Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

VELAYET (TMK m. 335-351)

1- GENEL BAKIŞ (TMK m. 335-338)
A- VELAYETİN ÖZELLİKLERİ
1- Kamu Düzenine İlişkin Özellikleri
a- Yargılamanın Her Aşamasında Dikkate Alınır
b- Kendiliğinden Düzenleme Yapılır
c- Asıl Olan Çocuğun Üstün Yararıdır
1- Sağlık Bakımından Yararı Önceliklidir
2- Eğitim Bakımından Yararı Önceliklidir
3- Ahlak Bakımından Yararı Önceliklidir
4- Yaşı Bakımından Yararı Önceliklidir
5- Güvenlik Bakımından Yararı Önceliklidir
d- Herkes İhbar Edebilir
e- Kullanılması Sınırlanamaz
f- Ana ve Baba Dışında Kimseye Tevdi Olunamaz
g- Kesin Hüküm Oluşturmaz
h- Koruma Kararı Velayet Hakkını Kaldırmaz
i- Kendiliğinden Araştırma Yapılır
2- Üvey Çocuğa İlişkin özellikleri (TMK. m. 338)
a- Özen ve İlgi Gösterme Yükümlülüğü (TMK. m. 338 f. I)
b- Uygun Bir Şekilde Yardımcı Olma Yükümlülüğü (TMK. m. 338 1 II)
c- İhtiyaçları İçin Onu Temsil (TMK. m. 338 f. II)
3- Bütüncül Özellikleri
a- Kademeli Verilemez
b- Parçalı Verilemez
c- Koşullu Verilemez
d- Başkasına Verilemez
B- VELAYET ALTINDA OLANLAR (TMK M. 335)
1- Ergin Olmayan Çocuklar (TMK m. 335 f. I)
a- Asıl Olan Ergin Olmayan Çocuğun Ana ve Babasının Velayeti Altında Olmasıdır
1- Aile Mahkemesi Velayet Konusunda Karar Vermeden Vesayet İstemi İncelenemez
A- Çocuk Vesayet Altında İken Velayet İstemi
1- Vesayetin Kaldırılması Davası Varsa
2- Vesayetin Kaldırılması Davası Yoksa
3- İstem Vesayetin Kaldırılmasını İçeriyorsa
B- Çocuk Velayet Altında İken Vesayet İstemi
1- Velâyet Hakkı Kaldırıldığında Velayetten Yoksun Kalınıyorsa
2- Velâyet Hakkı Kaldırıldığında Velayetten Yoksun Kalınmıyorsa
2- Vesayet Makamı Velayetin Verilmesi Karara Bağlanmadan Vesayet Kararı Veremez
A- Velayetin Düzenlenmesi Davası Varsa
B- Velayetin Kaldırılması Davası Varsa
C- Velayetin Düzenlenmesi ve Kaldırılması Davası Yoksa
b- Yasal Sebep Olmadıkça Velâyet Ana ve Babadan Alınamaz
2- Kısıtlanan Ergin Çocuklar (TMK m. 335 f. II)
C- ANA VE BABA EVLİ İSE VELAYET (TMK. M. 336)
1- Velayetin Birlikte Kullanılması (TMK m. 336 f. I)
a- Velâyet Evlenmeyle Kendiliğinden Kazanılır
b- Velâyet Rızaya Dayanılarak Kullanılabilir
2- Velayetin Eşlerden Birine Verilmesi/ Velayetin Tevdii
a- Ortak Hayata Son Verilmesinde Velâyet (TMK m. 336 f. II)
1- Ayrı Yaşama İzne Bağlı Değildir (TMK m. 197 f.I)
2- Velâyet Hakkını Ortadan Kaldırmaz (TMK m. 336 f. I)
3- Velayet Eşlerden Birine Tevdi Edilebilir (TMK m. 336 f. II)
4- Velayet Çocuğun Üstün Yararına Göre Verilir
b- Ayrılık Hâlinin Gerçekleşmesinde Velayet (TMK m. 336 f. II)
1- Ayrılık Hâli İçin Karar Gereklidir (TMK m. 170)
2- Velayet Hakkını Ortadan Kaldırmaz (TMK m. 336 f. I)
