Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

SOYBAĞININ REDDİ (TMK m. 286-289, 291)

1- SOYBAĞININ REDDİ: KOCANIN BABALIĞI KARİNESİNİN ÇÜRÜTÜLMESİ
A- KAVRAM
1- Tarihçe
2- Evlilik İçi Doğum Bulunmalıdır
3- Çocuğun Nüfusa Tescil Edilfnesi Şart Değildir
4- İstek Dava İle Gerçekleştirilebilir
B- USUL HÜKÜMLERİ
1- Taraflar
a- Kocanın Açtığı Soybağınm Reddi Davası (TMK m. 286 f. I)
1- Davacı
2- Davalılar (TMK m. 286 f. I)
A- Ana
1- Ana Ölmüşse Mirasçılarına Karşı Açılır
2- Sadece Anaya Karşı Dava Açılamaz
3- Ana ve Çocuğu Aynı Vekil Temsil Edemez
B- Çocuk
1- Çocuğa Kayyım Atanmalıdır
a- Kayyıma Husumet Yöneltilmelidir
b- Kayyım Görevli Makam Tarafından Atanmış Olmalıdır
c- Kayyım Soybağınm Reddi Davası İçin Atanmış Olmalıdır
d- Kayyımın Çocuk İle Menfaat Çatışmasının Bulunmaması Gerekir
e- Kayyım Olarak Ana Atanamaz
f- Kayyım Ergin Olanı Temsil Edemez
2- Çocuk Ölmüşse Mirasçılarına Karşı Açılır
3- Çocuk Ölü Doğmuşsa Dava Açılamaz
4- Çocuk ve Anayı Aynı Vekil Temsil Edemez
5- Sadece Çocuğa Karşı Dava Açılamaz
b- Ergin Çocuğun Açtığı Soybağınm Reddi Davası (TMK m. 286 f. II, 289 f. II)
1- Davacı
2- Davalılar (TMK m. 286 f. II, 289 f. II)
c- Ergin Olmayan Çocuğun/Kayyımın Açtığı Soybağının Reddi Davası (TMK m. 286 f. II, 291 f. II)
1- Davacı
2- Davalılar (TMK m. 286 f. II, 291 f. II)
d- Kocanın Altsoyu/Ana Babasının Açtığı Soybağının Reddi Davası (TMK m. 291 f. I)
1- Davacılar
A- Kocanın Altsoyu/Ana Babasına İlişkin Özellikler
1- Mirasçılık Çıkarlarının Zedelenmesi Zorunlu Değildir
2- Kişiye Sıkı Biçimde Bağlı Bir Hak Değildir
3- Dava Açma Hakkı Bağımsızdır
4- İspat Yükü
B- Kocaya İlişkin Koşullar
1- Ölmüş Olmalıdır
2- Gaipliğine Karar Verilmiş Olmalıdır
3- Sürekli Olarak Ayırt Etme Gücünü Kaybetmiş Olmalıdır
4- Ret Hakkı Düşmemiş Olmalıdır
a- Ret Süresi Dolmamış Olmalıdır
b- Çocuk Benimsenmemiş Olmalıdır
c- Kocanın Davası Reddedilmiş Olmamalıdır
2- Davalılar
e- Genetik Babanın Açtığı Soybağının Reddi Davası (TMK m. 291 f.I)
1- Davacı
2- Davalılar
f- Soybağının Reddi Davasını Açma Hakkı Tartışılanlar (TMK m. 291)
1- Cumhuriyet Savcısının Dava Hakkı Kaldırılmıştır
A- Davacı
1- Çocuk Ana Rahmine Evlenmeden Önce Düşmüş Olmalı İdi
2- Maddi Olanaksızlık Kanıtlanmalı İdi
B- Davalılar
1- Ananın Dava Hakkı Bulunmamaktadır
2- Emekli Sandığının Dava Hakkı Bulunmamaktadır
2- Yetkili ve Görevli Mahkeme
a- Yetkili Mahkeme
b- Görevli Mahkeme
3- Dava Açma Süresi (TMK m. 289)
a- Kocanın Açacağı Soybağının Reddi Davasında (TMK m. 286 f. I, 289 f. TIII)
1- Kural Olarak (TMK m. 289 f. I)
A- Çocuk Sağ Olarak Doğmuş Olmalıdır
B- Koca Gerçeği Öğrenmiş Olmalıdır
1- Doğumu ve Baba Olmadığını Öğrenmelidir
2- Ananın Gebe Kaldığı Sırada Başka Bir Erkek ile Cinsel İlişkide Bulunduğunu Öğrenmelidir
C- Öğrenme Tarihinden Başlayarak Bir Yıl İçinde Dava Açılmalıdır
D- Ret Hakkı Düşmemiş Olmalıdır
1- Ret Süresi Dolmamış Olmalıdır
2- Çocuk Benimsenmemiş Olmalıdır
3- Kocanın Davası Reddedilmiş Olmamalıdır
