m. 310 f. I)
1- Doğum Öncesi Açıklanamaz
2- Lohusalık Döneminde Açıklanamaz (TMK m. 310 f. I)
3- Lohusalık Döneminden Sonra Açıklanabilir
E- Rızanın İçeriği (TMK m. 309 f. III)
1- Rıza Genel Olabilir
2- Rıza Şarta Bağlanabilir
F- Rızanın Geri Alınması (TMK m. 310 f. II-III)
G- Rızanın İptali
6- Rıza Verilmemesinin Sonuçları
7- Rızanın Aranmaması
A- Rızanın Aranmaması Koşulları (TMK m. 311)
1- Kim Olduğu Bilinmiyorsa (TMK m. 311 b. 1)
2- Uzun Süreden Beri Nerede Oturduğu Bilinmiyorsa (TMK m. 311 b.l)
3- Ayırt Etme Gücünden Sürekli Olarak Yoksun Bulunuyorsa (TMK m. 311 b.l)
4- Küçüğe Karşı Özen Yükümlülüğünü Yeterince Yerine Getirmiyorsa (TMK m. 311 b.2)
B- Rızanın Aranmaması Kararının Zamanı (TMK m. 312)
1- Kuruma Yerleştirilen Küçüklerde Rızanın Aranmaması (TMK m. 312 f. I)
a- Yerleştirme Öncesi Karar Verilmesi
b- Yerleştirme Sonrası Karar Verilmesi
2- Diğer Küçüklerde Rızanın Aranmaması (TMK m. 312 f. II)
C- Rızanın Aranmamasına İlişkin Usul (TMK m. 312)
1- Görevli Mahkeme
2- Yetkili Mahkeme
3- Davacı
a- Evlât Edinenler (TMK m. 312 f. I)
b- Evlât Edinmede Aracılık Yapan Kurum (TMK m. 312 f. I)
4- Davalı
5- Kararın Yazılı Bildirimi (TMK m. 312 f. III)
6- Yasa Yolu
D- Rızanın Aranmaması Kararının Etkisi
6- Vesayet Organlarının İzin ve Onayı Koşulu (TMK m. 308 f. III, 463 b. 1)
C- EVLÂT EDİNENLERE ÖZGÜ KOŞULLAR
1- Evli Olmaları Koşulu
a- Evli Olmayanlar Birlikte Evlât Edinemezler (TMK m. 306 f. I)
1- Herhangi İki Kişide Uygulanmaz
2- Hayat Ortaklığında Uygulanmaz
b- Eşler, Ancak Birlikte Evlât Edinebilirler (TMK m. 306 f. I)
2- Sağ Olmaları Koşulu
a- Evlât Edinenlerin Başvuru Anında Sağ Olması
b- Evlât Edinme Başvurusundan Sonra Durumun Değişmesi
1- Evlât Edinenlerin Ölümü (TMK m. 315 f. II)
2- Evlât Edinenlerin Ayırt Etme Gücünü Kaybetmesi (TMK m. 315 f. II)
c- Evlât Edinme Ehliyetlerinin Bulunması Koşulu
1- Evlât Edinenlerin Tam Ehliyetli Olması
2- Evlât Edinenlerin Sınırlı Ehliyetli Olması
3- Evlât Edinenlerin Sınırlı Ehliyetsiz Olması
A- Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler
B- Ayırt Etme Gücüne Sahip Kısıtlılar (TMK m. 463 b. 1)
C- Velayet Altında Bırakılarak Kısıtlanan Ergin Çocuk (TMK m. 419 b. 3)
4- Evlât Edinenlerin Tam Ehliyetsiz Olması
d- Seçeneğin Gerçekleşmesi Koşulu
1- Eşlerin En Az Beş Yıldan Beri Evli Olmaları Seçeneği (TMK m. 306 f. II)
2- Eşlerinden Her Birinin Otuz Yaşım Doldurmuş Bulunması Seçeneği (TMK m. 306 f. II)
e- Diğer Çocuklarının Yararının Zedelenmemesi Koşulu (TMK m. 305 f. II)
1- Evlât Edinenlere Özgü Zedeleme Ölçüsü
2- Diğer Çocuklara Özgü Zedeleme Ölçüsü
f- Evlât Sevgisini Yaşama Amacının Bulunması Koşulu

ERGİNLERİN VEYA KISITLILARIN (=YETİŞKİNLERİN) “TEK BAŞINA” EVLÂT EDİNİLMESİNİN ESASA İLİŞKİN KOŞULLARI

1- ORTAK KOŞULLAR
A- Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi (TMK. m. 313 b.1)
1- Sürekli Olarak Yardıma Muhtaç Bulunma
a- Bedensel Özür Sebebiyle Sürekli Olarak Yardıma Muhtaç Olma