3- Velayet Eşlerden Birine Tevdi Edilebilir (TMK m. 336 f. II)
4- Velayet Çocuğun Üstün Yararına Göre Verilir
c- Ana ve Babadan Birinin Ölümünde Velayet (TMK m. 336 f. III)
d- Ana ve Babadan Birinin Gaipliğine Karar Verilmesinde Velayet
e- Boşanmada Velayet (TMK m. 336 f. III)
1- Velâyet Çocuk Kendisine Bırakılan Tarafa Aittir (TMK m. 336 f. III)
2- Velayeti Bir Tarafa Verme Emredici Düzenlemedir
3- Velâyeti Birlikte Kullanma Kararlaştırılamaz
4- Velâyeti Birlikte Kullanma Bölümü Tenfiz Edilemez
5- Velâyet Hakkı Sahibinin Ölümünde Velâyet Açık Kalır
A- Velâyet Kendiliğinden Sağ Eşe Geçmez
B- Velâyetin Sağ Eşe Verilmesi Çocuğun Menfaatine İse
C- Velâyetin Sağ Eşe Verilmesi Sakıncalı İse
6- Velâyet Çocuğun Üstün Yararına Göre Verilir
f- Evliliğin Butlanına Karar Verilmesinde Velâyet (TMK m.. 157 f. II)
1- Velâyet İçin Boşanmaya İlişkin Hükümler Uygulanır
2- Velâyet Hakkı Sahibinin Ölümünde Velâyet Açık Kalır
g- Velâyetin Eşlerden Birine Verilmesinde/ Velâyetin Tevdiinde Usul Hükümleri
1- Görevli Mahkeme
2- Yetkili Mahkeme
3- Davacı
4- Davalı
5- Uzman Görüşü Alınması
6- İdrak Çağındaki Çocuk Dinlenmelidir
7- Usulüne Uygun Dava Açılmalıdır
8- Birlikte İstekler Harca Bağlıdır
9- Dava Adli Tatilde Görülebilir
10- Çocuğun Dava Sırasında Ergin Olması
11- Alıştığı Ortam Dikkate Alınmalıdır
12- Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Beklenmelidir
13- Davanın Konusuz Kalması
3- Velayetin Geçici Olarak/Tedbiren Verilmesi (TMK m. 336 f. II)
a- Genel Olarak
1- Taraf Teşkili Yapılarak Karar Verilebilir
2- Deliller Her Aşamada Dikkate Alınır
3- Teslim Koşulları Gerçekleşmelidir
b- Velayetin Geçici Olarak/Tedbiren Verilmesinde Usul Hükümleri
1- Görevli Mahkeme
2- Yetkili Mahkeme
3- Yargılama Usulü
4- Kişisel İlişki Kurulması
5- Boşanma Davasının Etkisi
A- Boşanma Davası Açılmışsa
B- Boşanma Kararı Kesinleşmemişse
D- ANA VE BABA EVLİ DEĞİLSE VELAYET (TMK. M. 337)
1- Kural: Velayet Anaya Aittir (TMK. m. 337 f. I)
a- Doğumla Kendiliğinden Kazanılır
1- Velayet Düzenlemesi İsteği Yoksa
2- Velayet Düzenlemesi İsteği Varsa
A- Velayetin Anadan Alınma Sebebi Yoksa
B- Velayetin Anadan Alınma Sebebi Varsa
C- Velayet Düzenlemesi İstenen Çocuk Ortak Çocuk Değilse
b- Çocuğun Teslimini İsteyebilir
2- İstisna: Vasi Atanması veya Velayetin Babaya Verilmesi (TMK. m. 337 f. II)
a- Ana Küçükse
b- Ana Kısıtlı İse
c- Ana Ölmüşse
d- Anadan Velâyet Alınmışsa
E- YABANCILIK UNSURU
1- Görevli Mahkeme
2- Yabancı Mahkeme Kararında Velayetin Düzenlenmemiş Olması
3- Yargılama Usulü
2- VELAYETİN KAPSAMI (TMK. m. 339-345)
A- ÇOCUĞA YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLER (TMK. M. 339)
