Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması

0
409

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması (TMK m. 161-184)

Boşanma; ölüm, ölüm karinesi, fesih, cinsiyet değişikliği ve iptal gibi evliliği sonlandıran sebeplerden biridir.

Eşlere geçerli olarak kurulan kimi evliliklere tahammül göstermeleri kendilerinden beklenemeyeceğinden mahkemeye başvurarak bu evliliği sonlandırma hakkı verilmiştir. Mahkeme kararı olmadan eşlerin kendi aralarında anlaşarak bir evliliği sona erdirmeleri ise mümkün değildir.

Boşanma geçerli olarak kurulmuş olan bir evlenmenin eşlerin sağlığında kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir.

Boşanma kararının yanlış kesinleştiğine yönelik şerh söz konusu ise bu şerhin kaldırılması istenebilir.

“..Davacı kadın eşi Adem Sarı ile evli olduğunun tespiti ile nüfus kütüğünde bulunan boşanma kararının yanlış kesinleştiğine yönelik şerhin kaldırılması isteminde bulunmuştur. Davacının eşi olduğu öne sürülen Adem Sarı’nın 29.12.2004 tarihinde dava açılmadan önce Öldüğü anlaşılmaktadır. Mahkemece yapılacak iş ölü olduğu anlaşılan Adem Sarı mirasçılarına husumet yöneltilerek gösterdikleri takdirde delilleri toplanarak sonucu uyarınca bir karar vermekten ibarettir. Açıklanan yönler gözetilmeden eksik hasım ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 13.03.2008,2***4-3***8

“..Olayları açıklamak taraflara hukuki nitelendirme hakime aittir. (HUMK. 76. md.) Davacı kadının, boşanma kararındaki kesinleşme tarihinin kaldırılması, boşanmanın ölümle sona erdiğinin tespiti ve nüfus sicilinin düzeltilmesi istemi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 445 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan iade-i muhakeme talebini içermektedir. iade-i muhakeme talep edilen boşanma davası Türk Medeni Kanununun 2. kitabında düzenlenmiş davalardan olup, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanununun 4. maddesi uyarınca aile mahkemelerinin görevi içinde bulunduğundan iade-i muhakeme talebinin de aile mahkemesince bakılması gerekir. Davalılar her ne kadar yetkisizlik itirazında bulunmuşlarsa da görev kamu düzenine İlişkin olup yargılamanın her aşamasında mahkemece re’sen göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Görev ve yetkininin birlikte gündeme gelmesi halinde ise öncelikle görev konusunun incelenmesi gerekir. (HUMK. 171. md.) Mahkemece dava dosyasının görevsizlik kararıyla Ankara Aile Mahkemesi’ne gönderilmesiyle yetinilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde “yetkisizlik ve davalı nüfus idaresi hakkında husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine” karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.” Y2HD, 08.05.2009. 4***2-9***2

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here