b- Zihinsel Özrü Sebebiyle Sürekli Olarak Yardıma Muhtaç Olma
2- En Az Beş Yıldan Beri Bakılıp Gözetilmekte Olma
a- Süre Koşulu Gerçekleşmelidir
1- Süre Mutlaktır
2- Süre Kısaltılamaz
b- Bakma ve Gözetme Sürekli Olmalıdır
1- Kural Olarak
2- Zorunluluklar Sürekliliği Ortadan Kaldırmaz
c- Bakma ve Gözetme Karşılıksız Olmalıdır
d- Bakma ve Gözetme Masrafları Karşılanmalıdır
e- Bakma ve Gözetme Birlikte Yaşama İle Gerçekleşmelidir
f- Bakma ve Gözetme Özenle Gerçekleşmelidir
g- Bakma ve Gözetme Yükümlülük Doğurmaz
h- Bakma ve Gözetme Başvuruya Bitişik Olmalıdır
B- Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi (TMKm. 313 b. 2)
1- Evlât Edinenin İlgilenmiş (=Bakma, Gözetme ve Eğitme) Olması
2- En Az Beş Yıl Süreyle İlgilenmiş Olma
a- İlgilenme Süresi Gerçekleşmelidir
b- İlgilenme Sürekli Olmalıdır
1- Kural Olarak
2- Zorunluluklar Sürekliliği Ortadan Kaldırmaz
c- İlgilenme Karşılıksız Olmalıdır
d- İlgilenme Masrafları Karşılanmalıdır
e- İlgilenme Birlikte Yaşama İle Gerçekleşmelidir
f- İlgilenme Özenle Gerçekleşmelidir
g- İlgilenme Yükümlülük Doğurmaz
h- İlgilenme Başvuruya Bitişik Olmalıdır
C- Diğer Haklı Sebeplerle Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi (TMK m. 313 b. 3)
1- Diğer Haklı Sebepler Bulunmalıdır
2- En Az Beş Yıldan Beri Aile Hâlinde Birlikte Yaşanmış Olmalıdır
a- Birlikte Yaşama Süresi Gerçekleşmelidir
b- Birlikte Yaşama Sürekli Olmalıdır
1- Kural Olarak
2- Zorunluluklar Sürekliliği Ortadan Kaldırmaz
c- Birlikte Yaşama Karşılıksız Olmalıdır
d- Birlikte Yaşama Masrafları Karşılanmalıdır
e- Birlikte Yaşama Özenle Gerçekleşmelidir
f- Birlikte Yaşama Yükümlülük Doğurmaz
g- Birlikte Yaşama Başvuruya Bitişik Olmalıdır
D- Onsekiz Yaş Farkın Bulunması Koşulu (TMK m. 308 f. I)
E- Ebeveyn-Çocuk İlişkisinin Bulunmaması Koşulu
1- Hukuken Kurulmuş Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Engeldir
2- Diğer Hısımlık İlişkisi Engel Değildir
3- Birden Fazla Yetişkin Evlât Edinilebilir
2- YETİŞKİNE ÖZGÜ KOŞULLAR
A- Daha Önce Evlât Edinilmiş Olmama Koşulu
B- Yetişkinin Yararına Olma Koşulu (TMK m. 305 f. II)
C- Yetişkinin Rızası Koşulu (TMK m.313 f. III, 308 f. II)
1- Bizzat Verilmelidir
2- Hâkim Önünde Verilmelidir
3- Belli İlişkiye Yönelik Verilmelidir
4- Sonuçları Hakkında Bilgi Verilmelidir
5- Karar Verilinceye Kadar Geri Alınabilir
D- Evli Yetişkinin Eşinin Rızası Koşulu (TMK m. 313 f. II)
1- Davadan Önce Evli Olma
2- Davadan Sonra Evlenme
E- Vesayet Organlarının İzin ve Onayı Koşulu (TMK m. 308 f. III, 463 b. 1)
3- EVLÂT EDİNENE ÖZGÜ KOŞULLAR
A- Gerçek Kişi Olma Koşulu
B- Sağ Olma Koşulu
1- Evlât Edinenin Başvuru Anında Sağ Olması
2- Evlât Edinme Başvurusundan Sonra Durumun Değişmesi
a- Evlât Edinenin Ölümü (TMK m. 315 f. II)
b- Evlât Edinenin Ayırt Etme Gücünü Kaybetmesi (TMK m. 315 f. II)
C- Evlât Edinme Ehliyetinin Bulunması Koşulu
1- Evlât Edinenin Tam Ehliyetli Olması
2- Evlât Edinenin Sınırlı Ehliyetli Olması.
