Mutlak Butlan Davasında Davalı

0
134
Mutlak Butlan Davasında Davalı
5 (100%) 1 vote

Mutlak Butlan Davasında Davalı

Mutlak butlan davasında davalı olanları açıkladıktan sonra nüfus müdürlüğüne husumet düşmeyeceğini açıklayacağız. Nüfus Müdürlüğünün Kendi yaptığı hatalardan kaynaklanan davalarda bile Nüfus Müdürlüğü Taraf olarak gösterilemez bu nedenle Nüfus Müdürlüğünün yapmış olduğu hataların etkisi ile uğranılan kayıpların telafisi mümkün değildir.

Davalı Sıfatı Olanlar

Mutlak butlan davasında davalı sıfatı olanları aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

  • Cumhuriyet savcısının açtığı davada davalı,
  • İlgilinin açtığı davada davalı,
  • Eşin açtığı davada davalı

Belirlenen bu konu başlıklarına ait olan mutlak butlan davasının davalısı hakkında daha ayrıntılı açıklamalarda bulunalım.

Cumhuriyet Savcısının Açtığı Davada

Cumhuriyet savcısının açtığı mutlak butlan davasında davalı her iki eştir. Cumhuriyet savcısı mutlak butlan davasını, mutlak butlana konu olan evliliği gerçekleştiren kadın ve erkeğe karşı açar.

TMK m. 147 f. I  hükümlerine göre; Eşlerden biri ya da ikisi ölmüş ise sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen dava edilemeyeceği için artık bu durumda Cumhuriyet savcısı tarafından mutlak butlan davası açılması mümkün değildir.

Cumhuriyet savcısının açtığı mutlak butlan davasında davanın devamı sırasında davalı eşlerden biri ya da ikisi ölmüş ise açılan mutlak butlan davası konusuz kaldığından aile mahkemesince “konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” hükmedilmelidir.

TMK m. 147 f. I hükmünde yer alan “Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen dava edilemez’’ kuralı “davaya devam edilemez” kuralım da kendiliğinden içerir.

TMK m. 426 b. 2. Hükmüne göre; Cumhuriyet savcısının açtığı mutlak butlan davasında ayırt etme gücü bulunmayan eş varsa bu eşi yasal temsilcisi temsil eder. Cumhuriyet savcısının açtığı mutlak butlan davasında ayırt etme gücü bulunmayan eşin yasal temsilcisi eşi ise yasal temsilcinin menfaati ile kısıtlının menfaati çatıştığından vesayet makamı ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atanır.

Vesayet altındaki kişinin davalı konumunda olduğu davalarda da davayı yürütmek için vesayet makamından izin almak gerekli değildir.

“…Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle Türk Medeni Kanununun 462/8. maddesi gereğince vesayet altındaki kısıtlı aleyhine dava açılması durumunda vesayet makamının iznine gerek bulunmamasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına,” Y2HD, 08.12.2003.1***7-1***2.

Davalının mutlak butlan davasını iradi temsilci ile yürütmesi mümkündür.

İlgilinin Açtığı Davada

Cumhuriyet savcısının açtığı mutlak butlan davasında olduğu gibi ilgilinin açtığı davada da davalı her iki eştir. İlgili mutlak butlan davasını, mutlak butlana konu olan evliliği gerçekleştiren kadın ve erkeğe karşı açar.

Eşlerden biri ölmüş ise ilgili mutlak butlan davasını ölen eşin mirasçılarına karşı açar.

“..Mutlak butlan nedeniyle evliliğin iptali istenilen miras bırakan Yusuf’un davacı dışındaki mirasçıları davaya dahil edilmeden gösterdikleri takdirde delilleri toplanıp değerlendirilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 07.04.2008, 4**4-4***0

Eğer eşlerden ikisi de ölmüş ise mutlak butlan davası ölen her iki eşin mirasçılarına karşı açılır.537

İlgilinin açtığı mutlak butlan davası sırasında eşlerden biri ölmüş ise mutlak butlan davası ölen eşin mirasçılarına karşı, eğer eşlerden ikisi de ölmüş ise mutlak butlan davası Ölen her iki eşin mirasçılarına karşı yürütülür. Oysa Cumhuriyet savcısının açtığı mutlak butlan davasında davanın devamı sırasında davalı eşlerden biri ya da ikisi Ölmüş ise açılan mutlak butlan davası konusuz kalır.

Eşin Açtığı Davada

Evlenme sırasında evli bulunma veya ayırt etme gücünden sürekli yoksunluk ile evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı veya hısımlık bulunması durumunda mutlak butlan davası eşlerden biri tarafından diğer eşe karşı açılabilir.

Ayırt etme gücünün sonradan kazanılması veya akıl hastalığının iyileşmiş olması durumlarında ayırt etme gücünü sonradan kazanan veya akıl hastalığı iyileşen eş de mutlak butlan davasını diğer eşe karşı açılabilir.

TMK m, 147 f. I  hükümlerine göre; Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen dava edilemez ise de her ilgilinin mutlak butlanın karar altına alınmasını İsteyebilmesi mümkün olduğu ve eşlerin ilgililerden biri bulunması sebebiyle bu evlilik için mutlak butlan davası açmasına ya da devam eden davayı sürdürmelerine bir engel bulunmamaktadır.

Eşin açtığı mutlak butlan davası sırasında davalı eş ölmüş ise mutlak butlan davası ölen eşin mirasçılarına karşı yürütülür.

Nüfus Müdürlüğü Taraf Değildir

Mutlak butlan sebebiyle evlenmenin iptali davalarında nüfus müdürlüğüne husumet düşmez. Cumhuriyet savcısının açtığı mutlak butlan davasında da nüfus müdürlüğüne husumet düşmez.

“..Dava, evliliğin mutlak butlan nedeniyle iptaline ilişkin olup, Cumhuriyet Savcısı tarafından açılmıştır. (TMK. md.146) Davada Nüfus Müdürlüğünün taraf sıfatı bulunmadığından hakkındaki davanın reddi gerekirken Nüfus Müdürlüğü yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.” Y2HD, 27.05,2010,7***7-1***3

“..Dava, Türk Medeni Kanununun 129. maddesinde belirtilen evlenme engeli nedeniyle Türk Medeni Kanununun 145/4.maddesi gereğince mutlak butlan nedeniyle evliliğin iptali istemine ilişkindir. Dava ve taraf ehliyeti kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında resen göz önüne alınır. Cumhuriyet Savcısı tarafından açılan davanın davalıları evli görünen eşlerdir. Davalı olarak gösterilen Nüfus Müdürlüğünün bu davada taraf ehliyeti yoktur. Mahkemece davalı Nüfus idaresi hakkındaki davanın husumet ehliyeti nedeniyle reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 16.02.2009, 1***2-2***5

“..Dava Cumhuriyet Savcısı tarafından açılan evlenme engeli bulunan şahısların (TMK. md. 129) evliliğinin Türk Medeni Kanununun 145/4. maddesi gereğince mutlak butlan sebebiyle iptaline İlişkin olup, nüfus kaydının düzeltilmesi niteliğinde bulunmadığı gibi dava sonucu verilecek iptal hükmünün nüfusa tescil edilecek olması da nüfus idaresinin hasım olarak gösterilmesini gerektirmez. Bu nedenle, Nüfus Müdürlüğü hakkındaki davanın husumet yönünden reddi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.” Y2HD, 30.03.2009, 2***2-5***6

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here