Taraflar Hazır Bulunmadan Yapılması

0
89
Taraflar Hazır Bulunmadan Yapılması
5 (100%) 1 vote

Taraflar Hazır Bulunmadan Yapılması

Evlenme töreninin evlendirme memuru önünde tarafların aynı anda hazır olup ardı sıra evlenme iradelerini açıklamadan yapılması da evlenmenin yokluğu hukuki sonucunu doğurur.

Evlenmenin yokluğu sonucunu doğuran taraflar hazır olmadan evlenme töreninin yapılması konusunu aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

  • Aynı yerde hazır olmamak,
  • Aynı zamanda hazır olmamak,
  • Bizzat hazır olmamak

Yukarıda belirlediğimiz konu başlıklarını tek tek açıklayalım.

Aynı Yerde Hazır Olmamak

Evlenecek olan kadın ve erkeğin aynı yerde hazır bulunup evlendirme memuru önünde evlenme İradelerini ardı sıra açıklamadan evlenme töreninin yapılması evlenmenin yokluğu hukuki sonucunu doğurur.

Örneğin kadının Edirne’de kocanın Aydın’da evlendirme memuru önünde evlenme iradelerini ardı sıra açıklamaları ile geçerli bir evlilik meydana gelmez. Bu durumda evlilik hiç kurulmamış sayılır ve yok hükmündedir.

Aynı Zamanda Hazır Olmamak

Evlenecek olan kadın ve erkeğin aynı zamanda hazır bulunup evlendirme memuru önünde evlenme iradelerini ardı sıra açıklamadan evlenme töreninin yapılması evlenmenin yokluğu hukuki sonucunu doğurur.

Örneğin kadının Salı günü erkeğin Çarşamba günü aynı evlendirme memuru önünde evlenme iradelerini açıklamaları ile geçerli bir evlilik meydana gelmez. Bu durumda da evlilik hiç kurulmamış sayılır ve yok hükmündedir. O kadar ki aynı gün ve aynı yerde kadın saat 10.00’da buna karşılık erkek saat 17.00’de aynı evlendirme memuru önünde evlenme iradelerini açıklasa bile geçerli bir evlilik meydana gelmez.

Bizzat Hazır Olmamak

Evlenme töreninin evlendirme memuru önünde taraflar bizzat hazır olmadan yapılması da evlenmenin yokluğu hukuki sonucunu doğurur.

“..Evlenme aktinin geçerli olarak meydana gelmesi için evlenecek kişilerin yetkili evlendirme memuru önünde, bu amaca (evlenmeye) uygun irade açıklanmasında bulunmaları zorunludur. (TKM. md. 109, TMK. md. 142) (14.6.1965 tarihli 3/3 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı) Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davacı H…n’ın evlenme sırasında evlendirme memuru huzurunda bulunmadığı ve evlenmeye uygun bir irade açıklamasının olmadığı, evlenme defterini onun yerine başka bir şahsın imzaladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda akit geçerli biçimde oluşmamıştır. Evlenme yoklukla malüldür. Ortada geçerli biçimde doğmuş bir evlenme akti bulunmadığına göre, tarafların fiilen bir arada yaşamış olmaları ve çocuklarının bulunması sonuca etkili olmadığı gibi olayda objektif iyi niyete ilişkin Türk Medeni Kanununun 2,nci maddesindeki kuralı uygulamak da mümkün bulunmamaktadır. O halde davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru görülmemiştir.” Y2HD. 26.02.2008. 4***1-2***7.

Bu kararda karşı oy kullanılmıştır. Karşı oy gerekçesi ise şu şekildedir.

Karşı oy: “..Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. (TMK. 2. madde) Davacı, iptalinin mümkün bulunduğunu bildiği evlilik birliğini dokuz yıla yakın sürdürmüş, iki çocuğu olmuş, çocukları nüfusa tescil ettirmiştir. İptal nedenlerini başından beri bildiği halde dava tarihine kadar da bu hakkını kullanmamıştır. Aile, Türk toplumunun temelidir. (T.C.. Anayasa 41/1. madde) Taraflar ve çocuklar açısından dokuz yıldır sürmekte olan bir aile kurumu söz konusudur. Bu kurumun oluşmasındaki var olan ve davacı tarafından başından beri bilinen iptal nedenine dayanılarak açılan davanın reddinin doğru olduğu düşüncesiyle sayın çoğunluk görüşüne katılmıyorum.” şeklindedir.

Bizimde bu konudaki görüşümüz karşı oy ile aynı temel düşünce ile paraleldir. Hukuk sisteminde kanun ve yasaların insan aklı sınırlarının tamamını karşılaması beklenemez. Ancak toplumda hukuka güven oluşturmasını sağlayacak yönde art niyetli davranışların varlığı bu kadar belirgin iken yasanın uygulanması için İlk iki kuraldan biri olan Bir hakkın kötüye kullanılmasını Hukuk Düzeni korumaz./ Korumamalıdır. İlkesine göre hareket edilmesi gerekirken Yargıtay üyelerinin mağdur durumda bırakılan kadın ve çocukların haklarına hukuk eli ile tecavüz edilmesine tek bir karşı oyun çıkması ise düşündürücüdür.

“..Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbirleriyle evlenmek İsteyip istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur. Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu açıklar. (TMK.md.142) Davacının evlendirme memuru huzurunda hazır olmadığı, bu nedenle evlendirme işlemine katılmadığı toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında evlenme yok hükmünde olduğundan, evlenmenin yokluğunun tespitine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir. Ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir. (HUMK.md.438/7)

Sonuç: Temyiz edilen hüküm fıkrasının 2. bendindeki (TMK. 149/1. maddesi gereğince iptaline) sözcüklerinin çıkartılmasına, yerine (yok hükmünde olduğunun tespitine) sözcüklerinin yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle onanmasına,” Y2HD, 05.11.2009. 1***9-1***9

Evlenecek olan kadın ve erkeğin yerine iradi ya da yasal temsilcisi evlenme iradesini açıklayamaz. Tarafların bizzat hazır bulunup evlenme iradelerini ardı sıra açıklamaları gerekir. Evlenecek olan kadın ve erkeğin yerine iradi ya da yasal temsilcisi evlenme iradesini açıklamışsa evlilik hiç kurulmamış eş deyişle yok evlilik sayılır.

“…Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek İsteyip istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur… (TMK.m. 142) İsrail’de yapılan evlenmede davalı-davacı koca bizzat hazır bulunmamış, vekaletname ile temsil edilmiş ve evlilik yapılmıştır. Vekaletname ile yapılan evlenme Türk Hukuku açısından yoklukla malül evlenmedir. Bu yön nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir,” Y2HD, 07,02.2008, 8***7-1***3

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here