Olağanüstü Durum ve Pek Önemli Bir Sebep Olmalıdır

0
94
Bu yazıya puan ver

Olağanüstü Durum ve Pek Önemli Bir Sebep Olmalıdır

Olağan dışı evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için gerekli koşullar içerisinde olan ve Aile Mahkemesi (= Yoksa Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu – HSYK tarafından atanan Asliye Hukuk Mahkemesi) tarafından re’sen gözetilmek zorunda olan koşullardan biride Olağanüstü bir durum yada Pek önemli bir sebebin varlığıdır. Bu Aile Mahkemesi tarafından araştırılmak zorundadır.

Olağan dışı evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için izin istenilenin 16 yaşını tamamlamış olması yeterli olmayıp olağanüstü durum ve pek Önemli bir sebep kanıtlanmalıdır.

Olağan dışı evlenmeye izin kararı verilmesini gerektiren olağanüstü durum ve pek önemli bir sebebin bulunup bulunmadığını aile mahkemesi takdir edecektir.

DURAL/OĞUZ/GÜMÜŞ, olağan dışı evlenmeye izin isteminde bulunan kızın kaçırılarak ırzına geçilmiş olmasını olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep olarak kabul ederken (DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ. s. 49.) VELİDEDEOĞLU bir haydut tarafından kaçırılıp kızlığı bozulan bir genç kızla bu haydudun evlenmesinde kızın hiçbir menfaati yoktur görüşündedir. VELİDEDEOĞLU, s. 59-60.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi uygulamalarında bu konuda deliller sorulup toplanarak sonucuna göre karar verilmesini istemektedir.

Sırf evlenmek için kızın da rızası olmadığı halde kaçırılıp ırzına geçilmiş bir küçüğün tecavüzcüsü ile bir arada yaşamaya zorlanıp hukuken de belirli sorumluluklar ve yaptırımlara maruz bırakılması akıl alacak gibi değildir. Bu konuda Dural/Oğuz/Gümüş e katılmak bizim tarafımızdan mümkün değildir.

“..4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124/2. maddesi ile “Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.” hükmü getirilmiştir, Mahkemece, olağanüstü durumun ve pek Önemli nedenin varlığına ilişkin deliller sorulup toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırma ile Medeni Kanunun 124/2. maddesi hükmüne aykırı olarak evlenme izni verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 08.12.2004 , 1***8-1***7.

“..hakim tarafından evlenme izni verilebilmesi için onaltı yaşını doldurmuş olmak koşulunun yanı sıra olağanüstü durumların ve pek önemli bir nedenin varlığı zorunlu olduğu halde dosyada bu konuda bir iddia olmadığı gibi, tanık ve sair delillerle bu husus ispatlanmadan eksik tahkikatla yazılı şekilde hüküm kurulması da doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 17.04.2003, 4***6- 5***6

Olağan dışı evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için yeterli olan olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep sayılan durumlara Yargıtay’da yapılan uygulamaya örnek aşağıdaki içtihatlar gösterilebilir.

  1. Örnek: “…Evlenmesine izin istenen Ç…m 3.4.1987 doğumlu olup vesayet altındadır. Akrabaları tarafından bakılmakta, düzenli bir aile yaşamı bulunmamaktadır. Bu durum Türk Medeni Kanunun düzenlediği 124/2. maddesine uygun pek önemli bir sebeptir. Davacı bir an önce evlenerek başkalarının yardımına bağımlı olmaktan kurtulacaktır. Evlenmeye ehliyet koşulları bu şekilde gerçekleştiğinden davanın kabulü gerekirken reddi ve yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” Y2HD.05.06.2003,7**8-8**1
  2. Örnek: “..E….e ile E….n’ın bir yıllık nişanlı oldukları kızın 16 yaşını doldurduğu yurt dışında olan Ercan’ın Türkiye’ye geldiğinde ailelerin bulunmadığı sırada evde birlikte kaldıkları ve etrafta dedikodu çıktığı toplanan delillerden anlaşılmaktadır. 4721 Sayılı Kanunun 124/2. maddesi koşulları oluşmakla davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.” Y2HD, 11.11.2002, 1***3-1***3

İlk örnek içtihatta eldeki deliller ile belirli olan Kızın kendisini seven ve bakabilecek ekonomik olgunluğa erişen ayırt etme gücüne sahip bir erginin kendisini istemesi neticesinde, sabit bir yerde bile kalamayan vesayeti altındaki kişinin oldukça yaşlı olması nedeni ile kendisini koruyup gözetme konusunda sıkıntıların varlığı belirlenmiştir.

İkinci örnek içtihatta ise Kızın bakire olması ispatlanmasına rağmen çıkan dedikodular nedeni ile ailenin toplum içerisinde onur ve haysiyetine yönelik saldırılara örnek olacak birkaç karakolluk olayın meydana gelmesi durumu söz konusudur.

Her iki olayda kızların birer ekonomik olgunluk sahibi yetişkin erkek ile evlenmesinde Yargıtay bir sakınca görmemiş ve Olağanüstü durumun varlığını onamıştır.

Olağan dışı evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için yeterli olan olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep sayılmayan durumlara Yargıtay’da yapılan uygulamaya da örnek verebiliriz.

“..Evlenme töreni yapılıp, evlenme cüzdanı verilmeden dini tören yapılamayacağına (TMK. 143.madde), buna karşın yapılmış olan dini tören ile tarafların birlikte olup, karı koca gibi yaşamalarının Türk Medeni Kanununun 124. maddesinde belirtilen olağanüstü durum olarak kabulünün mümkün bulunmamasına göre sonucu itibariyle doğru olan hükmün onanmasına ….” Y2HD. 27.02.2008, 1***9-2***2

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here