3- Evlât Edinenin Sınırlı Ehliyetsiz Olması
a- Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler
b- Ayırt Etme Gücüne Sahip Kısıtlılar (TMK m. 463 b. 1)
c- Velayet Altında Bırakılarak Kısıtlanan Ergin Çocuk (TMK m. 419 b. 3)
4- Evlât Edinenin Tam Ehliyetsiz Olması
D- Otuz Yaşını Doldurmuş Olma Koşulu (TMK m. 307 f. I)
E- Diğer Çocukların Yararının Zedelenmemesi Koşulu (TMK m. 305 f. II)
1- Evlât Edinene Özgü Zedeleme Ölçüsü
2- Diğer Çocuklara Özgü Zedeleme Ölçüsü
F- Evlât Edinenin Altsoyunun Açık Muvafakatinin Bulunması Koşulu (TMK m. 313 f. I)
1- Ergin Altsoyunun Açık Muvafakatinin Alınması
2- Ergin Olmayan Altsoyunun Açık Muvafakatinin Alınması
G- Evlât Sevgisini Yaşama Amacının Bulunması Koşulu
H- Evli Olan Evlât Edinenin Tek Başına Evlât Edinme Koşulları
1- Eşin, Üvey Çocuğu Evlât Edinme Koşulları (TMK m. 306 f. III)
a- En Az İki Yıldan Beri Evli Olma Seçenek Koşulu
b- Otuz Yaşını Doldurmuş Bulunma Seçenek Koşulu
2- Eşin, Üvey Olmayan Çocuğu Evlât Edinme Koşulları (TMK m. 307 f. II)
a- Otuz Yaşını Doldurmuş Olma Koşulu
b- Olanaksızlık Ek Koşulu
1- Diğer Eşin Ayırt Etme Gücünden Sürekli Olarak Yoksunluğu Koşulu
2- Diğer Eşin İki Yılı Aşkın Süreden Beri Nerede Olduğunun Bilinmemesi Koşulu
3- Mahkeme Kararıyla İki Yılı Aşkın Süreden Beri Eşinden Ayrı Yaşamakta Olma Koşulu

ERGİNLERİN VEYA KISITLILARIN (=YETİŞKİNLERİN) “BİRLİKTE” EVLÂT EDİNİLMESİNİN ESASA İLİŞKİN KOŞULLARI

1- ORTAK KOŞULLAR
A- Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi (TMK m. 313 b. 1)
1- Sürekli Olarak Yardıma Muhtaç Bulunma
a- Bedensel Özür Sebebiyle Sürekli Olarak Yardıma Muhtaç Olma
b- Zihinsel Özrü Sebebiyle Sürekli Olarak Yardıma Muhtaç Olma
2- En Az Beş Yıldan Beri Bakılıp Gözetilmekte Olma
a- Süre Koşulu Gerçekleşmelidir
1- Süre Mutlaktır
2- Süre Kısaltılamaz
b- Bakma ve Gözetme Sürekli Olmalıdır
1- Kural Olarak
2- Zorunluluklar Sürekliliği Ortadan Kaldırmaz
c- Bakma ve Gözetme Karşılıksız Olmalıdır
d- Bakma ve Gözetme Masrafları Karşılanmalıdır
e- Bakma ve Gözetme Birlikte Yaşama İle Gerçekleşmelidir
f- Bakma ve Gözetme Özenle Gerçekleşmelidir
g- Bakma ve Gözetme Yükümlülük Doğurmaz
h- Bakma ve Gözetme Başvuruya Bitişik Olmalıdır
B- Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi (TMKın. 313 b. 2)
1- Evlât Edinenin İlgilenmiş (-Bakma, Gözetme ve Eğitme) Olması
2- En Az Beş Yıl Süreyle İlgilenmiş Olma
a- İlgilenme Süresi Gerçekleşmelidir
b- İlgilenme Sürekli Olmalıdır
1- Kural Olarak
2- Zorunluluklar Sürekliliği Ortadan Kaldırmaz
c- İlgilenme Karşılıksız Olmalıdır