2- Sürenin Uzaması (TMK m. 289 f. III)
A- Gecikmenin Haklı Sebebe Dayanması (TMK m. 289 f. III)
1- Süren Davanın Sonucu Beklenmemelidir
2- Basit Şüphe Yeterli Değildir
3- Bilimsel Kesinlik Aranmamalıdır
4- İrade Sakatlanması Yeterlidir
5- Davacıya Delil Bildirme Olanağı Verilmiş Olmalıdır
B- Usul Eksikliği Sebebiyle Ret Kararı Bulunması
3- Bir Yıllık Süre ve Sürenin Uzaması Hükmü Anayasaya Uygundur
4- Beş Yıllık Süre Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir
b- Ergin Çocuğun Açacağı Soybağının Reddi Davasında (TMK m. 286 f. II, 289 f. II)
c- Ergin Olmayan Çocuğun/Kayyımın Açacağı Soybağının Reddi Davasında (TMK m. 286 f. II, 291 f. II)
d- Kocanın Altsoyu/Ana Babasının Açacağı Soybağının Reddi Davasında (TMK m. 291 f. I)
e- Genetik Babanın Açacağı Soybağınm Reddi Davasında (TMK m. 291 f. I)
f- Mülga Hükme Göre Cumhuriyet Savcısının Davasında
4- Temyiz
a- Davanın Tarafları Temyiz Edebilir
b- Hazine Temyiz Edemez
c- Cumhuriyet Savcısı Temyiz Edemez
5- Müdahil Olma
6- Yargılamanın İadesi
7- Davayı Geri Alma
8- Yargılama Gideri
C- İSPAT (TMK M. 287-288)
1- Genel Olarak
a- Sadece Davalının Kabulüne Dayanılarak Karar Verilemez
b- Kocanın Babalığı Karinesinin Çürütülmesi
2- Güçlendirilmiş Kocanın Babalığı Karinesinin Çürütülmesi (TMK m.287)
a- Maddi Olanaksızlığın İspatlanması
1- Dış Maddi Olanaksızlık
2- İç Maddi Olanaksızlık
b- Nedenselliğin Olanaksızlığının İspatlanması
1- Nedenselliğin Olanaksızlığını İspat Sayılmayan Olgular
A- Çokluk Defi
B- Kadının İkrarı
C- Genetik Babanın Kabulü
D- Gebeliği Önleyici İlaç ve Araç Kullanımı
2- Nedenselliğin Olanaksızlığını İspat Sayılan Olgular
A- Kocanın Kritik Döllenme Döneminde Dölleme Yeteneğinden Yoksun Olması
B- Kocanın Cinsel İlişkisinden Önce Kadının Gebe Olması
C- Çocuğun Başka Bir Irkın Özelliklerini Taşıyor Olması
D- Erken Doğum
3- Nedenselliğin Olanaksızlığını İspat Araçları
A- Kan İncelemesi
B- Antropolojik Yöntem
3- Zayıflatılmış Kocanın Babalığı Karinesinin Çürütülmesi (TMK m.288 f. I)
a- Yüz Seksen Gün Geçmeden Doğum (TMK m.288 f. I)
b- Ayrı Yaşama Sırasında Ana Rahmine Düşme (TMK m.288 f. I)
1- Ayrılığa Hüküm Sebebiyle Ayrı Yaşama
2- Ayrı Konut Edinmeye İzin Sebebiyle Ayrı Yaşama
3- Boşanma Davası Sırasında Alman Önlem Kararı Sebebiyle Ayrı Yaşama
4- Fiili Ayrı Yaşama
c- Kocanın Babalığı Karinesinin Yeniden Kurulması (TMK m.288 f. I)
d- Yeniden Kurulan Kocanın Babalığı Karinesinin Çürütülmesi
D- SONUÇLARI
1- Baba Bakımından
a- Herkese Karşı Etkilidir
b- Geçmişe Etkilidir
c- Genetik Babaya Dava Açma Olanağı Sağlar
d- Genetik Babaya Tanıma Olanağı Sağlar
e- Vatandaşlığın ve Soyadının Kaybı Sonucunu Doğurur
f- Mirasçılık Sıfatının Kaybı Sonucunu Doğurur
g- Ödenen İştirak Nafakası Geri İstenebilir
h- Genel Mahkemede Manevi Tazminat İstenebilir
2- Ana Bakımından
a- Çocuk Anasının Soyadını Alır
b- Çocuk Anasının Tabiiyetine Girer
c- Çocuk Anasının Velayetine Girer
E- UYGULANACAK KANUN
F- YABANCILIK UNSURU