Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalanlar

0
245

Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalanlar

TMK. m. 194 uygulaması kapsamında kalan konutları bu bölümde inceleyerek örnekler vereceğiz;

  • Kişisel mal olabilir,
  • Edinilmiş mal olabilir,
  • Paylı mülkiyet olabilir,
  • Tapu sicilinde cinsi arsa olarak gösterilmiş olabilir,
  • Kat mülkiyeti uygulanmayan taşınmaz olabilir,
  • TMK öncesi edinilmiş olabilir

Kişisel Mal Olabilir

Aile konutunun (TMK. m. 194) eşler açısından kişisel mal (TMK. m. 220) olmasının TMK. m. 194 uygulamasında bir önemi yoktur. Başka bir anlatımla aile konutu kişisel mal grubundan gelen gelirle edinilmiş olsa da TMK m. 194 hükümlerinden yararlanılabilir.

Edinilmiş Mal Olabilir

Aile konutunun (TMK. m. 194) eşler açısından edinilmiş mal (TMK. m. 219) olmasının TMK, m. 194 uygulamasında bir önemi yoktur. Başka bir anlatımla aile konutu edinilmiş mal grubundan gelen gelirle edinilmiş olsa da TMK m. 194 hükümlerinden yararlanılabilir.

Paylı Mülkiyet Olabilir

Aile konutunun eşlerin paylı mülkiyetinde bulunmasının TMK. m. 194 uygulamasında bir önemi yoktur. Başka bir anlatımla aile konutu eşlerin paylı mülkiyetinde bulunsa da TMK m. 194 hükümlerinden yararlanılabilir.

Tapu Sicilinde Cinsi Arsa Olarak Gösterilmiş Olabilir

Taşınmazın üzerinde aile konutu olarak kullanıldığı tespit edilen binanın varlığı belirlenmişse tapu sicilinde cinsi arsa olarak gösterilmiş olsa bile aile konutu şerhi verilebilir;

“….Davacı, mülkiyeti davalı eşine ait olan (23) parsel de kayıtlı taşınmazın tapu kaydı üzerine aile konutu şerhi verilmesini istemiştir. İstek, Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesine dayalıdır. Türk Medeni Kanununun 199, maddesinde yer alan tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına yönelik bir dava bulunmamaktadır. Yapılan keşifte, taşınmaz tapu sicilinde arsa olarak kayıtlı olmakla birlikte zemininde dubleks bir konutun mevcut olduğu, bu evde davacı ve çocuklarının kaldığı, taraflar birlikte yaşarlarken bu evde oturuyor oldukları, davalının üç yıldır ayrı yaşadığı, konutun aile konutu olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın üzerinde eylemli olarak binanın mevcut olduğu belirlendiğine ve bu binanın aile konutu olarak kullanıldığı tespit edildiğine göre, tapuda cinsinin “arsa” olarak gösterilmiş olması, Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesi anlamında aile konutu şerhi verilmesine engel değildir. Bu bakımdan istek çerçevesinde karar verilmesi gerekirken isteğin aşılması suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” Y2HD, 03.05.2005, 4***3-7***7

Ancak bu konuda gerekli araştırmalar yapılmış olmalıdır;

“…Olayları açıklamak taraflara hukuki nitelendirme hakime aittir. Davacı paylı mülkiyeti davalı eşine ait olan 1137 ada 5 parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydı üzerine aile konutu şerhi verilmesini istemiştir. İstek, Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesine dayalıdır. Tarafların bu konudaki delillerinin toplanması, arsa üzerinde bulunan evin yapılacak keşifle belirlenmesi, konutun aile konutu olup olmadığı ve aile konutu olduğu iddia edilen konutun arsa maliklerinden kime ait olduğunun belirlenmesi, konutun aile konutu ve davalı eşe ait olduğunun belirlenmesi durumunda tapuda arsa olarak gösterilmiş olmasının Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesi anlamında aile konutu şerhi verilmesine engel bulunmamasına göre bu yönlerden araştırma yapılmadan eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 04.07.2005, 8***3-1***2

“Davalı, aile konutu şerhi konulması istenen 7 nolu parselin kendisine ait ½ hissesi üzerinde iki katlı ev olduğunu, bu evlerden birisinde davacının oturduğunu, diğerinin ise kirada bulunduğunu savunmuştur. Mahkemece gerektiğinde keşif yapılıp davacının halen oturduğu bağımsız bölüm tesbit edilerek bu bölüm üzerine aile konutu şerhi konulması gerekirken yazılı şekilde kiracının oturduğu bağımsız bölümü de kapsar şekilde aile konutu şerhi konulması doğru olmamıştır.” Y2HD, 18.04.2005, 3***1-6***3