d- İlgilenme Masrafları Karşılanmalıdır
e- İlgilenme Birlikte Yaşama İle Gerçekleşmelidir
f- İlgilenme Özenle Gerçekleşmelidir
g- İlgilenme Yükümlülük Doğurmaz
h- İlgilenme Başvuruya Bitişik Olmalıdır
C- Diğer Haklı Sebeplerle Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi (TMK m. 313 b. 3)
1- Diğer Haklı Sebepler Bulunmalıdır
2- En Az Beş Yıldan Beri Aile Hâlinde Birlikte Yaşanmış Olmalıdır
a- Birlikte Yaşama Süresi Gerçekleşmelidir
b- Birlikte Yaşama Sürekli Olmalıdır
1- Kural Olarak
2- Zorunluluklar Sürekliliği Ortadan Kaldırmaz
c- Birlikte Yaşama Karşılıksız Olmalıdır
d- Birlikte Yaşama Masrafları Karşılanmalıdır
e- Birlikte Yaşama Özenle Gerçekleşmelidir
f- Birlikte Yaşama Yükümlülük Doğurmaz
g- Birlikte Yaşama Başvuruya Bitişik Olmalıdır
D- Onsekiz Yaş Farkın Bulunması Koşulu (TMK m. 308 f. I)
E- Ebeveyn-Çocuk İlişkisinin Bulunmaması Koşulu
1- Hukuken Kurulmuş Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Engeldir
2- Diğer Hısımlık İlişkisi Engel Değildir
3- Birden Fazla Küçük Evlât Edinilebilir
2- YETİŞKİNE ÖZGÜ KOŞULLAR
A- Daha Önce Evlât Edinilmiş Olmama Koşulu
B- Yetişkinin Yararına Olma Koşulu (TMK m. 305 f. II)
C- Yetişkinin Rızası Koşulu (TMK m.313 f. III, 308 f. II)
1- Bizzat Verilmelidir
2- Hâkim Önünde Verilmelidir
3- Belli İlişkiye Yönelik Verilmelidir
4- Sonuçlan Hakkında Bilgi Verilmelidir
5- Karar Verilinceye Kadar Geri Alınabilir
D- Evli Yetişkinin Eşinin Rızasr Koşulu (TMK m. 313 f. II)
E- Vesayet Organlarının İzin ve Onayı Koşulu (TMK m. 308 f. III, 463 b. 1)
3- EVLAT EDİNENLERE ÖZGÜ KOŞULLAR
A- Evli Olmaları Koşulu
1- Evli Olmayanlar Birlikte Evlât Edinemezler (TMK m. 306 f. I)
a- Herhangi İki Kişide Uygulanmaz
b- Hayat Ortaklığında Uygulanmaz
2- Eşler, Ancak Birlikte Evlât Edinebilirler (TMK m. 306 f. I)
B- Sağ Olmaları Koşulu
1- Evlât Edinenlerin Başvuru Anında Sağ Olması
2- Evlât Edinme Başvurusundan Sonra Durumun Değişmesi
a- Evlât Edinenlerin Ölümü (TMK m. 315 f. II)
b- Evlât Edinenlerin Ayırt Etme Gücünü Kaybetmesi (TMK m. 315 f. II)
3- Evlât Edinme Ehliyetlerinin Bulunması Koşulu
a- Evlât Edinenlerin Tam Ehliyetli Olması
b- Evlât Edinenlerin Sınırlı Ehliyetli Olması
c- Evlât Edinenlerin Sınırlı Ehliyetsiz Olması
1- Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçükler
2- Ayırt Etme Gücüne Sahip Kısıtlılar (TMK m. 463 b. 1)
3- Velayet Altında Bırakılarak Kısıtlanan Ergin Çocuk (TMK m. 419 b. 3)
d- Evlât Edinenlerin Tam Ehliyetsiz Olması
4- Seçeneğin Gerçekleşmesi Koşulu
a- Eşlerin En Az Beş Yıldan Beri Evli Olmaları Seçeneği (TMK m. 306 f. II)