1- Ana Babanın Bakım ve Eğitim İçin Karar Alıp Uygulama Yükümlülüğü (TMK. m. 339 f. I)
2- Ana Babanın Sözünü Dinleme Yükümlülüğü (TMK. m. 339 f. II)
3- Ana Babanın Çocuğa Hayatını Düzenleme Olanağı Tanıma Yükümlülüğü (TMK. m. 339 f. III)
4- Ana Babanın Çocuğun Düşüncesini Göz Önünde Tutma Yükümlülüğü (TMK. m. 339 f. III)
5- Ana Babanın Rızası Dışında Evi Terk Etmeme Yükümlülüğü (TMK. m. 339 f. IV)
6- Ana Babadan Yasal Sebep Olmaksızın Almama Yükümlülüğü (TMK. m. 339 f. IV)
7- Ana Babanın Çocuğun Adını Koyma Yükümlülüğü (TMK. m. 339 f. V)
B- ÇOCUĞUN EĞİTİMİ
1- Çocuğun Genel ve Mesleki Eğitimi (TMK. m. 340)
2- Çocuğun Dini Eğitimi (TMK. m. 341)
C- ÇOCUĞUN TEMSİL EDİLMESİ (TMK. M. 342)
D- ÇOCUĞUN FİİL EHLİYETİ (TMK. M. 343)
E- ÇOCUĞUN AİLEYİ TEMSİL ETMESİ (TMK. M. 344)
F- ÇOCUK İLE ANA VE BABA ARASINDAKİ HUKUKİ İŞLEMLER (TMK. M. 345)
G- ÇOCUĞUN YERLEŞİM YERİ
1- Kısıtlanmamış Çocuğun Yerleşim Yeri
a- Evlilik İçi Doğan Çocuğun Yerleşim Yeri
1- Evlilik Sürerken Çocuğun Yerleşim Yeri
A- Ana Babanın Ortak Yerleşim Yeri Varsa (TMK. m. 21 f. I)
B- Ana Babanın Ortak Yerleşim Yeri Yoksa (TMK. m. 21 f. I)
C- Diğer Hallerde (TMK. m. 21 f. I)
2- Evlilik Sonlandığında Çocuğun Yerleşim Yeri
b- Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Yerleşim Yeri
2- Kısıtlanmış Çocuğun Yerleşim Yeri
a- Ergin İken Kısıtlanmış Çocuğun Yerleşim Yeri (TMK. m. 335 f. II)
b- Ergin Değil İken Kısıtlanmış Çocuğun Yerleşim Yeri
3- Yerleşim Yeri Tespit Konusu Yapılamaz
3- ÇOCUĞUN KORUNMASI (TMK. m. 346-351)
A- ÇOCUĞU KORUMA İLKELERİ
1- Çocuğun Yararının Üstünlüğü İlkesi
2- Eksikliği Giderme İlkesi
3- Denklik İlkesi
4- Zorunlu Kalma İlkesi
5- Gelişimini Engellememe İlkesi
a- Bedeni Gelişimini Engellememe İlkesi
b- Fikri Gelişimini Engellememe İlkesi
c- Ahlaki Gelişimini Engellememe İlkesi
B- ÇOCUĞU KORUMA SEBEPLERİ
C- ÇOCUĞU KORUMA ÖNLEMLERİ
1- Basit Koruma Önlemi (TMK. m. 346)
2- Nitelikli Koruma Önlemi TMK. m. 347-348)
a- Çocuğun Yerleştirilmesi (TMK. m. 347)
1- Aile Yanına Yerleştirme
2- Kuruma Yerleştirme
b- Velayetin Kaldırılması (TMK. m. 348)
1- Velayetin Kaldırılması Sebepleri
A- Ana ve Babanın Deneyimsizliği
B- Ana ve Babanın Hastalığı
C- Ana ve Babanın Başka Bir Yerde Bulunması
D- Ana ve Babanın Benzeri Sebeple Velayet Görevini Gereği Gibi Yerine Getirememesi
E- Ana ve Babanın Çocuğa Yeterli İlgiyi Göstermemesi
F- Ana ve Babanın Çocuğa Karşı Yükümlülüklerini Ağır Biçimde Savsaklaması
G- Gereklilik Varsa Velayete Sahip Ana veya Babanın Yeniden Evlenmesinde (TMK. m. 349)
2- Velayetin Kaldırılması Usulü
A- Görevli Mahkeme
B- Yetkili Mahkeme
C- Davacı
D- Davalı
E- Uzman Görüşü Alınması
F- İdrak Çağındaki Çocuk Dinlenmelidir
