“Aile Konutu” İrade Dışı Elden Çıkmada Uygulanamaz

0
272

“Aile Konutu” İrade Dışı Elden Çıkmada Uygulanamaz

Aile konutu irade dışı elden çıkmışsa aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden ortadan kalkar. Aile konutunun irade dışı elden çıkması değişik şekillerde gerçekleşebilir.

Aile Konutunun Kamulaştırılması

Aile konutu kamulaştırma ile elden çıkmışsa aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden ortadan kalkar.

“..Türk Medeni Kanununun 194.maddesi sadece hak sahibi eşin aile konutunun devrine ilişkin iradi işlemlerini diğer eşin rızasına bağlamıştır. Bu nedenle, cebri satışlarda ve kamulaştırmada diğer eşin rızasının gerekmeyeceği kabul edilmelidir. Aile konutu olduğu iddia edilen taşınmaz 21.9.2007 tarihinde cebri satış sonucu davalı Şekerbank T.A.Ş. tarafından satın alınmış, 4.10.2007 tarihinde de adına icra satışı sonucu tescil edilmiştir. (TMK.m.705) Davacı bu davayı 31.10.2007 tarihinde mülkiyetin Şekerbank A.Ş.’ye geçişinden sonra açmıştır. Davanın reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 12.07.2010, 1***6-1***9

Aile Konutunun Cebri İcra edilmesi

Aile konutu cebri icra ile elden çıkmışsa aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden ortadan kalkar.

“…Dava, aile konutu olduğu iddia edilen 785 ada 23 parsel sayılı taşınmaz üzerine konulan ipoteğin kaldırılması, taşınmazın davalı Türkiye İş Bankası A.Ş. adına cebri ihale ile oluşan tapu kaydının iptali ile eski malik davalı Mehmet Şahin adına tescili ve tapu kaydına aile konutu şerhi verilmesi istemine ilişkindir. Davacı, Türk Medeni Kanununun 194/1.maddesi gereğince açık rızası alınmadan taşınmaz üzerine ipotek tesis edildiğini ileri sürerek ipoteğin kaldırılmasını ve taşınmazın tapu kaydının iptali ile eski malik adına tescilini istemektedir. Tapu kaydına göre dava konusu taşınmaz 12.11.2007 tarihinde cebri satış sonucu davalı Türkiye İş Bankası A.Ş. adına tescil edilmiş, dava ise bundan sonra 28.11.2007 tarihinde açılmıştır. Dava tarihi itibarıyla taşınmazın tapu kaydında ipotek şerhi bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanununun 705. maddesinde “taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre; dava tarihinden önce cebri icra yoluyla davalı bankanın mülkiyetine geçmiş bulunan taşınmazın tapu kaydının iptaline ve kaydına aile konutu şerhi konulmasına karar verilemez. Türk Medeni Kanununun 194. maddesi, hak sahibinin iradi tasarrufları için uygulama alanı bulur. Cebri satışlar bu madde kapsamında değildir. Öyleyse davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 22.12.2010, 1***0-2***9

“..Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle dava, ıslah yolu ile tapu iptali ve tescil davasına dönüştürülmüş olup, taşınmaz mülkiyetinin cebri icra ile (TMK. md. 705/2) davalı şirkete geçtiğinin anlaşılması karşısında Türk Medeni Kanununun 194. maddesinin uygulanması olanağının artık kalmamış bulunmasına göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz İtirazları yersizdir.” Y2HD. 19.11.2009, 1***0-2***6

“..Konak Vergi Dairesi Müdürlüğünün 7.3.2008 tarih ve 8694 saylı yazısında “vergi borcuna karşılık teminat gösterilen taşınmaza ipotek konulmadığı, ancak 6.9.2005 tarihinde haciz şerhi işlendiği” belirtilmesine karşın, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 01.02.2010, 2***0-1***6

“..Davacı, eşinin hak sahibi olduğu aile konutu olarak kullanılan taşınmaz üzerine dava dışı üçüncü kişinin kullanacağı kredilerin teminatı olmak üzere davalı banka lehine ipotek tesis edildiğini, bu İşleme rızasının olmadığını ileri sürerek, ipoteğin kaldırılmasını ve aile konutu olduğunun tespitini istemiş, mahkemece; istek kabul edilmiştir. İpotek 5.2.2007 tarihinde tesis edilmiş, dava 30.7.2008 tarihinde açılmıştır. Dava sırasında, üzerine ipotek tesis edilen taşınmaz İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan takip sonucu 17.11.2008 tarihinde cebri icra ile satılmış, dava konusuz hale gelmiştir. O halde bu talep yönünden konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ipoteğin iptaline karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 04.02.2010, 2***5-1***5

Aile Konutu Niteliğini Kaybetme

Aile konutu deprem gibi doğal felaket yanın da terör vb. gibi diğer sebepler yanında yeni aile konutu edinilmiş olması sebebiyle aile konutu niteliğini kaybetmişse aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden ortadan kalkar.

“… Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesi gereğince özgülenen taşınmaz malın tapu kaydına, aile konutu olduğuna ilişkin konulan şerhin, konut üzerinde hak sahibi olan eşin talebiyle terkin edilebilmesi; evlilik birliğinin boşanma veya evliliğin iptali kararıyla sona ermiş olması; evlilik devam ediyorsa; konutun aile konutu niteliğini yitirmiş olması veya yeni bir aile konutunun edinilmesi halinde mümkündür.” Y2HD, 17.11.2009, 7***6-1***3

“..Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle ipotek tesis edildiği tarihte taşınmazın aile konutu (TMK.194 md.) vasfının bulunmadığının anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına..” Y2HD, 05,11.2009, 6***9-1***3

Aile Konutu Geçerli Bir Ayni ya da Kişisel Hakka Dayalı Olmalıdır

Bir oturma yerinin aile konutu olarak nitelendirilebilmesi için aile yaşamının yoğunlaştığı konutun geçerli bir ayni ya da kişisel hakka dayalı olması gereklidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here