b- Eşlerinden Her Birinin Otuz Yaşını Doldurmuş Bulunması Seçeneği (TMK m. 306 f. II)
c- Diğer Çocuklarının Yararının Zedelenrrfemesi Koşulu (TMK m. 305 f. II)
1- Evlât Edinenlere Özgü Zedeleme Ölçüsü
2- Diğer Çocuklara Özgü Zedeleme Ölçüsü
d- Evlât Sevgisini Yaşama Amacının Bulunması Koşulu
EVLÂT EDİNMENİN GERÇEKLEŞMESİ
4- EVLÂT EDİNME SİSTEMLERİ
A- Evlât Edinmenin Varlığına Göre
1- Evlât Edinmeyi Kabul Etmeyen Sistemler
2- Evlât Edinmeyi Kabul Eden Sistemler
a- Evlât Edinmeyi Sınırsız Kabul Eden Sistemler
b- Evlât Edinmeyi Sınırlı Kabul Eden Sistemler
B- Evlât Edinmenin Kuruluşuna Göre
1- Sözleşme Sistemi
2- Karar Sistemi
a- Mahkeme Kararı Sistemi
b- İdari Makam Kararı Sistemi
3- Karma Sistem
a- Karma İzin Sistemi (İzin-Sözleşme)
b- Karma Onay Sistemi (Sözleşme-Onay)
C- Evlât Edinmenin Sonuçlarına Göre
1- Genetik Bağı Koparan Sistemler
a- Küçük ve Yetişkinlerde Genetik Bağı Koparan Sistemler
b- Küçüklerde Genetik Bağı Koparan Sistemler
2- Genetik Bağı Koparmayan Sistemler
a- Küçük ve Yetişkinlerde Genetik Bağı Koparmayan Sistemler
b- Yetişkinlerde Genetik Bağı Koparmayan Sistemler
5- EVLÂT EDİNME USULÜ
A- Evlât Edinme Başvurusu Usulü
1- Davacı
a- Kural Olarak Bizzat Yapılması Gerekir
b- Vekilin Özel Yetkisi Bulunmalıdır
2- Davalı
a- Evlât Edinilecek Kişi Ergin İse
b- Evlât Edinilecek Kişi Küçük ya da Kısıtlı İse
c- Evlât Edinilecek Kişi Dava Sırasında Ergin Olmuşsa
3- Görevli Mahkeme
4- Yetkili Mahkeme (TMK m. 315 f. I)
a- Tek Başına Evlât Edinmede
b- Birlikte Evlât Edinmede
5- Müdahil Olma
6- Temyiz
B- Evlât Edinme Başvurusunun İncelenmesi (TMK m. 316)
1- Evlât Edinme Araştırması (TMK m, 316 f. II)
a- Evlât Edinen İle Edinilenin Kişiliği
b- Evlât Edinen İle Edinilenin Sağlığı
c- Evlât Edinen İle Edinilenin Karşılıklı İlişkileri
d- Evlât Edinen ile Edinilenin Ekonomik Durumları
e- Evlât Edinenin Eğitme Yeteneği
f- Evlât Edinmeye Yönelten Sebepler
g- Aile İlişkileri İle Bakım İlişkilerindeki Gelişmeler
2- Evlât Edinmede Dinleme
a- Evlât Edineni Dinleme (TMK m. 316 f. I)
b- Evlât Edinileni Dinleme (TMK m. 316 f. I)
c- Evlât Edinenin Altsoyunu Dinleme (TMK m. 316 f. III)
d- Evlât Edinmeyle İlgili Olanları Dinleme (TMK m. 316 f. I)
3- Evlât Edinmede Görüş Alma (TMK m. 316 f. I)
C- Evlât Edinme Kararı
1- Evlât Edinmede Başvuru Sonrası Değişiklik Oluşumu (TMK m. 315 f. II)
2- Evlât Edinme Kararının Kayıt Edilmesi (TMK m. 316 f. V)
3- Evlât Edinmenin Gizliliği (TMK m. 316 f. VI)
6- EVLÂT EDİNMEDE ARACILIK (TMK M. 320)