G- Davanın Velayetin Kaldırılmasını İçermesi
H- Usulüne Uygun Dava Açılmalıdır
I- Birlikte İstekler Harca Bağlıdır
J- Velayetin Değiştirilmesi Koşullarının Gerçekleşmesi
K- Dava Adli Tatilde Görülebilir
L- Çocuğun Dava Sırasında Ergin Olması
M- Evrak Üzerinde Karar Verilemez
N- Sadece Davalının Kabulüne Dayanılarak Karar Verilemez
O- Yargılama Gideri
3- Velayetin Kaldırılmasının Sonuçları
A- Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülükleri Devam Eder (TMK. m. 350)
B- Çocuğa Bir Vasi Atanır
C- Kural Olarak Mevcut ve Doğacak Bütün Çocukları Kapsar
c- Velayetin Değiştirilmesi (TMK. m. 349)
1- Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri
A- Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasının Engellenmesi
B- Çocuğun Fiilen Velayet Hakkı Olmayan Ana ya da Babada Bırakılması
1- Anada Bırakılması
2- Babada Bırakılması
C- Çocuğun Fiilen Üçüncü Kişi Yanında Bırakılması
D- Çocuğun Menfaatinin Gerektirdiği Diğer Hâller
1- Ekonomik Durumun Kötülüğü Sebep Değildir
2- Sosyal Statü Eksikliği Sebep Değildir
2- Velayetin Değiştirilmesi Usulü
A- Görevli Mahkeme
B- Yetkili Mahkeme
C- Davacı
D- Davalı
E- Uzman Görüşü Alınması
1- Taraflarla Görüşülmelidir
2- Çocukla Görüşülmelidir
F- İdrak Çağındaki Çocuk Dinlenmelidir
1- Çocuğun Tercihi
2- İdrak Çağında Olmayanların Yönlendirilmiş Beyanları
G- Usulüne Uygun Dava Açılmalıdır
H- Birlikte İstekler Harca Bağlıdır
I- Dava Adli Tatilde Görülebilir
J- Çocuğun Dava Sırasında Ergin Olması
K- Anlaşmalı Boşanmadan Sonra İstenilmesi
L- Basit Yargılama Usulü Uygulanır
M- Yargılamanın İadesi
N- Yargılama Gideri
O- Evrak Üzerinde Karar Verilemez
P- Sadece Davalının Kabulüne Dayanılarak Karar Verilemez
3- Velayetin Değiştirilmesinin Sonuçları
A- Kişisel İlişki Düzenlenir
B- İştirak Nafakası Verilir
3- Durumun Değişmesi (TMK. m. 351)
D- ÇOCUĞUN ÇOCUK MAHKEMESİNCE KORUNMASI

ÇOCUK MALLARI (TMK m. 352-363)

1- ÇOCUK MALLARI
A- YÖNETİM
1- Genel Olarak (TMK m. 352)
2- Evlilik Sona Erince (TMK m. 353)
B- KULLANMA HAKKI (TMK M. 354)
1- Genel Olarak
2- Velayet Kaldırılırsa
3- Velayet Verilen Ölürse
C- GELİRLERİN SARFI (TMK M. 355)
D- ÇOCUK MALLARININ KISMEN SARFI (TMK M. 356)
E- ÇOCUĞUN SERBEST MALLARI
1- Kazandırmalar (TMK m. 357)
2- Saklı Pay (TMK m. 358)
3- Meslek veya Sanat İçin Verilen Mal ve Kişisel Kazanç (TMK m. 359)
F- ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI
1- Önlemler (TMK m. 360)
2- Yönetimin Ana ve Babadan Alınması (TMK m. 361)
3- Çocuk Mallarının Korunmasında Usul Hükümleri
a- Görevli Mahkeme
b- Yetkili Mahkeme
c- Davacı
d- Davalı
G- YÖNETİMİN SONA ERMESİ
1- Malların Devri (TMK m. 362)
2- Ana ve Babanın Sorumluluğu (TMK m. 363)