Sürekli İhtiyaçlarda Sağlanan Yetkiler

0
284

Sağlanan Yetkiler

Sürekli ihtiyaçlarda temsil yetkisinin taraflara sağladığı yetkiler vardır. Sürekli ihtiyaçlarda temsil yetkisinin taraflara sağladığı yetkileri işlem yapan eşin yetkisi ve adına işlem yapılan eşin yetkisine göre açıklayacağız.

İşlem Yapan Eşin Yetkisi

Ana ve baba, velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler. İyiniyetli üçüncü kişiler, eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla işlem yaptığını varsayabilirler.

TMK m. 342. Hükmüne göre; Vesayet makamlarının iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler velayetteki temsilde de uygulanır.

Hemen belirtmek gerekir ki TMK m. 342 altında düzenlenen hükümlere göre; velayetteki temsil hükümleri ile TMK m. 188 f.I altındaki düzenlenen eşlerden her birinin ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil etmesi ayrı kavramlardır.

Evlilik birliğini temsil yetkisi işlem yapan eşin ailenin sürekli ihtiyaçları için diğer eşten alınan para üzerinde tasarruf yetkisi vardır.

Eşler arasında geçerli bulunan mal rejiminin eşlerin temsil yetkisini kullanmasına bir etkisi bulunmamaktadır.

Örnek verecek olursak;

TMK. m. 256-281. İle düzenlenen Mal ortaklığı rejiminde olağan yönetim dışında kalan konularda eşler;

Ancak birlikte veya biri diğerinin rızasını almak suretiyle ortaklığı yükümlülük altına sokabilir veya mallarda tasarrufta bulunabilir.

Rızanın bulunmadığını bilmeyen veya bilecek durumda olmayan üçüncü kişiler için bu rıza var sayılır.

Evlilik birliğinin temsiline ilişkin TMK m. 263. Altında düzenlenen hükümler saklı olduğundan eş gerek varsa ortaklık malları üzerinde de temsil yetkisini kullanabilir.

Aile ihtiyaçlarının kredi kartı ile ödenmesi konusunda işlem yapan eş yetkili sayılır. Yeter ki kredi kartı ile yapılan işlem ortak yaşamın devamı süresinde ailenin sürekli ihtiyaçları için gerçekleşmiş olsun. Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için gerek varsa ya da daha uygun koşullar söz konusu ise kredi çekerek de ailenin sürekli ihtiyaçlarını karşılayabilir.

TMK m, 188 f. II. hükmüne göre; Gecikmede sakınca bulunursa gerek kredi kartı kullanımı gerekse kredi çekme işlemi birliğin yararı bakımından ailenin diğer ihtiyaçtan için de gerçekleştirilebilir.

Adına İşlem Yapılan Eşin Yetkisi

Evlilik birliğini temsil yetkisi işlem yapan eşin ailenin sürekli ihtiyaçları için diğer eşten alman para üzerinde tasarruf yetkisini kullandığında adına işlem yapılan eşin işlem yapan eşinden hesap isteme yetkisi vardır.

İşlem yapan eş evlilik birliğini temsil yetkisi çerçevesinde yaptığı işlemler hakkında istisnai durumlar dışında ayrıntılı hesap vermesi gerekmemektedir.

Adına işlem yapılan eş, işlem yapan eşinden harcanmayan paranın kendisine iadesini isteyebilirse de eşlerin aşın tasarruflu davranmaları TMK m. 166 f.I altında düzenlenen hükümlere göre ekonomik şiddete yönelik bir davranış olduğundan evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma davasında boşanma konusu davranışlardandır.

Bu konuda Yargıtay’da verilen kararlar içerisinden bir örnek verebilirim:

“…Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davalı kadının ağır hakaretlerine karşılık davacı kocanın aşırı şekilde tasarruflu davranışlarda bulunarak evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK madde 166 f.l )karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 20.12.2005, 1***4-1***5

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here