Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

Nişan

Evlilik Öncesinde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara hukuk sisteminin bakış açısını irdeleyen hukuki yazılarımız.

Nişanın Bozulması Durumunda Nişan Hediyelerinin Geri Verilmesi

Nişanın Bozulması Durumunda Nişan Hediyelerinin Geri Verilmesi TMK m. 122 ye göre Nişanın sonlanmasının sonuçlarından ilki hediyelerin geri verilmesidir. Hediyelerin geri verilmesi, TMK. m. 122...

Nişanın Bozulması Durumunda Manevi Tazminat

Nişanın Bozulması Durumunda Manevi Tazminat Aile Hukuk içerisindeki Düzenlemeler TMK m.121 hükmü içerisinde nişanın bozulması nedeni ile manevi tazminat istenebileceğini düzenleme altına almıştır. Buna göre nişanın...

Nişanın Bozulması Durumunda Maddi Tazminat

Nişanın Bozulması Durumunda Maddi Tazminat Nişanın Bozulması durumunda nişanın sona erdirilmesinin sonuçları arasında olan Maddi Tazminat Konusu TMK. M. 120 içerisinde düzenlenmiştir. Nişanlılardan biri haklı bir...

Nişanın Bozulmasının Sonuçları

NİŞANIN BOZULMASININ SONUÇLARI (TMK. m. 120-123) Aile Hukuku Kapsamında ele alınan Nişan Kavramının Nişanın Bozulması durumunu da ele almıştır. Türk Medeni Kanunu içerisinde ve Türk Medeni...

Nişanın İradi Olmayan Sebepler ile Sonlanması

Nişanın İradi Olmayan Sebepler ile Sona Ermesi Nişanlılık, geçerli olarak kabul edilebilecek koşullara sahip olacak şekilde yapılmış ise; nişanlıların ya da nişanlılardan birinin iradesiyle sona...

Nişanın İradi Sebeplerle Sonlandırılması

Nişanın İradi Sebeplerle Sonlandırılması Evlenme Nedeni ile Nişanın Sonlanması Nişanlılardan birinin yada her ikisinin Birbirleri ile veya bir başkası ile Evlenmesi neticesinde Nişanın Sonlanması Nişanlanma, evlenme vaadi...

Nişanlılığın Sona Ermesi

Nişanlılığın Sona Ermesi Nişanlılığın kendiliğinden sonlandığı koşulları yani geçersiz nişan kavramı ve bunların gereksinimleri hakkında daha önceki yazılarımızda yeterli ve gerekli açıklamalarda bulunmuştuk Şimdi ise her...

Nişanın irade Sakatlığı nedeni ile Hükümsüzlüğü

Nişanın irade Sakatlığı nedeni ile Hükümsüzlüğü Nişanlanma sözleşmesinin geçerli olabilmesi İçin; Kişinin gerçek düşüncesi ile davranışları arasında bir uyum olmalıdır. Hukuku bunu tanımlarken “iç irade...

Nişanın Butlanı

Nişanın Butlanı Butlan bilindiği üzere “yok” anlamına gelmeyen içinde hükümsüz kavramını barındıran ve butlan kararına kadar koşullarını ve bu koşullara göre tüm hakların geçerli olduğu...

Nişanın Yokluğu

Nişanın Yokluğu Türk Medeni kanununda eşcinsel evlilikler yasaklanmıştır. Bu nedenle eşcinslerin; kendi aralarında veya toplum içerisinde her ne kadar örf adet ve geleneklere uygunda olsa...

Nişanlanmanın Hükümsüzlüğü

Nişanlanmanın Hükümsüzlüğü Ortada geçerli bir nişan yoksa nişanlanmanın hükümsüzlüğü söz konusudur. Bunu şu şekilde açıklamak daha anlaşılır olacaktır. Geçerli bir nişan için geçerli koşullar gerçekleşmemiş...

Nişanlanmanın Sağlamadığı Haklar

Nişanlanmanın Sağlamadığı Haklar Nişanlılık statüsünün sağladığı hakların yanı sıra karşılıklı evlenme vaadine rağmen nişanlılara sağlamadığı haklara da açıklık getirme zorunluluğu vardır. Nişanlılığın sağlamadığı haklan ise aşağıdaki...

Nişanlanmanın Sağladığı Haklar

Nişanlanmanın Sağladığı Haklar Nişanlılığın/karşılıklı evlenme vaadinde bulunmanın sağladığı hakları aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyebiliriz; daha detaylı bilgi için ilgili başlığın üzerine tıklayarak ilgili metne yönlenebilirsiniz. Kaçınma...

Nişanlanmanın Hakları

Nişanlanmanın Hakları Nişanlanma, bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmalarıyla gerçekleştiğinde nişanlanma sözleşmesinin tarafları olan nişanlılara nişanlılık statüsünün sağladığı hakların yanı sıra karşılıklı...

Nişanlılığın Yükümlülükleri – Dayanışma Yükümlülüğü

Nişanlılığın Yükümlülükleri – Dayanışma Yükümlülüğü Nişanlılığın evliliğe hazırlık olduğunu dikkate aldığımızda dürüstlük kuralı, örf ve adet ile ahlak kurallarının doğal sonucu olarak dayanışma yükümlülüğünün kendiliğinden...