A- Evlât Edinmede Aracılığın İşlevi
B- Evlât Edinmenin Aracı Kurumlarda Gerçekleştirilmesi
1- Ülke İçinde Aracılık Faaliyetlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
a- Sorumlu Birim
b- Başvuru Yeri ve Şekli
c- Başvuruda İstenilen Belgeler
d- Başvuruların İncelenmesi
e- Başvuruların Reddi, Askıya Alınması ve İşlemden Kaldırılması
f- İtiraz
g- Sıralamada Dikkate Alınacak Hususlar
h- Küçüğün Yerleştirilmesi
i- Küçüğü İzleme
j- Evlât Edinme Kararı ve Küçüğün Geri Alınması
k- Evlât Edinme İşleminin Tamamlanması ve Nüfusa Kayıt
2- Ülkelerarası Aracılık Faaliyetierinde Uygulanacak Usul ve Esaslar
a- Türkiye Cumhuriyetinin menşe Devlet olduğu ülkelerarası evlât edinmede uygulanacak usul ve istenilen belgeler
b- Yerleştirme işlemleri, küçüğün teslimi ve izleme
c- Evlât edinme işleminin uygun görülmemesi
d- Türkiye Cumhuriyetinin kabul eden Devlet olduğu ülkelerarası evlât edinmede uygulanacak usul
C- Evlât Edinmenin Aracı Kurum Dışında Gerçekleştirilmesi
7- EVLÂT EDİNMEDE YABANCILIK UNSURU
A- Evlât Edinme Ehliyeti ve Şartları
B- Evlât Edinmeye ve Edinilmeye Diğer Eşin Rızası
C- Evlât Edinmenin Hükümleri
1- Tek Başına Evlât Edinmede
2- Birlikte Evlât Edinmede
8- EVLÂT EDİNMEDE UYGULANACAK HUKUK
A- Türk Medenî Kanunu Öncesi Olaylar
B- Türk Medenî Kanunu Sonrası Olaylar
EVLÂT EDİNMENİN HÜKÜMLERİ (TMK m. 314)
9- EVLÂT EDİNMENİN KİŞİSEL SONUÇLARI
A- Adı ve Soyadı
1- Evlâtlığın Adı (TMK m. 314 f. III)
2- Evlâtlığın Soyadı
a- Evlâtlık Küçük İse (TMK m. 314 f. III)
1- Tek Başına Evlât Edinilmişse
A- Evli Olmayan Tek Başına Evlât Edinmişse
B- Evli Olan Tek Başına Evlât Edinmişse
2- Birlikte Evlât Edinilmişse
b- Evlâtlık Ergin İse (TMK m. 314 f. III)
1- Evlât Edinilen Ergin Evli Erkek İse
2- Evlât Edinilen Ergin Evli Kadın İse
c- Evlât Edinenin Statüsündeki Değişikliğin Soyadına Etkisi
1- Evlât Edinenin Ölümü
2- Evlât Edinenin Sonradan Evlenmesi
3- Evlât Edinenin Sonradan Boşanması
B- Ana ve Baba Adı (TMK m. 314 f. IV)
1- Kural Olarak
a- Genetik Ana Baba İlişkisine Benzetme İşlevi
b- Üçüncü Kişilere Karşı Gizleme İşlevi
2- Nüfus Kaydına Ana ve Baba Adı Olarak Evlât Edinen Eşlerin Adlarının Yazılması
a- Birlikte Evlât Edinilen Küçük Olmalıdır
b- Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Küçük Olmalıdır
C- Vatandaşlığı
1- Evlât Edinmeyle Vatandaşlığın Kaybedilmesi
2- Evlât Edinmeyle Vatandaşlığın Kazanılması
a- Ergin Olmayan Evlâtlık
1- Engel Durumu Bulunmama
2- Komisyonun Belirlemesi
3- İçişleri Bakanlığının Uygun Görmesi
4- Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Geçerliliği ve Sonuçları
