Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

Eşler

Evlilik öncesi ve evlilik boyunca eşlerin birbirine karşı sorumluluk ve yükümlülüklerinin hukuki boyutlarını inceleyen hukuki yazı grubu

Sürekli İhtiyaçlar için Kullanılmalıdır

Sürekli İhtiyaçlar için Kullanılmalıdır. TMK m. 188 f. I hükmüne göre; Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil...

Birlikte Yaşanıyor olmalıdır

Birlikte Yaşanıyor olmalıdır Birlikte Yaşanıyor olmalıdır Kuralı (TMK m. 185 f. III) altından düzenlenmiştir. Bilindiği üzere evliliğin temel normu diğer bir deyişle evliliğin anayasası olan TMK...

Tam Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır

Tam Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır Tam Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır (TMK m. 10) altında düzenlenmiştir. TMK m. 10 hükmüne göre; Eşlerin temsil yetkisinden söz edebilmek İçin öncelikle tam...

Eşlerin Evlilik Birliğini Temsil Koşulları

Eşlerin Evlilik Birliğini Temsil Koşulları Eşlerin Evlilik Birliğini temsil yetkisi Türk Medeni Kanunu altında düzenleme konusu olmakla birlikte eşlerin temsil yetkisinden söz edebilmek için aşağıdaki...

Dava Konusu Yapılabilir

Dava Konusu Yapılabilir Türk Medeni Kanununda evlilik birliğini temsiline ilişkin olarak çıkabilecek sorunların giderilebilmesi/aşılabilmesi/çözümlenebilmesi için değişik dava açma olanakları sunulmuştur. Evlilik birliğini temsile ilişkin açılabilecek olan...

Mal Rejimi Sözleşmesi İle Değiştirilemez

Mal Rejimi Sözleşmesi İle Değiştirilemez Mal rejimi sözleşmesinin kapsamında kural olarak eşlerin evlilik öncesi ve sonrası edindikleri mallar üzerindeki hak ve yükümlülükleri ile evlilik sona...

Kişiye Sıkı Sıkıya bağlıdır

Kişiye Sıkı Sıkıya bağlıdır Evlilik iki kişi ile oluşur. Bu iki kişiye anayasal düzenlemelere uygun şekilde yapılan tüm hukuki düzenlemeler nedeni ile evlilik ile birlikte...

Müteselsilen Sorumluluk Esası Geçerlidir

Müteselsilen Sorumluluk Esası Geçerlidir. Evlilik birliğini temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde, eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olur iseler de birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden...

Her Türlü Hukuki İşlemi Kapsar

Her Türlü Hukuki İşlemi Kapsar Evlilik birliğinin temsili, her türlü hukuki işlemi ve hukuki işlem benzeri fiilleri yapabilme hak ve yetkisini içermektedir. Kuşkusuz ki temsil hak...

Ailenin İhtiyaçları içindir

Ailenin İhtiyaçları içindir Evlilik birliğinin temsili kural olarak evlilik birliğinin olağan ihtiyaçları için gereklidir. Olağan ihtiyaçlar ise doğrudan doğruya evlilik birliğine özgü özel ihtiyaçlardır. Evlilik birliğinin ihtiyaçları...

Eşlerin Evlilik Birliğini Temsili

Eşlerin Evlilik Birliğini Temsili EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMSİLİ (TMK m. 188-191) altında düzenlenmiştir. Evliliğin anayasası olan TMK m. 185 hükmünde eşlerin birliği beraberce yöneteceklerine açıkça işaret...

Vatandaşlık

Vatandaşlık 12.6.2009 günlü ve 27256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde 16 hükmü ile Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması düzenleme...

Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası

Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası (TMK m. 173 f. III) Koca, koşulların değişmesi durumunda soyadının kullanılmasına ilişkin verilmiş olan iznin kaldırılmasını isteyebilir. Görevli Mahkeme Kocanın soyadını...

