Aile Konutunda Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar

0
271

Aile Konutunda Uygulama Kapsamı dışında Kalanlar

Aile konutunun uygulama alanım açıkladıktan sonra bu bölümde de uygulama alanı olmayan halleri açıklayacağız.

  • Aile konutu düzenlemesi / Aile Konutu hükümleri;
  • Nişanlılar arasında uygulanamaz,
  • Evlilik dışı birlikte yaşamalarda uygulanamaz,
  • Evlilik sonlandığında uygulanamaz,
  • TMK öncesi sonlanan evliliklerde uygulanmaz,
  • TMK öncesi işlemlerde uygulanmaz

Nişanlılar Arasında Uygulanamaz

Evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmalarıyla oluşan hukuki statü nişanlılık olarak tarafımızdan tanımlanmaktadır.

TMK. m. 185 f. I hükmüne göre ancak evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.

Bu nedenle TMK. m. 194 altında düzenlenen Aile konutuna ilişkin hükümler nişanlılar arasında uygulanamaz.

Evlilik Dışı Birlikte Yaşamalarda Uygulanamaz

TMK. m. 185 f. I hükmüne göre ancak evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Evlilik birliği dışında kalan birlikteliklere öğretide;

  • Fiili evlilik,
  • Evlilik dışı yaşam birlikteliği,
  • Serbest birleşme,
  • Nikahsız beraberlikler de denilmektedir.

TMK. m. 194 altında düzenlenen Aile konutuna ilişkin hükümler evlilik dışı birlikte yaşamalarda uygulanamaz.

Evlilik Sonlandığında Uygulanamaz

Eşler arasındaki evlilik; ölüm, boşanma, evliliğin iptali vb. sebeplerle sonlandığında aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden ortadan kalkar.

Ölüm Sebebiyle Korumanın Sonlanması

Eşler arasındaki evlilik ölüm sebebiyle sonlandığında aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden ortadan kalkar.

Boşanma Sebebiyle Korumanın Sonlanması

Eşler arasındaki evlilik boşanma sebebiyle sonlandığında aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden ortadan kalkar.

“….boşanma ile ilgili hüküm kesinleşmiş olup diğer eşin rızasının alınmasını gerektirir olguda ortadan kalkmış bulunmasına göre, davacı kocanın taşınmazı üzerine diğer eşin rızasına bağlı olarak tasarruf hakkının sınırlandırılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 28.02.2006, 1***0-2***4

“..Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesi gereğince özgülenen taşınmaz malın tapu kaydına, aile konutu olduğuna ilişkin konulan şerhin, konut üzerinde hak sahibi olan eşin talebiyle terkin edilebilmesi; evlilik birliğinin boşanma veya evliliğin iptali kararıyla sona ermiş olması; evlilik devam ediyorsa; konutun aile konutu niteliğini yitirmiş olması veya yeni bir aile konutunun edinilmesi halinde mümkündür. Dava konusu konutta davalı ile çocukların halen oturduğu anlaşılmakla birlikte, tarafların evlilik birliğinin 27.5.2008 tarihinde kesinleşen boşanma kararı ile sona erdiği sabittir. O halde şerhin kaldırılmasını haklı kılacak bir sebep ileri sürülüp ispat da edildiği halde, davanın kabulü ile şerhin kaldırılmasına karar verilecek yerde, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.” Y2HD, 17.11.2009. 7***6-1***3

Yabancı ülkeden alınan boşanma kararının tenfizine karar verildiğinde evlilik tenfiz kararının kesinleşmesi tarihi itibariyle son bulacağından bu tarihten itibaren aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden ortadan kalkar.

“…Tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkemece verilen kararın tenfizine ilişkin karar 21.06.2005 tarihinde kesinleşmiştir. Evlilik bu tarihte sona ermiştir. Evlilik sona erdiğine göre Türk Medeni Kanununun 194 ve 199. maddesine dayanan isteğin konusu kalmamıştır. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” Y2HD, 14,05.2007. 7***5-8***1

İptal Sebebiyle Korumanın Sonlanması

Eşler arasındaki evlilik evliliğin iptali sebebiyle sonlandığında aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden ortadan kalkar.

TMK Öncesi Sonlanan Evliliklerde Uygulanmaz

TMK. m. 194 altında düzenlenen Aile konutuna ilişkin hükümler TMK öncesi sonlanan evliliklerde uygulanamaz.

“..Davacı, tarafların ortak murisi olan eşi Erdoğan Peker’in 28.02.2001 tarihinde vefat ettiğini, eşi ile ölmeden birlikte oturdukları dava konusu 5 parselde bulunan 10 nolu dairenin aile konutu olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir. Miras bırakan Erdoğan’ın 28.02.2001 tarihinde ölümü ile evlilik birliğinin bu tarihte sona erdiği, miras bırakanın ölüm tarihinde 4721 sayılı yasanın 194. maddesinin yürürlükte olmadığı nazara alınarak aile konutuna yönelik isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 22.12.2009, 9***4-2***9

TMK Öncesi İşlemlerde Uygulanmaz

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğünden Önceki işlemler için malik olmayan eşin rızası aranmaz.

“..Davalı koca S.S. Üntur Konut Yapı Kooperatifine 10.09.1999 tarihinde üye olmuş, üyelik hakkını Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden önce 27.12.2001 tarihinde annesi olan diğer davalı Fatma’ya devretmiş olup ferdileştirme sonucunda tapu davalı Fatma adına oluşturulmuştur. Hakkın devredildiği tarihte Türk Medeni Kanununun 194. maddesinde yer alan aile konutu üzerindeki hakkın, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça devredilemeyeceğine ilişkin düzenleme yürürlükte değildir. Taraflar arasında 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre yasal mal ayrılığı rejimi hükümlerinin uygulanması gerekir. Davalı kocanın üzerine kayıtlı kooperatif üyelik hakkım üçüncü kişiye devretmesine engel yasal bir düzenleme bulunmadığı gibi üçüncü kişi adına kayıtlı taşınmaza aile konutu şerhi konulmayacağı da gözetilmeden davanın reddine karar vermek gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.” Y2HD, 03.03.2009, 2***5-3***0

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here