Başvuru Şekli

0
221

Başvuru Şekli

Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre doldurulan ve aksi ispat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilen evlenmek istenildiğine dair başvuru belgesine beyanname denilmektedir. Halk İçinde evlenme/evlilik beyannamesi ismi ile de anılmaktadır.

Evlenme başvurusu evlenme beyannamesi ile yapılmaktadır.

Yazılı Başvuru (TMK m. 135)

Ev. Yön, m. 17 f. VI. Hükmüne göre; Evlenme isteğine ilişkin bildirim yazılı hale getirilmediği sürece diğer işlemlere başlanılmaz.

Evlendirme memuruna evlenmek isteyenler tarafından fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmemişse yazılı başvuru kabul edilemez.

Başvuru; kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan evlenme beyannamesi ile yapılır. Evlenme beyannamesinde yer alan imzaların onaylanması gerekir. Bunun için bizzat başvuru yapılması sırasında kimlik gösterilmesi ile evlendirme memurunun gözetiminde onay verilmesi sureti ile olabildiği gibi, noterden imza sirküsü getirmek sureti ile vekiller tarafından da imza beyannamesi ile evlilik beyannamesi bir arada verilebilir.

Her iki tarafın başvuru sırasında birlikte olması halinde imzaların onaylanması başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.

Taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın onaylanması gerekmektedir. Onaylama işlemi noter tarafından yapılabileceği gibi köy veya mahalle muhtarları tarafından da yapılabilir.

Evlenecekler işçi veya memur iseler beyannamedeki imzanın dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.

Sözlü Başvuru (TMK m. 135)

TMK m. 135. Hükmüne göre; “Evlenme başvurusu evlenecek olan kadın ve erkek tarafından evlendirme memurluğuna yazılı olarak yapılabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir.”

Ev. Yön. m. 18 f. V. Hükmüne göre; “Evlenme başvurusu sözlü olarak yapılmışsa sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır. Evlendirme memurları tarafından da imzalar tasdik edilir.”

İmza Atamayanlar

Ev, Yön. m. 19 f. I  Hükmüne göre; “Evlenmek için başvuranlar imza atamayan olduğu takdirde, imza edeceği yerlere sol elinin işaret parmağının izi alınır. Varsa kendi adına kazılı bulunan mührü de basılır.

Yine Ev, Yön. m. 19 f. I Hükmüne göre; Başvuruda bulunanın sol el işaret parmağı yoksa parmak İzi sırası; başparmak, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmak şeklindedir. Eğer sol elinin parmakları eksikse, parmak izi sırasına göre mevcut olan parmağın izi alınır. Sol elin olmaması halinde sağ el için, sol elde belirtilen işlem uygulanır ve bu durum beyanname üzerinde açıklanarak evlendirme memurunca imza edilip mühürle tasdik edilir.

Sağır ve Dilsizler

Evlenmek için başvuranlar sağır ve dilsiz ise bu kişiler evlenmeye dair İsteklerini özel işaretlerle belirlemeleri gerekir. Başka bir anlatımla İrade açıklaması özel işaretle yapılır. Bunun için geçerli olan işaret dilini de kabul edilebileceği yönetmelik içinde olmasa bile genelde ile yetkililere bildirilmiştir.

Evlenme başvurusu sırasında ihtiyaç duyulduğu takdirde işlem bu özel işaretlerden anlayanlar aracılığıyla sonuçlandırılır. Bu gibi hallerde aracılık yapanların da imzalan alınır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here