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası Usul Esasları

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası Usul Esasları Kadının kocasının soyadını taşımasına izin verilmesi konusunda usul hükümlerini bu bölümde İnceleyeceğiz. Görevli Mahkeme Kadının kocasının soyadını taşımasına izin...

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası (TMK. Madde 173 f. II) Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati varsa bu soyadını kullanmasının kocasına bir zarar vermeyeceğini...

Boşanan Kadının Soyadı

Boşanan Kadının Soyadı Boşanan kadının soyadı konusunu aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz; Boşanma sonrası kadının soyadı (TMK. m. 173 f. I), Boşandığı kocasının soyadını kullanması Belirlediğimiz konu başlıklarını...

Evlenen Kadının Soyadı

Evlenen Kadının Soyadı EVLENEN KADININ SOYADI (TMK m. 187) altında düzenlenmiştir. Bilindiği üzere bir kimsenin belli bir aileye, belli bir soya bağlantısını gösteren ada soyadı denilmektedir. Kadının...

Eşlerin Kişisel Durumları

Eşlerin Kişisel Durumları Evlilik, aynı cinsiyette bulunmayan iki kişinin hukuk düzeninin öngör-düğü şekilde süreklilik hedefiyle kurdukları hayat ortaklığıdır. Bu ortaklık eşlerin kişisel durumlarında bazı değişiklikler...

Meslek veya İş seçiminde Özen Yükümlülüğü

Meslek veya İş seçiminde Özen Yükümlülüğü MESLEK VEYA İŞ SEÇİMİNDE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 192) altında tanımlanmıştır. Eşlerin hakları bölümünde açıkladığımız üzere eşlerden her biri, meslek...

Birlik Giderlerine Katılma Alacağının Özellikleri

Birlik Giderlerine Katılma Alacağının Özellikleri Birlik giderlerine katılma alacağının özelliklerini aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz; Haczedilmesi, Devredilmesi, Cebri icrası, Zamanaşımı Birlik Giderlerine Katılma Alacağının Haczedilmesi Münferit birlik giderlerine katılma alacağının haczedilebilmesi...

Katılma Miktarının Tespiti

Katılma Miktarının Tespiti Birlik giderlerine katılma miktarının taraflarca tespiti mümkün olduğu gibi anlaşamamaları durumunda mahkeme tarafından tespitin yapılması gerekmektedir. Katılma Miktarının Anlaşarak Tespiti Birlik giderlerine katılma miktarı...

Katılma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Katılma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Birlik giderlerine katılma yükümlülüğünün yerine getirilmesi aşağıdaki durumların gerçekleşmesine bağlıdır; Giderlerin kapsamının belirlenmesi, Giderlere katılma şeklinin belirlenmesi, Giderlerin tespit edilmesi, Giderlerin karşılanması, Giderlerine katılmak gerekilen kişilerin...

Katılma Yükümlülüğünün Yardım Yükümlülüğü ve İMK ile Karşılaştırması

KARŞILAŞTIRMA Birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünün anlaşılabilmesi için benzeri kavramlarla karşılaştırmasının yapılması gerekmektedir. Birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünün Öncelikle yardım yükümlülüğü ile karşılaştırması yapıldıktan sonra 4721 sayılı Türk...

Eşlerin Birliğin Giderlerine Katılma Yükümlülüğü

Eşlerin Birliğin Giderlerine Katılma Yükümlülüğü BİRLİĞİN GİDERLERİNE GÖNÜLLÜ KATILMA (TMK m. 186 f. III) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yer alan birliğin giderlerine katılma yükümlülüğü eşlerin...

Eşlerin Birbirlerine Yardım Yükümlülüğü

Eşlerin Birbirlerine Yardım Yükümlülüğü YARDIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. III) altında düzenlenmiştir. Kendi gücünü ve olanaklarını başkasının iyiliği için kullanma “yardım” anlamına gelmektedir. Evliliğin anayasası olan...