b- Ergin Evlâtlık
D- Hısımlık İlişkisi
1- Evlât Edinen Açısından
a- Evlât Edinenin Evlâtlık île Hısımlık İlişkisi
b- Evlât Edinenin Evlâtlığın Hısımları ile Hısımlık İlişkisi
c- Evlât Edinenin Evlâtlığın Altsoyu ile Hısımlık İlişkisi
2- Evlâtlık Açısından
a- Evlâtlığın Evlât Edinen İle Hısımlık İlişkisi
b- Evlâtlığın Evlât Edinenin Hısımları İle Hısımlık İlişkisi
E- Evlenme Yasağı
1- Evlât edinen ile Evlâtlık Arasında
2- Evlât Edinen veya Evlâtlık İle Diğerinin Eşi Arasında
3- Evlât Edinen veya Evlâtlık İle Diğerinin Altsoyu Arasında
F- Velayet Hakkı
1- Evlât Edinen Bakımından Velâyet Hakkı (TMK m. 314 f. I)
a- Tek Başına Evlât Edinmede Velâyet Hakkı
1- Evli Olmayan Evlât Edinenin Tek Başına Evlât Edinmesinde Velâyet Hakkı
2- Evli Olan Evlât Edinenin Tek Başına Evlât Edinmesinde Velâyet Hakkı
A- Eşin, Üvey Çocuğu Evlât Edinmesinde Velâyet Hakkı (TMK m. 306 f. III)
B- Eşin, Üvey Olmayan Çocuğu Evlat Edinmesinde Velâyet Hakkı (TMK m. 307 f. II)
b- Birlikte Evlât Edinmede Velâyet Hakkı
1- Evliliğin Devamı Sırasında Velâyet Hakkı
2- Boşanma Durumunda Velâyet Hakkı
3- Eşlerden Birinin Ölümünde Velâyet Hakkı
2- Genetik Ana Baba Bakımından Velâyef Hakkı
a- Evlât Edinmeyle Velâyet Hakkı Sona Erer
b- Evlât Edinenin Ölümüyle Velâyet Hakkı Kendiliğinden Kazanılmaz
c- Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılmasıyla Velâyet Hakkı Kendiliğinden Kazanılmaz
3- Vesayet Altındaki Bakımından Velâyet Hakkı
4- Kapsam Bakımından Velâyet Hakkı (TMK m. 314 f. I)
a- Genel olarak
b- Evlâtlığın Eğitimi
1- Genel Eğitim
2- Dinî Eğitim
c- Evlâtlığın Temsil Edilmesi
d- Evlâtlığın Fiil Ehliyeti
e- Evlâtlığın Aileyi Temsil Etmesi
f- Evlâtlık İle Evlât Edinen ya da Evlât Edinenler Arasındaki Hukukî İşlemler
G- Genetik Âna Babanın Kişisel İlişki Kurma Hakkı
1- Kişisel İlişkinin Dayanağı (TMK m. 323 f. I)
2- Kişisel İlişkinin Düzenlenmesi
a- Düzenleme Zorunluluğu
1- Genel Olarak
2- Kişisel İlişki Kurma Hakkı Reddedilmesi (TMK m. 324 f. II)
A- Çocuğun Huzurunun Tehlikeye Girmesi
B- Genetik Ana Babanın Yükümlülüklerine Aykırı Davranması
C- Çocuk İle Ciddî Olarak İlgilenilmemesi
D- Diğer Önemli Sebeplerin Bulunması
3- Kişisel İlişki Kurma Hakkının Kendilerinden Alınması (TMK m. 324 f. II)
A- Çocuğun Huzurunun Tehlikeye Girmesi
B- Genetik Ana Babanın Yükümlülüklerine Aykırı Davranması
C- Çocuk İle Ciddî Olarak İlgilenilmemesi
D- Diğer Önemli Sebeplerin Bulunması
b- Düzenleme Yapılıncaya Kadar Kişisel İlişki (TMK m. 326 f. III)
3- Kişisel İlişkinin Sınırları (TMK m. 324 f. I)
