Aile Konutu Devri İptali Davasında Murafaa

0
301

Aile Konutu Devri İptali Davasında Murafaa

Aile konutunun devrinin iptali davasında verilen kararların Yargıtay’da duruşmalı inceleneceğine ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesinde hüküm bulunmadığından duruşma isteğinin reddine karar verilmektedir.

“..Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de; tapuya aile konutu şerhi konulması ve taşınmaz üzerindeki ipotek kaydının iptaline ilişkin verilen kararların Yargıtay’da duruşmalı inceleneceğine ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438. maddesinde hüküm bulunmadığından duruşma isteğinin reddine” Y2HD, 29.09.2009, 4***7-1***1

Aile Konutu Devri İptali Davasında Vekalet Ücreti

Aile konutunun devrinin iptali davasında gerçekleştirilen talep nisbi harca bağlı olmakla vekalet ücretinin de nispi olarak verilmesi gerekir.

“..İstek; aile konutu olarak kullanılan taşınmazın malik eş tarafından diğer eşin rızası bulunmaksızın üçüncü kişiye devredilmesi sonucu oluşan tapu kaydının iptaliyle yeniden önceki malik eş adına tapuya tescili ve tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasına yöneliktir. Dava kabul edildiğine göre; tapu iptali ve tescile yönelik hüküm yönünden dava konusu taşınmazın değeri üzerinden davacı yararına nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken maktu vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmadığından kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.” Y2HD, 30.06.2008, 9***0-9***1

Aile Konutu Devri İptali Davasında Hüküm Fıkrası

Aile konutunun devrinin iptali davasında tefhim edilen karara uygun gerekçeli karar yazılmaması diğer yönler incelenmeden tek başına bozma sebebi oluşturmaktadır.

“..Kısa kararda davanın kabulüne karar verildiği halde; gerekçeli kararda sadece İptale karar verilmesi; tahsis hakkının yeniden davalılardan Ahmet Bican K…n adına kayıtlanması hakkında bir karar verilmemiş olması sebebiyle kısa kararla- gerekçeli karar arasında çelişki yaratılmıştır.(HUMK. m. 381/2, 388). Gerekçeli kararın tefhim edilen karara uygun şekilde düzenlenmesi gerekir. Tefhim edilen kararla gerekçeli karardaki aykırılık diğer yönler incelenmeden tek başına bozma sebebi olur. O halde mahkemece yapılacak iş; 10.4.1992 tarihli 7/4 İçtihadı Birleştirme Kararı gözetilerek yeniden karar oluşturmaktan ibarettir.” Y2HD, 03.03.2008, 2***9-2***4

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here