Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

SOYBAĞINININ TANINMASI (TMK m. 295-300)

1- ÇOCUK İLE BABA ARASINDA SOYBAĞININ TANIMA İLE KURULMASI
A- HUKUKİ NİTELİĞİ
1- Kurucu Yenilik Doğuran İşlemdir
2- Tek Taraflı İşlemdir
3- Rızaya Bağlı Olmayan İşlemdir
a- Çocuğun Rızası Aranmaz
b- Ananın Rızası Aranmaz
4- Şarta ya da Vadeye Bağlanmayan İşlemdir
5- Süreye Bağlı Olmayan İşlemdir
a- Çocuk Doğmadan Tanınabilir
b- Çocuk Doğduktan Sonra Tanınabilir
c- Çocuk Öldükten Sonra Tanınabilir
d- Embriyo Tanınamaz
6- Serbest Olarak Geriye Alınamayan İşlemdir
7- Önceden Feragat Edilemeyen İşlemdir
B- KOŞULLARI
1- Şekle Uygun Yapılmalıdır
a- Yazılı Başvuru İle Yapılabilir
1- Nüfus Memuruna Yazılı Başvuru (TMK m. 295 f. I)
2- Mahkemeye Yazılı Başvuru (TMK m. 295 f. 1)
A- Devam Eden Bir Davada Yazılı Başvuru Yapılabilir
B- Açılacak Davada Yazılı Başvuru Yapılabilir
1- Doğrudan Tanıma Açıklaması
2- Dolaylı Tanıma Açıklaması
C- Her Aile Mahkemesine Başvuru Yapılabilir
b- Beyanla Yapılabilir
1- Resmî Senette Beyan (TMK m. 295 f. I)
2- Vasiyetnamesinde Yapacağı Beyan (TMK m. 295 f. I)
A- Sonuçlarını Vasiyetçinin Ölümünden Sonra Doğurur
B- Tanımadan/Ölüme Bağlı Tasarruftan Dönülebilir
C- Onbeş Yaşının Doldurma Yeterlidir
D- Yasal Temsilcinin Rızası Aranmaz
E- Vasiyet Şekillerinden Biri İle Yapılabilir
1- Resmî Vasiyetname (TMK. m. 532-537)
2- El Yazılı Vasiyetname (TMK. m. 538)
3- Sözlü Vasiyet (TMK. m. 539-541)
F- Miras Sözleşmesi İle Yapılabilir
c- İtirafla Yapılamaz
1- Basit İkrar Yeterli Değildir
2- Diğer Kabuller Yeterli Değildir
2- Ehil Olunmalıdır
a- Başkası Tarafından Yapılmamalıdır
1- Bizzat Yapılmalıdır
2- Genetik Baba Tarafından Yapılmalıdır
A- Fücur/Ensest Ürünü Çocuk Tanınabilir
B- Zina Ürünü Çocuk Tanınabilir
3- Büyük Baba Tarafından Yapılamaz
4- Mirasçılar Tarafından Yapılamaz
b- Ayırt Etme Gücüne Sahip Olunmalıdır
c- Sınırlı Ehliyetsiz Bizzat Tanıyamaz
1- Veli veya Vasinin Rızası Gereklidir (TMK m. 295 f. II)
2- Rıza Şekle Bağlı Değildir
3- Rıza Tanıma Beyanında önce veya Sonra Verilebilir
4- Yasal Temsilciye Süre Verilebilir
5- Vesayet veya Denetim Makamının İzni Gerekmez
6- Vesayet Makamına Şikayet Yapılabilir
3- Çocuğun Başka Bir Erkek İle Soybağı Bulunmamalıdır
a- Kütük Babası Soybağını Reddetmiş Olmalıdır
b- Tanıma İle Soybağı Kurulmamış Olmalıdır
1- Tek Tanıma Varsa
2- Birden Fazla Tanıma Varsa
c- Babalık Hükmüyle Soybağı Kurulmamış Olmalıdır
d- Evlât Edinme Yoluyla Soybağı Kurulmamış Olmalıdır
4- Çocuğun Anası Belli Olmalıdır
C- SONUÇLARI
1- Tanımanın Bildirilmesi
a- Tanımayı Bildirecek Olanlar
1- Nüfus Memuru (TMK m. 296 f. I)
2- Hâkim (TMK m. 296 f. I)
3- Noter veya Konsolosluk (TMK m. 296 f. I)
4- Vasiyetnameyi Açan Hâkim (TMK m. 296 f. I)
b- Tanımanın Bildirileceği Yer
1- Babanın Kayıtlı Bulunduğu Nüfus Memurluğu (TMK m. 296 f. I)
2- Çocuğun Kayıtlı Bulunduğu Nüfus Memurluğu (TMK m. 296 f. I)
A- Çocuğa Bildirim (TMK m. 296 f. II)
B- Anasına Bildirim (TMK m. 296 f. II)
