Aile Konutu Devri İptali Davasında Görevli Mahkeme

0
277

Aile Konutu Devri İptali Davasında Görevli Mahkeme

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun m. 4, b. I hükmüne göre 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı (TMK. m. 118-395 arasındaki maddeleri) konusu olan aile hukukundan doğan dava ve işler 20,4.2004 tarihinden sonra aile mahkemesinde görülecektir. Bu sebeple aile konutunun devrinin iptali davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir.

“….İstem, aile konutunun muvazaalı olarak üçüncü kişiye satışına yönelik tapu İptaline ilişkin olmakla Türk Medeni Kanunun üçüncü kısmı hariç olmak üzere İkinci kitabından (TMK. Madde 118-394) kaynaklandığından aile mahkemesi görevlidir. (4787 SK. m.4/1) Bu yön gözetilmeden işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 26.01,2006. 1***3-3***5

“..Dava aile konutu olarak fiilen kullanılan taşınmazın davacıyı zarar 1 andırmak amacı ile üçüncü kişiye yapılan temlikin iptaline İlişkindir. ( TMK. md. 194) Uyuşmazlık Türk Medeni Kanununun 2. kitabında yer alan aile konutu ile ilgili bulunduğundan davaya bakmak görevi Aile Mahkemesine aittir. Davanın esasına bakmak gerekirken yazılı gerekçelerle dava dilekçesinin görev yönünden reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” Y2HD, 05.07.2004, 7***1-8***7

“…İstem, aile konutunun muvazaalı olarak üçüncü kişiye satışına yönelik tapu iptaline ilişkin olmakla Türk Medeni Kanunun üçüncü kısmı hariç olmak üzere ikinci kitabından (TMK. Madde 118-394) kaynaklığından aile mahkemesi görevlidir. (4787 SK.m.4/1 )Bu yön gözetilmeden işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 26.01.2006. 1***3-3***5

“….Dava, konutun aile konutu (TMK. md. 194) olup olmadığı, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanununun 6. maddesinde yer alan önlemlerin alınması ve işlemin muvazaalı olup olmadığına ilişindir. Türk Medeni Kanunun üçüncü kısmı hariç olmak üzere ikinci kitabından (TMK. md. 118-395) kaynaklanan davanın Aile Mahkemesinde görülmesi gerekirken (4787 SK: md.4/1) yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 27.10.2005. 1***8-1***5

“…Dairemizin 19.9.2005 tarihli bozma ilamında dava, aile konutuna (TMK. md.194) ilişkin temliki işlemin iptali olarak nitelendirilmiş, mahkemece bozmaya uyulmuştur. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair Kanununun 4/1. maddesinde, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından (üçüncü kısmı hariç) kaynaklanan bütün davalara Aile Mahkemesinde bakılacağı belirtilmiştir. Dava (TMK. md. 194) Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından kaynaklandığına göre dava dilekçesinin görev yönünden reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” Y2HD, 07.07.2008, 1***5-1***5

4787 SK. m. 2. f. II hükmüne göre aile mahkemesi kurulamayan yerlerde ise TMK. Madde 118-395 kapsamına giren dava ve işlere Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılacaktır. Bu sebeple o yerde aile mahkemesi kurulmamışsa Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemesi görevlidir,

“..Davacı, aile konutu olduğunu ve eşlerin evlilik birliği İçinde 11.10.2006 tarihinde ortak tasarruflarıyla edindiklerini iddia ettiği taşınmazın, davacı eşten mal kaçırmak kastıyla danışıklı (muvazaalı) şekilde diğer eş tarafından üçüncü kişi adına tescil ettirildiğini ileri sürerek tapunun iptaliyle davalı eşi adına tescilini istemiştir. Bu davada Türk Medeni Kanununun “aile konutuyla” ilgili maddesi (TMK.m.194) ile edinilmiş mallara katılma rejimini düzenleyen maddelerinin (özellikle TMK.m.227, 229, 231) tartışılması gerekecektir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından (üçüncü kısım hariç olmak üzere) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını hükme bağlamıştır. Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurlunca belirle-nen Asliye Hukuk Mahkemelerinde Aile Mahkemesi sıfatıyla görülüp karara bağlanması gerekir. (H.G.K. 16.11.2005 t. ve 2/673-617 sayılı kararı) Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olduğundan; mahkemelerce yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması zorunludur. Davaya “Aile Mahkemesi Sıfatıyla” bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 04.10.2010, 2***5-1***3

“..Dava; Türk Medeni Kanununun 194. maddesine dayalı aile konutu olduğu iddia edilen taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescili ile tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına ilişkin olup, Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından kaynaklanmaktadır, Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere (TMK Madde 118- 395) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını hükme bağlamıştır. Şu halde Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerekir. (H.G.K. 16.11.2005 tarih ve 2/673-617 sayılı kararı) Bu açıklama karşısında; davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 12.10.2010, 1***5-1***2

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here