İzin istenilen Onaltı Yaşını Tamamlamış Olmalıdır

0
318

İzin istenilen Onaltı Yaşını Tamamlamış Olmalıdır

Olağan dışı evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için ilk koşul evlenmesine izin istenilen kadın ya da erkeğin onaltı yaşını tamamlamış olması gerekir.

Evlenmek isteyen Her iki bireyin de onaltı yaş altında olması durumunda ayrı ayrı dava konusu oluşması nedeni ile iki ayrı dava ile bu bireyler birbirleri ile bile evlenecek olsalar da ayrı ayrı izin alınması gereklidir.

743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde olağan dışı evlenme yaşının erkeklerde 15, kadınlarda ise 14 olarak düzenlenmişti. 1985 Sayılı evlendirme yönetmeliği 2002 yılı sonrasında resmi gazetede ilan edilen Kanun hükmünde kararnameler ve Yönetmelikler ve değişiklik ilanları ile birlikte bu yaş 16 olarak her iki birey içinde düzenlenmiştir. Bu yazının yayınlandığı tarih olan Mart 2016 yılı için geçerli olan olağan dışı evlilik yaşı Türk Medeni Kanunu ilgili maddelerine göre 16 (onaltı) dır.

“..Davacı Y…a G…r tarafından 5.3.2007 tarihinde hasımsız olarak açılan davada, velayet altında bulunan S…n K….ı’nın evlenmesine İzin verilmesinin istendiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2.maddesi ile “ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir, olanak bulundukça karardan önce anne ve baba veya vasi dinlenir” hükmü getirilmiştir. Evlenmesine izin verilmesi istenilen 6.6.1991 doğumlu S…n K…ı’nın dava tarihinde 16 yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, yasal şartın oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken Türk Medeni Kanununun 124/2.maddesi hükmüne aykırı olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 29.04.2010, 4***2-8***9

“..Dosyada mevcut nüfus kaydından evlenmesi için izin istenen Z….a E…n’in 3.10.1987 doğumlu olup, 16 yaşını bitirmediği görülmesine rağmen ve kendisi de dinlenilmeden evlenme izni verilmesi yasaya aykırı bulunmuştur.” Y2HD, 26.05.2003, 6***0-7***6.

“..Dosyada mevcut nüfus kaydından, evlenmesi için izin istenen 17.10.1987 doğumlu B…u M…t’in dava ve hüküm tarihinde onaltı yaşını doldurmadığı görülmesine rağmen, Medeni Kanunun 124. maddesine aykırı olarak evlenme izni verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.” Y2HD, 17.04.2003, 4***6- 5***6.

“..Dosyada mevcut nüfus kaydından, evlenmesi için izin istenen G…n G…ş’ün 5.10.1986 doğumlu olup, dava ve hüküm tarihinde 16 yaşını bitirmediği görülmesine rağmen Medeni Kanunun 124. maddesine aykırı olarak evlenme izni verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.” Y2HD, 27.02.2003, 1***7-2***3.

“..1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi İle “ancak” hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebep ile 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan Önce ana ve baba veya vasi dinlenir.” hükmü getirilmiştir. Evlenmesine izin verilmesi istenen 16.12.1992 doğumlu G…e’nin dava tarihinde 16 yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece yasal şartların oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 04.02.2009, 1***0-1***4

“..Davacı M….t U…l’in 15.01.2007 tarihinde hasımsız olarak açtığı davada, velayeti altında bulunan kızı D…t’in evlenmesine izin verilmesini istediği, adı geçen küçüğün annesinin davaya katılımının sağlandığı, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi ile “ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir” hükmü getirilmiştir. Evlenmesine izin verilmesi İstenilen 10.08.1991 doğumlu D….t U…l’in, dava ve hüküm tarihinde onaltı yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, yasal şartın oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD. 09.02.2009, 1***7-1***1

Bir kimse doğum gününü izleyen onaltıncı yaş gününde onaltı yaşını tamamlamış sayılır.

Olağan dışı evlenmeye izin için başvuruda bulunanların kimliklerinde doğum tarihinin yalnızca yılı yazılı olup da ay ve günü yazılı olmayanların yaşının hesaplanmasında, kişinin doğduğu yılın Temmuz ayının birinci günü başlangıç olarak kabul edilir. Eğer doğum tarihinin ayı ve yılı yazılı ise bu takdirde yazılı olan ayın ilk günü başlangıç olarak alınır. Ev. Yön. m. 47.

Resmi sicil ve senetler belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. TMK m. 7. Nüfus kaydının düzeltildiğine ilişkin bir hüküm bulunmadıkça evlenmek için izin isteyen geçen kişinin görünüşü ve doktor raporu esas alınarak hüküm kurulmaz.

“..Karar tarihinde yürürlükte olan, 4721 sayılı Medeni Kanunun 124/2. maddesinde, “ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça, karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir” hükmü getirilmiştir, Dosyada mevcut nüfus kaydından evlenmesi için izin istenilen 30.1.1987 doğumlu M…k İ…r’in hüküm tarihinde on altı yaşını doldurmadığı görülmektedir. Resmi sicil ve senetler belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. (TMK.7.md.) M…k İ…r’in ‘ nüfus kaydının düzeltildiğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı halde, adı geçen kişinin görünüşü ve doktor raporu esas alınarak yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD. 08.04.2003, 3***2- 5***6.

Evlenmesine izin istenilen kadın ya da erkeğin onaltı yaşını tamamlamamış olması durumunda olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep bulunsa bile evlenmesine izin verilemez.

Dava tarihinde onaltı yaşın doldurulmamasına rağmen hüküm tarihinde onaltı yaş doldurulmuşsa diğer koşulların da oluşması durumunda olağan dışı evlenmeye izin verilebilir.

“.. 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi ile “Ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine İzin verebilir. Olanak bulundukça karardan Önce ana ve baba veya vasi dinlenir.” Hükmü getirilmiştir. Evlenmesine izin verilmesi istenilen 01/07/1988 doğumlu H…e D…n’in, dava ve hüküm tarihinde onaltı yaşını doldurmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, yasal şartın oluşmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken Medeni Kanununun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenmeye izin verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD. 28.09.2005. 1***0-1***0.

Dava 743 sayılı Türk Kanunu Medenisine göre açılmış olsa da evlenmeye izin verilmesi, yargılama sırasında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanununun m. 124 f.II hükmüne göre yapılacaktır.

“..4722 Sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 2. maddesinde Türk Medeni Kanununun kamu düzeni ve genel ahlakı sağlamaya yönelik kurallarının, haklarında ayrık hüküm bulunmayan bütün olaylara uygulanacağı öngörülmüştür. Aynı kanunun 9. maddesinde de, evliliğin kurulması ve sona ermesinin Türk Medeni Kanunu hükümlerine tabi olacağına İlişkin hüküm mevcuttur. Mahkemece, dava ve hüküm tarihi itibarıyla onaltı yaşını doldurmamış olan B…n’ın evlenmesine izin verilmesi, yargılama sırasında yürürlüğe giren Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi hükmüne aykırıdır.” Y2HD. 13.04.2004.3***7-4***5.

“..Evlenmeye izin kamu düzeni ile ilgili olup (4722 sayılı Yasa 2 ve 4. madde) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124. maddesi uygulanacağına bu hüküm karşısında istek gereğince izin verilse de sonuç doğurmayacağına göre hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.” Y2HD. 10.05,2002, 4***2-6***7.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here