C- Çocuk Vesayet Altında İse Vesayet Makamına Bildirim (TMK m. 296 f. II)
3- Tanıma Bildiriminin İşlevi
A- Kurucu Bir İşlem Değildir
B- İdari Bir İşlemdir
2- Tanımanın Tescili
a- Tanınan Çocuğun Tescili
1- Aile Kütüklerinde Kayıtlı Olmayıp Tanınan Çocuğun Tescili
2- Anasının Bekârlık Hanesinde Kayıtlı Olup Tanınan Çocuğun Tescili
3- Yabancı Kadından Doğup Tanınan Çocuğun Tescili
b- Tanınan Evli Kişinin Tescili
1- Evli Olup Tanınan Kadın Tescili
2- Evli Olup Tanınan Erkeğin Tescili
3- Tanımanın Hükümleri
a- Döllenme Anından Başlayarak Soybağı İlişkisi Kurulur
b- Genetik Baba Nafaka Ödemekle Yükümlüdür
c- Kişisel İlişki Kurulur
d- Velayet Ana Tarafından Doğumla Kazanılır
2- TANIMANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
A- TANIMANIN YOKLUĞU
1- Tanıma Kendiliğinden Hükümsüzdür
2- Tanımanın Yokluğunun Tespiti Davası Açılabilir
B- TANIMANIN BUTLANI
1- Tanımanın Butlanı Halleri Gerçekleşmelidir
a- Tanıyanın Ayırt Etme Gücünden Yoksun Olması
b- Tanınan Çocuğun Başka Erkeğe Soybağı İle Bağlı Olması
c- Tanıma Beyanının Şekle Aykırı Yapılması
d- Tanımanın Koşula Bağlanması
e- Yasal Temsilcinin Rızasının Bulunmaması
2- Kesin Hükümsüzlüğe Mahkeme Karar Vermelidir
a- Kendiliğinden Hükümsüzlük Sonucu Doğurmaz
b- Butlan Davası Açılmalıdır
C- TANIMANIN İPTALİ
1- Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle Tanımanın İptali (TMK m. 297)
a- İrade Sakatlığı İptal Sebebidir
1- Yanılma Sebebiyle Tanımanın İptali
2- Aldatma Sebebiyle Tanımanın İptali
3- Korkutma Sebebiyle Tanımanın İptali
b- Taraflar
1- Davacı
2- Davalılar
c- Yetkili ve Görevli Mahkeme
1- Yetkili Mahkeme
2- Görevli Mahkeme
d- Dava Süresi (TMK m. 300 f. I, IV)
e- Sonuçları
2- Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle Tanımanın İptali (TMK m. 298)
a- Genel Olarak
b- Taraflar
1- Davacı (TMK m. 298 f. I)
A- Ana Tanımanın İptalini İsteyebilir
B- Çocuk Tanımanın İptalini İsteyebilir
C- Çocuğun Altsoyu Tanımanın İptalini İsteyebilir
D- Cumhuriyet Savcısı Tanımanın İptalini İsteyebilir
E- Hazine Tanımanın İptalini İsteyebilir
F- Diğer İlgililer Tanımanın İptalini İsteyebilir
2- Davalılar (TMK m. 298 f. II)
A- Dava Tanıyana Karşı Açılır
B- Tanıyan Ölmüşse Mirasçılarına Karşı Açılır
3- Yetkili ve Görevli Mahkeme
A- Yetkili Mahkeme
B- Görevli Mahkeme
4- Dava Süresi (TMK m. 300)
A- Ana Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında
B- Çocuk Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında
C- Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında
D- Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında
E- Hazine Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında
F- Diğer İlgililer Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında
5- İspat Yükü (TMK m. 299)
A- Ana ve Çocuk Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında (TMK m. 299 f. II)
B- Diğer İlgililer Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında (TMK m. 299 f. I)
6- Sonuçları