Nişanlılığın Yükümlülükleri – Yardımlaşma Yükümlülüğü

Nişanlılığın Yükümlülükleri – Yardımlaşma Yükümlülüğü Evlilikte eşler birbirine yardımcı olmak zorundadırlar. (TMK m. 185 f. III.) Evliliğin genel hükümlerinde yükümlülükler düzenlenmiş iken (TMK m. 185 ve...

Nişanlıların Yükümlülükleri – Sadakat Yükümlülüğü

Nişanlıların Yükümlülükleri – Sadakat Yükümlülüğü Evliliğin genel hükümlerinde yükümlülükler düzenlenmiş iken (TMK m. 185 vd.) nişanlılıkta yer alan yükümlülüklerin düzenlenmediğini görmekteyiz. Örneğin evlilikte eşler birbirine...

Nişanlıların Yükümlülükleri – EVLENME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Nişanlıların Yükümlülükleri - EVLENME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Nişanlanma evlenme vaadiyle yapıldığına göre bir süre sonra nişanlıların evlenmeleri beklenir. Ancak beklediğini bulamayan nişanlıların ayrılması da doğaldır. Nişanlılardan biri haklı...

Nişanlılığın Yükümlülükleri – Nişanlıların Birbirlerine karşı yükümlülükleri

Nişanlılığın Yükümlülükleri Bilindiği üzere 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda nişanlılığın yükümlülükleri açık olarak düzenlenmiş değildir. Hem bu sebeple hem de nişanlılığın evlenmeye hazırlık dönemi olduğu ve...

Nişanlılığın Oluşumu – Engelin Bulunmaması

Nişanlılığın Oluşumu – Engelin Bulunmaması Nişanlanmanın oluşabilmesinin koşullarından bir diğeri de engelin bulunmaması gereğidir. Nişanlanmanın gerçekleştiğinden söz edilebilmesi için aşağıdaki engellerin bulunmaması gerekmektedir; Evlenme engelinin bulunmaması, Birden çok...

Nişanlılığın Oluşumu – İrade Açıklaması

Nişanlılığın Oluşumu - İRADE AÇIKLAMASI TMK. m. 118 f. I hükmüne göre nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Evlenme vaadi aynı zamanda bir irade açıklamasıdır. İrade açıklamasının ise...

Nişanlılığın Oluşumu – Tarafların Ehliyeti

Nişanlılığın Oluşumu - EHLİYETİN VARLIĞI Nişanlanma ehliyeti 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda ayrıca düzenlenmediğinden (Ziya AKINCI/Cemile DEMİR GÖKYAYLA, Milletlerarası Aile Hukuku, İstanbul- 2010, s. 11.)...

Nişanlılığın Oluşumu

NİŞANLILIĞIN OLUŞUMU Nişanlanmanın oluşabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi aranır; Ehliyetin varlığı, İrade açıklaması, Engelin bulunmaması, Süre ve koşulun gerçekleşmesi Bu koşulların hepsinin bir arada bulunması durumunda bir nişanlılığın varlığından bahsedilebilir....

Nişanlılığın İşlevi

Nişanlılığın İşlevi Nişanlılığın evlilik ön koşulu olmasının yanı sıra evlenme bağlamında Evlilik Hukuku içerisinde önemli bir işlevi vardır. Nişanlılığın işlevini aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz; Tanıma işlevi, Öğrenme...

Nişanlılığın Hukuki Niteliği

Nişanlılığın Hukuki Niteliği Nişanlanmayı sağlayan karşılıklı evlenme vaadinin oluşturduğu hukuki işlemin niteliği öğretide değişik görüşlerin ileri sürülmesine sebebiyet vermiştir. Nişanlanmanın hukuki niteliğini açıklayan görüşleri aşağıdaki ana...

Nişanlılığın Tanımı

Nişanlılığın Tanımı Evlenme engeli bulunmayan bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmalarıyla oluşan hukuki statü nişanlılık olarak tanımlanabilir. Bu Resmi bir statüyü ifade etmez...

Nişanlılık Kavramı

Nişanlılık Kavramı Nişanlanma, nişanlılık ve nişanlı birbirinden farklı kavramlardır. Başka bir anlatımla bir ve aynı şey değildir. (Eşanlamlı) Aşağıda birbirinden farklı bu 3 kavramın Hukuki...

NİŞANLILIĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

NİŞANLILIĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Nişanlılık TMK. m. 118-123 hükmüyle düzenleme konusu yapılmıştır. Nişanlanma evlenmenin ön koşulu olup nişanlanma olmadan evlenmenin olması fiilen mümkün değildir. “…..Her ne...

Nişanlılık

NİŞANLILIK Bilindiği üzere evliliğin kurulmasının ilk basamağını bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmaları ile başlayan nişanlılık oluşturur. Evliliğin kurulması konusuna nişanlılık ilişkisinin açıklamasıyla...

Aile Hukuku Kapsamı – Nişanlanma

Aile Hukuku Kapsamı – Nişanlanma Nişanlanma evlilik ilişkisinin öncüsü olmakla Aile Hukukunun kapsamı içinde kalmaktadır. (TMK m. 118-123.) Nişanlanma, bir erkekle bir kadının karşılıklı olarak evlenme...