Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusunda Hakimin Müdahalesi

0
285

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusunda Hakimin Müdahalesi

TMK. m. 2 f. II hükmüne göre; Eşinin rızasını sağlayamayan veya diğer eşin yasanın kendisine tanımış olduğu rıza verme yetkisini haklı bir sebep olmadan kötüye kullandığı için kendisine rıza verilmeyen eş, aile mahkemesi hakiminin müdahalesini isteyebilir.

Diğer eşin (Kadın ya da erkek) yasanın kendisine tanımış olduğu rıza verme yetkisini haklı sebep olmaksızın eşinden esirgemesi, bu yolla hakkını kötüye kullanması olanaklıdır.

Rıza göstermenin kasıtlı bir şekilde esirgenmesi söz konusu olduğunda bunun önlenmesi için de TMK. m. 194 f.II hükmü ile böyle bir rızaya gereksinimi olan eşe aile mahkemesi hakimine başvurma yetkisi tanınmıştır.

İŞLEM TARAFI OLMAYAN EŞİN RIZASI ALINMAMIŞ OLMALIDIR

Aile konutuna ilişkin işlem tarafı olmayan eşin rızası konusunda hakiminin müdahalesinin istenebilmesi için işlem tarafı olmayan eşin rızasının alınmamış olması gereklidir.

İşlem tarafı olmayan eşin rızasının alınmamış olması iradi olmayan sebeplerle gerçekleşmiş olabileceği gibi iradi sebeplerle de gerçekleşmiş olabilir.

Rızanın İradi Olmayan Sebeplerle Alınamaması

İşlem tarafı olmayan eşin rızasının alınmamış olması iradi olmayan sebeplerle gerçekleşmiş olabilir. İşlem tarafı olmayan eş hastalığı sebebiyle bitkisel hayatta olabileceği gibi ayırt etme gücünden yoksun bulunabilir, uzun süredir nerede olduğu konusunda bilgi bulunmayabilir.

Daha Önce de açıkladığımız üzere aile konutuna ilişkin haklar açısından vesayet altındakiler yönünden TMK m. 462 b. 2 hükmüne göre olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehin edilmesi açısından vesayet makamının izni gerektiği göz ardı edilmemelidir.

TMK m. 194 f, II  hükmüne göre; İşlem tarafı olmayan eş vesayet altında olmadığı gibi ayırt etme gücünden de yoksunsa rızayı bu sebeple sağlayamayan eş, hakimin müdahalesini isteyebilir.

Rızanın İradi Sebeplerle Alınamaması

İşlem tarafı olmayan eşin rızasının alınmamış olması iradi sebeplerle de gerçekleşmiş olabilir.

TMK. m. 194 f.II hükmüne göre haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir.

Görüldüğü üzere rıza verebilecek durumda olduğu halde haklı bir sebep bulunmadığı halde rıza vermekten kaçınan eşe karşı yapılabilecek olan aile mahkemesi hakimine başvurmaktır.

RIZA KONUSUNDA HAKİMİNİN MÜDAHALE USULÜ

İşlem tarafı olmayan eşin rıza konusunda hakiminin müdahalesi istenilmişse yapılacak olan tarafların bu konuda gösterecekleri delilleri toplamak ve sonucuna göre müdahale istemi haklı görülürse davacı eşin tek başına o hukuki işlemi yapması konusunda yetki verilmesine karar vermekten ibarettir.

Görevli Mahkeme

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun m. 4, b.l hükmüne göre 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı olan TMK. m. 118-395. Maddelerin düzenlenme konusu olan aile hukukundan doğan dava ve işler 20.4.2004 tarihinden sonra aile mahkemesinde görülecektir. Bu sebeple işlem tarafı olmayan eşin rıza konusunda hakiminin müdahalesi istenilmişse davacı eşin tek başına o hukuki işlemi yapması konusunda yetki verilmesi konusunda görevli mahkeme aile mahkemesidir.

4787 SK. m. 2. f. II hükmüne göre aile mahkemesi kurulamayan yerlerde ise TMK. m. 118-395 kapsamına giren dava ve işlere Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılacaktır. Bu sebeple o yerde aile mahkemesi kurulmamışsa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

Yetkili Mahkeme

TMK. m. 201. Hükmüne göre; Bilindiği üzere evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

İşlem tarafı olmayan eşin rıza konusunda hakiminin müdahalesi istenilmişse davacı eşin tek başına o hukuki işlemi yapması konusunda yetki verilmesi konusunda yetkili mahkeme eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Taraflar

İşlem tarafı olmayan eşin rıza konusunda hakiminin müdahalesi istenilmişse davacı eş husumeti rıza vermeyen eşe yöneltilmelidir.

İşlem tarafı olmayan eşin rıza konusunda hakiminin müdahalesi istemi eşin iradi olmayan sebeplerle rızası sağlanamaması sebebine dayanmakta ise husumet doğal olarak o eşi temsil edecek olan temsil kayyımına yöneltilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda değilse vesayet makamı, TMK. m. 426 b.I. Hükmüne göre veya kanunda gösterilen diğer hallerde ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here