“Tarafların 1983 yılında evlendikleri ve 1992 yılından beride Yumurtalık ilçesi Ören Mahallesi 260 ada 12 parsel üzerinde bulunan müstakil evde oturdukları ve bu evin aile konutu olarak kullanıldığı toplanan delillerle sabit olmuştur. Gerçekleşen bu durum karşısında Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesi uyarınca tapu kaydına aile konutu şerhi verilmesi talebinin kabulü gerekirken red hükmü kurulması da bozma nedenidir.” Y2HD, 15.06.2005, 6***8-9***2

Kat Mülkiyeti Uygulanmayan Taşınmaz Olabilir

Tapuda arsa olarak kayıtlı olmakla birlikte henüz kat mülkiyeti uygulanmayan taşınmaz üzerine apartman yapıldığı anlaşılmakta ise mahallinde keşif yapılarak sonucuna göre hüküm kurumak gerekir;

“….Dava Türk Medeni Kanunun 194/3. madde gereğince aile konutu şerhi konulması istemine ilişkindir. Esenler 1189 ada, 25 parselin tapuda arsa olarak kayıtlı olmakla birlikte henüz kat mülkiyeti uygulanmadığı ancak taşınmaz üzerine apartman yapıldığı, 1 nolu dairenin ise davalı adına olup aile konutu olduğu iddia edilmiştir. Bu yön üzerinde durularak tarafların delilleri toplanıp, gerektiğinde mahallinde keşif yapılarak sonucuna göre hüküm kurumak gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu yazılı gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 11.04.2006, 2***2-5***3

TMK Öncesi Edinilmiş Olabilir

Aile konutunun 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu öncesi edinilmiş olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

“..4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş, yeni kanunun 194, 240, 254, 279 ve 652. maddelerinde “Aile Konutu” adı altında yeni bir hukuki kavram getirilmiştir .Türk Medeni Kanunun 194/1. maddesi “eşlerden biri diğer eşin açıkça rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez; Aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz” hükmünü içermektedir. Bu düzenleme ile tapu sicilinde konutun maliki olarak görülen eşin, hukuki işlem özgürlüğü, diğer eşin katılmasına ve onamına bağlanmıştır. Amaç, aile konutunun ve bu konutla ilgili kanuni hakların koruma altına alınmasıdır. Bu koruma, evlilik birliği devam ettiğine göre 4721 Sayılı Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 01.01.2002 den Önceki edinilmiş aile konutları için de geçerlidir.

Toplanan delillerden dava konusu taşınmazın eşler tarafından kendilerine aile konutu olarak özgüledikleri taşınmaz olduğu sabittir. Davalılardan Bülent’in taşınmazın aile konutu olduğunu ve davacının da satışa rızasının bulunmadığını bildiği sabittir. Türk Medeni Kanununun 1023. maddesi koşulları da gerçekleşmemiştir. Bu açıklamalar karşısında davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi uygun görülmemiştir.” Y2HD, 12.10.2006, 5***7-1***6

“..Taraflar 8.7.1998 tarihinde evlenmişler, davalı koca tarafından Kartal 3. Aile Mahkemesinin 2005/534 esas 449 karar sayılı dosyası üzerinden açılan boşanma davası red ile sonuçlanmıştır. İş bu red kararı 17.5.2006 tarihinde kesinleşmiş olup taraflar halen evlidir. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş, yeni kanunun 194, 240, 254, 279 ve 652. maddelerinde “Aile Konutu” adı altında yeni bir hukuki kavram getirilmiştir. Türk Medeni Kanunun 194/1. maddesi “eşlerden biri diğer eşin açıkça rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez. aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz” hükmünü içermektedir. Bu düzenleme ile tapu sicilinde konutun maliki olarak görülen eşin, hukuki işlem özgürlüğü, diğer eşin katılmasına ve onamına bağlanmıştır. Amaç, aile konutunun ve bu konutla ilgili kanuni hakların koruma altına alınmasıdır. Bu koruma, evlilik birliği devam ettiği sürece ve 4721 Sayılı Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 01.01.2002 den önceki edinilmiş aile konutları için de geçerlidir. Tarafların delilleri toplanarak, dava konusu taşınmazın aile konutu olup olmadığının belirlenmesi, aile konutu olduğunun tespiti halinde, devralan üçüncü kişi davalı Selma’nın kötü niyetli bulunup bulunmadığının da değerlendirilerek, hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi uygun görülmemiştir.” Y2HD, 05.02.2008, 8***7-9***7

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here