a- Evlâtlık İle Kişisel İlişkiyi Zedelemekten Kaçınma
b- Evlâtlığın Eğitilmesini Engellemekten Kaçınma
c- Evlâtlığın Yetiştirilmesini Engellemekten Kaçınma
4- Usul Hükümleri
a- Görevli Mahkeme
b- Yetkili Mahkeme (TMK m. 326 f. I-II)
c- Haktan Feragat
H- Yerleşim Yeri
I- Ailenin Huzur ve Bütünlüğüne Uygun Davranma Yükümlülüğü (TMK m. 322)
1- Yardım Etme Yükümlülüğü
1- Maddî Yardım Yükümlülüğü
2- Manevî Yardım Yükümlülüğü
2- Saygı Gösterme Yükümlülüğü
3- Anlayış Gösterme Yükümlülüğü
4- Aile Onurunu Gözetme Yükümlülüğü
J- Aile Kütüğü Arasında Her Türlü Bağın Kurulması (TMK m. 314 f. V)
1- Bağ Kurulmasında Amaç
a- Miras ve Başka Hakların Zedelenmemesi
b- Aile Bağlarının Devam Etmesi
2- Bağın Kurulması Şekli
a- Evlâtlığın Naklen Geldiği Aile Kütüğüne Bağ Kurma
b- Evlât Edinenin Aile Kütüğüne Bağ Kurma
3- Kesinleşmiş Mahkeme Kararının İşlenmesi
a- Evlâtlığın Nüfus Kütüğüne İşleme
b- Evlât Edinenin Nüfus Kütüğüne İşleme
K- Açıklama Yapılamaması (TMK m. 314 f. VI)
1- Açıklanamayacak Olgular
a- Evlât Edinme İle İlgili Kayıtlar
b- Evlât Edinme İle İlgili Belgeler
c- Evlât Edinme İle İlgili Bilgiler
2- Açıklayabilme Olanağı
a- Mahkeme Kararı Bulunması
b- Evlâtlık Tarafından İzin Verilmesi
10- EVLÂT EDİNMENİN AKÇALI SONUÇLARI
A- Mirasçılık İlişkisi (TMK m. 314 f. II)
1- Evlâtlığın Mirasçılığı
a- Evlât Edinenin Birinci Derece Mirasçısıdır (TMK m. 495 f. I)
b- Evlât Edinene Kan Hısımı Gibi Mirasçıdır (TMK m. 500 f. I)
c- Evlât Edinenin Saklı Paylı Mirasçısıdır (TMK m. 506 b. 1)
d- Evlât Edinene Toplam Kök Sayısına Göre Mirasçıdır
e- Evlât Edinenle Yaptığı Miras Payını Azaltan Sözleşme Geçersizdir
f- Evlât Edinenin Mirasından Feragat Edebilir (TMK m. 528)
g- Evlâtlığın İkili Mirasçılığı Vardır (TMK m. 500 f. I)
h- Evlâtlık Evlât Edinme Kararının Kesinleştiği An Mirasçı Olur (TMK m. 315)
i- Evlât Edinenin Hısımlarına Mirasçı Olamaz
2- Evlâtlığın Altsoyunun Mirasçılığı
a- Evlât Edinenin Birinci Derece Mirasçısıdır (TMK m. 495 f. I)
b- Evlât Edinene Kan Hısımı Gibi Mirasçıdır (TMK m. 500 f. I)
c- Evlât Edinenin Saklı Paylı Mirasçısıdır (TMK m. 506 b. I)
d- Evlâtlığın Evlât Edinenden Önce Ölümüyle Onun Yerini Alır
e- Evlâtlığın Bütün Çocukları Mirasçıdır
f- Evlât Edinenin Hısımlarına Mirasçı Olamaz
3- Evlât Edinenin Mirasçılığı
a- Evlât Edinen ve Hısımları Evlâtlığa Mirasçı Olamaz (TMK m. 500 f. II)
b- Evlât Edinen ve Hısımları İradi Mirasçı Olabilir
c- Evlât Edinen ve Hısımları Vasiyet Alacaklısı Olabilir
B- Yardım Nafakası Verme Yükümlülüğü
C- Bakım Yükümlülüğü