Evlenmeye İtiraz

0
293

Evlenmeye İtiraz

Evlenme sözleşmesi yapılıncaya kadar gerek ilgililer ve gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılacak olan evlenmeye itiraz işlemi Evlendirme Yönetmeliği tarafından düzenlenmiştir.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 2/h Hükmüne göre; “İtiraz, Evlendirme Yönetmeliğinde evlenmeye hukuken karşı çıkma olarak tanımlanmıştır.”

İlgililerin İtirazı

İlgililerce, tarafların evlenmeye ehil olmadıkları veya evlenme engellerinden birinin bulunduğu gerekçesiyle evlenmenin yapılmasına itiraz edilebilir.

İtiraz Şekli

İlgililer evlenmenin yapılmasına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtiraz ilgililerce evlenme gününden önceki günün mesai saati bitimine kadar yapılabilir. Evlenme gününde yapılan itirazlar kabul edilmez.

Evlenme engelleri dışında bir sebebe dayanarak yapılan itiraz dilekçesinde itiraz edenin açık kimliği, adresi ile imzası bulunması şarttır.

Buna karşılık itiraz, evlenme engellerinden birine dayanıyorsa, bununla ilgili belgelerin dilekçeye eklenmesi veya hiç olmazsa bu engele ilişkin inandırıcı bilgilerin verilmesi gereklidir.

İtirazın aksini gösterir bir belgenin dosyada bulunması halinde, evlendirme memuru tarafından itiraz derhal reddedilir ve taraflara bilgi verilir. İtiraz edenin sunmuş olduğu belgelerin doğru olduğuna yönelik kesin şüphe var ise bu araştırılır. Şöyle ki; Evlenmek için başvuruda bulunanların getirdiği belgelerin onay makamları ile itiraz edenin sunduğu belgelerin onay makamları arasında eş değerlik yok ise (Örneğin başvuruda bulunan Kendi ülke temsilcisinden aldığı bir belge sunmuş ise, ve itiraz eden ise kendi ülkesinin bakanlığı onaylı bir belge getirmiş ise bu araştırma konusudur.)

İtirazın İncelenmesi

Evlendirme memuru, usulüne uygun biçimde yapılmış itirazları en geç yirmidört saat içerisinde taraflara duyurarak on gün içinde cevap verilmesini, varsa iddianın aksini gösterir belgelerin gönderilmesini ister. Evlendirme memuru gerek görürse ilgili makamlarla bu konuda yazışır.

Cevaplar geldikten veya cevap verilmesi için konulan süre dolduktan sonra dosyayı yeniden inceler.

Evlendirme memuru yaptığı inceleme sonucunda;

  • İtirazın yerinde bulursa taraflara ve itiraz edene derhal bilgi vererek evlenme yapmayı reddeder,
  • İtirazın gerçek olmadığı veya engelin daha sonra hukuki bir işlemle ortadan kalktığını belirlerse itirazı reddederek taraflara ve itiraz edene bildirerek evlenme işlemi yürütülür.

İtiraz eden on gün İçinde mahkemeden evlenmenin men’i davası açıldığına ve evlenmenin durdurulduğuna dair bir karar getirdiği takdirde evlenme işlemleri mahkeme sonuna kadar durdurulur ve taraflara duyurulur.

Cumhuriyet Savcılığının İtirazı

Evlendirme Yönetmeliği Madde 25. Hükmüne göre; Cumhuriyet Savcıları mutlak butlan sebeplerinden birinin var olması sebebiyle evlenme akdi yapılıncaya kadar evlenmeye itiraz edebilirler.

Evlenme engellerinin bulunduğu yolunda Cumhuriyet Savcılığına yapılan ihbar Cumhuriyet Savcılığı tarafından ciddi bulunduğu takdirde evlendirme memurluğuna bildirilir.

Evlendirme memuru Evlendirme Yönetmeliği m. 24 hükmünde belirtilen usul ve esaslara göre itirazı inceler. Evlendirme memuru itirazı yerinde görmemesi halinde Cumhuriyet Savcılığına bilgi vererek evlenme işlemi yürütülür. Cumhuriyet Savcılığınca on gün içinde evlenmenin men’i davasının açıldığının bildirilmemesi halinde evlenme akdi yapılır ve sonuç gerekçeli olarak Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here