Eşlerin Birbirlerine Sadık Kalma Yükümlülüğü

Eşlerin Birbirlerine Sadık Kalma Yükümlülüğü SADIK KALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. III) altında düzenlenmiştir. TDK, Türkçe Sözlük, Ankara-2005, s. 1675. Bulunan tanımına göre; Sadakat, içten/sağlam/güçlü bağlılık...

Eşlerin Birlikte Yaşama Yükümlülüğü

Eşlerin Birlikte Yaşama Yükümlülüğü BİRLİKTE YAŞAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. III) altında düzenlenmiştir. Evliliğin temel normu diğer bir deyişle evliliğin anayasası olan TMK m. 185...

Evlilikte Eşlerin Çocuklara Özen Yükümlülüğü

Evlilikte Eşlerin Çocuklara Özen Yükümlülüğü ÇOCUKLARA ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. II) altında düzenlenmiştir. Evliliğin anayasası olan TMK m. 185 hükmü evlenmeyle eşler arasında evlilik...

Evlilikte Eşlerin Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü

Evlilikte Eşlerin Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü BİRLİĞİN MUTLULUĞUNU SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. II) altında düzenlenmiştir. Evlilik, aynı cinsiyette bulunmayan İki kişinin hukuk düzeninin öngördüğü...

Eşlerin Yükümlülükleri

Eşlerin Yükümlülükleri EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ (TMK m. 185-186) altında düzenlenmiştir. Bilindiği üzere evlilik birliği hak ve yükümlülükler temeline dayalı olan bir hayat ortaklığıdır. Eşlerin hakları konusunda bilgi...

Eşlerin Meslek veya İş seçimi Hakkı

MESLEK VEYA İŞ SEÇİMİ HAKKI (TMK m. 192 c. 1) Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değildir. Bu sebeple eşlerin...

Eşlerin Birliği Temsil Hakkı

BİRLİĞİ TEMSİL HAKKI (TMK m. 188) Eşlerden her birinin ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil etme hakkı vardır. Evlilik birliğinin temsili...

Kadının Önceki Soyadını Kullanma Hakkı

KADININ ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMA HAKKI (TMK m. 187) Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır ise de kendisine evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı...

Eşlerin Birliği Yönetme Hakkı

Eşlerin Birliği Yönetme Hakkı BİRLİĞİ YÖNETME HAKKI (TMK m. 186 f. II) Hayat ortaklığı kabul edilen evliliklerde bu ortaklığın yönetiminin de birlikte olması eşler arasındaki eşitliğin...

Ortak Konutun Seçimi

ORTAK KONUTUN SEÇİMİ Hayat ortaklığının doğal sonucu olarak eşler arasında bir ortak konut söz konusudur. Eşler oturacakları konutun seçimini birlikte gerçekleştirirler. Ortak seçme aynı zamanda...

Ortak Konut Her Zaman Aile Konutu Değildir

Ortak Konut Her Zaman Aile Konutu Değildir madde 186 hükmünde (ZGB 162) “eşlerin konutu” (eheliche Wohnung) madde 194 hükmündeki (ZGB 169) “aile konutu” (Wohnung...

Eşlerin Ortak Konutu Seçme Hakkı

Eşlerin Ortak Konutu Seçme Hakkı OTURACAKLARI KONUTU SEÇME HAKKI (TMK m. 186 f. I) TMK. m. 186 f. I hükmüne göre eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. Hayat...

Eşlerin Birlikte Yaşama Hakkı

Eşlerin Birlikte Yaşama Hakkı BİRLİKTE YAŞAMA HAKKI (TMK m. 185 f. III) Hayat ortaklığı kabul edilen evliliklerin ortaklık alanlarından biri de konutta ortaklıktır. Ortak konut, eşlerin...

Evlilikte Eşlerin Hakları

Eşlerin Hakları Evlilik birliği hak ve yükümlülükler temeline dayalı olan bir hayat ortaklığıdır. Eşler evlilik birliği süresince eşit haklara sahip bulunmaktadır. Bilindiği üzere eşlerden biri...