Aile Konutu Devri İptali Davasında Harç

0
482

Aile Konutu Devri İptali Davasında Harç

Aile konutunun devrinin iptali davasında gerçekleştirilen talep nisbi harca tabidir.

“..Davacı, mülkiyeti davalı eşine ait Oruç Reis Mahallesindeki (9) parselde kayıtlı taşınmazın aile konutu olduğunu, eşinin bu taşınmazı, rızasını almadan babası olan diğer davalıya 03.12.2007 tarihinde devrettiğini, yapılan devir işleminin rızası alınmadığı için geçersiz olduğunu, halen bu konutta çocuklarıyla birlikte oturduğunu, evlilik birliğinin devam ettiğini ileri sürerek taşınmazın davalı Ali Hakkı T…ş üzerindeki tapu kaydının iptaline, tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına karar verilmesini istemiştir. Dava dilekçesinde yer alan taşınmazın tapu kaydının iptali isteği, nisbi, tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına ilişkin istek ise maktu harca tabidir. Davacı başvurma harcı ile maktu harç yatırmıştır. Nisbi peşin harç alınmamıştır. Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (1) sayılı tarifede yazılı değerler esastır. Müdahalenin men’i, tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulün aynına taalluk eden davalarda gayrimenkulün değeri esas alınır. (Harçlar K.md.16/1) Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçesinde değer gösterilmesi mecburidir.(Harçlar K.md.16/3) Noksan tespit edilen değerler hakkında 30. madde hükmü uygulanır. (Harçlar K.md.l6/son) Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakkip işlemler yapılmaz. (Harçlar K. md.32) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılmaz. (Harçlar K, md.127) Açıklanan yasal hükümlere göre, davacının gayrimenkulün aynına taalluk eden tapu iptali isteği yönünden, değer ölçüsüne göre nisbi peşin harç alınmadan davaya devamla hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 16.07.2009, 1***8-1***9

“..Dava; aile konutu olduğu iddia edilen taşınmaz hakkında açılan tapu iptali ve tescil, taşınmazın tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması (TMK.m.194) ile, davalının tasarruf yetkisinin sınırlandırılması (TMK.m.199) isteğine ilişkindir. Aile konutu şerhi konulması ve tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına yönelik talepler maktu harca tabidir. Ancak tapu iptali ve tescile dair talep ayni hakka ilişkin olduğundan nispi harca tabidir. Davacı, dava açarken başvurma harcı ve aile konutu şerhi konulması talebi için maktu peşin harcını yatırmış ancak diğer talepleri hakkında peşin harç yatırmamıştır. Harca tabi davalarda eksik harç tamamlattırılmadan yargılamaya devam olunamaz. Davacıya, tasarruf yetkisinin sınırlandırılması (TMK.m. 199) talebiyle İlgili maktu peşin harcı, tapu iptali ve tescili talebi için iptalini istediği taşınmazın değerini göstererek bu değer (Harçlar K.m.16) üzerinden nispi peşin harcını yatırması için süre verilip (Harçlar Kanunu m.32) sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, bunlar yapılmaksızın yargılamaya devam olunup hüküm oluşturulması usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 30.11.2010. 1***9-1***7

“..Davacı, aile konutu olduğunu iddia ettiği 266 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile tescili yanında tapuya aile konutu şerhi konulmasını da istemiştir. Tapu kaydının iptali ve tesciline ilişkin istekler nispi harca tabidir. Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler ve harç mevzu işlem yapılamaz (Harçlar K.md.32). Nispi peşin harç noksanlığı tamamlanmadan işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 06.10.2010. 4***7-1***6

Aile konutunun devrinin iptali davasında taşınmazın değeri üzerinden nispi peşin harç alınmadan işin esası incelenemez.

“..Dava, aile konutu olduğu iddia edilen taşınmazın, malik olmayan eşin rızasının alınmaması nedeniyle tapusunun İptaline ilişkindir (TMK.md.194). Mahkemece, dava konusu taşınmazın değeri üzerinden peşin nispi harcın ikmalinden sonra delillerin değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, harç ikmali yaptırılmadan (HK.md.30-32) yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD. 15.07.2010, 1***6-1***4

“..Davacı, mülkiyeti davalı eşine ait Gölyazı Köyü 355 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazın aile konutu olduğunu, eşinin bu taşınmazı, rızasını almadan, kardeşi olan diğer davalıya 29.12.2006 tarihinde devrettiğini, yapılan devir işleminin rızası alınmadığı için geçersiz olduğunu ileri sürerek taşınmazın davalı Halil İbrahim üzerindeki tapu kaydının iptaline, davalı koca adına yeniden tesciline ve tapu kaydına “aile konutu” şerhi konulmasına karar verilmesini istemiştir. Tapu kaydının iptali isteği, nispi, tapu kütüğüne aile konu şerhi konulmasına ilişkin istek ise maktu harca tabidir. Davacı başvurma harcı İle maktu harç yatırmıştır. Nisbi peşin harç alınmamıştır. Taşınmazın değeri üzerinden nispi peşin harç alınmadan davaya devamla tapu iptal ve tescile karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 05.04.2010, 4***9-6***4

“..Dava, aile konutu olarak özgülenen taşınmazın rıza alınmaksızın üçüncü kişiye satışı nedeniyle, taşınmazın tapusunun iptali ile davalı koca Abdulhamit Aktaş adına tapuya tescili istemine ilişkin olup, nispi harca tabidir. Taşınmazın değeri üzerinden hesaplanacak karar ve ilam harcının dörtte biri peşin olarak ödenir. (Harçlar Kanunu md.28/1 -a) Yargı işlemlerinde alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip işlemler yapılamaz. (Harçlar Kanunu m.32, 127) Öncelikle taşınmazın değeri üzerinden hesaplanacak nispi karar harcının dörtte biri oranında alınması gereken peşin harç, davacıya tamamlattırılmadan davaya devam olunması doğru görülmemiştir. (Harçlar Kanunu m.30-32)” Y2HD, 21.06.2010, 6***8-1***3

İlamların tebliğe çıkarılmasında karar ve ilam harcının tamamlanması gerekliliğine ilişkin düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir.

“..Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve Özellikle temyizin karar ve ilam harcı tamamlanmaksızın ilamın tebliğe çıkarılması sonucu, çıkarılan tebligatların iptaline ilişkin 22.6.2009 tarihli mahkemenin ek kararına yönelik olmasına; ek karar verildikten sonra Anayasa Mahkemesinin 17.3.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/27 esas, 2010/9 karar sayılı kararıyla, 492 sayılı Harçlar Kanununun 28/a maddesindeki “ilamların tebliğe çıkarılmasında karar ve ilam harcının tamamlanması gerekliliğine” ilişkin düzenlemeyi iptal ettiği ve yasa koyucunun daha sonra bu İptale uygun olarak 492 sayılı Yasanın 28/a maddesini yeniden düzenlediği ve iptal gerekçesini benimsediği; dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümeyeceğinden, mahkemenin 22.6.2009 tarihli tebligatların iptaline ilişkin kararının, verildiği tarih itibariyle İsabetli olduğuna; mahkemece 492 sayılı Harçlar Kanununun değişik yeni 28/a maddesi gereğince karar ve ilam harcının tamamlanması gerekmeksizin taraflara yeniden tebligat çıkarılarak, tarafların yasal haklarını kullanmalarının sağlanabileceğinin anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına,” Y2HD, 01.12.2010, 1***5-2***1

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here