Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması

0
116
Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması
5 (100%) 1 vote

Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması (TMK m.153 f.I)

Yasal temsilcinin izninin bulunmaması TMK m. 153 f. I altında düzenlenen hükümlere göre; Bir başka nisbi butlan sebeplerindendir.

Bilindiği üzere yasal temsilcinin izni, evlenmenin maddi koşullarından olan evlenme ehliyetine sahip olmanın unsurlarındandır. Diğer bir deyişle evlenme ehliyetine sahip olmanın Türk Medeni Kanununda öngörülen bir koşulu da yasal temsilcinin iznini almış olmaktır.

Olağan evlenme yaşına erişmiş olup ayırt etme gücüne sahip bulunan küçük ya da kısıtlı ancak yasal temsilcisinin izni varsa evlenebilir.

TMK m. 153 f. 1. Altında bulunan düzenlemelere göre; Yasal temsilcinin izni olmadan yapılan evlilikler nisbi butlanla sakat olur.

Dava Hakkının Oluşması (TMK m. 153 f. I)

Rıza belgesi evlenme dosyasında bulunması zorunlu belgelerden olduğu için yaşlarının küçüklüğü veya hacir altına alınmış olmaları sebebiyle evlenmeleri ana, baba veya vasinin rızasına bağlı olanlar, başvuru sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi de eklemek zorundadır.

Erkek ve kadından her biri küçük veya kısıtlı ise yasal temsilcisinin imzası onaylanmış yazılı rıza belgesini evlendirme memurluğuna vermedikleri halde TMK m, 136. Hükmüne göre evlenme gerçekleşmişse yasal temsilci, izni olmadan yapılan bu evlenmenin nisbi butlan sebebiyle iptalini dava edebilir.

Diğer bir deyişle küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenirse, izni alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir.

Dava Hakkının Kalkması (TMK m. 153 f. II)

Yasal temsilcinin izni bulunmadığı için TMK m. 153 f. I hükmüne göre; nisbi butlan davası açma hakkı kanunda öngörülen durumların gerçekleşmesi halinde ortadan kalkar.

İzin almadan evlenen küçük ya da kısıtlı izne muhtaç olmaktan kurtulur ya da karı gebe kalırsa yasal temsilcinin nisbi butlan davası açma hakkı sonlanır.

İzne Muhtaç Olmaktan Kurtulmak

İzin almadan evlenen küçük ya da kısıtlı izne muhtaç durumdan çıkabilir. Bu durumda yasal temsilcinin nisbi butlan davası açma hakkı kendiliğinden sona erer.

Küçüğün Onsekiz Yaşını Doldurarak Ergin Olması (TMK m. 153 f.II)

Olağan evlenme yaşına erişmiş olup ayırt etme gücüne sahip bulunan küçüğün yasal temsilcisinin izni olmadan yapılan evlilik nisbi butlanla sakatlanır.

Erginlik kişinin olgunluğunun benimsenmesi olup Kanun koyucu erginlik için belirli statünün kazanılmasını istemektedir.

  • Onsekiz yaşın doldurulmasıyla, Doğal erginlik, TMK. m. 11 f.I
  • Evlenmeyle, Evlilik erginliği, TMK. m. 11 f.II
  • Gerekli koşulları varsa hâkim kararıyla, Yargısal erginlik, TMK. m. 12.

kişinin olgunluğa eriştiği kabul edilir.

TMK. m. 11 f.I Hükmüne göre; Doğal erginlik on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.

Olağan evlenme yaşına erişmiş olup ayırt etme gücüne sahip bulunan ve yasal temsilcisinin izni olmadan evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olursa evlenmenin iptaline karar verilemez.

“..İnceleme tarihi itibarıyla 8.4.1988 doğumlu Nebile Şalk ergin olmuştur. Medeni Kanunun 153. maddesi gereğince davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.” Y2HD, 18.07,2006, 9***2-1***9

Kısıtlının Vesayet Altından Çıkması (TMK m. 153 f. II)

Olağan evlenme yaşına erişmiş olup ayırt etme gücüne sahip bulunan ve yasal temsilcisinin izni olmadan evlenen kimse sonradan kısıtlı olmaktan çıkarsa izne muhtaç durumu sonlandığı için artık yasal temsilcisinin izni alınmadığı için evlenmenin iptaline karar verilemez.

Karının Gebe Kalması (TMK m. 153 f. II)

Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlendiğinde karı gebe kalmışsa nisbi butlan sebebiyle evlenmenin iptali davası açılamaz. Eğer açılmış bir dava varsa aile mahkemesince evlenmenin iptaline karar verilemez.

Rapor ile Belgelenmelidir

Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlendiğinde karı gebe kalmışsa nisbi butlan sebebiyle evlenmenin iptalinin önlenebilmesi için karının gebe kaldığı doktor raporu ile belgelenmelidir.

“..Dava, evlenmenin nisbi butlan sebebiyle iptali İsteğine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 153.maddesi gereğince; küçük veya kısıtlı yasal temsilcisinin izni olmadan evlenirse, izni alınmayan yasal temsilci, evlenmenin iptalini dava edebilir. Bu suretle evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez. İzmir Ahkamı Şahsiye 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 6.8.2004 tarihli 2004/2606 esas, 2004/3294 karar sayılı kararıyla, 1979 doğumlu Serap Elmas’ın, Türk Medeni Kanunun 405. maddesi gereğince kısıtlanmasına karar verilmiş ve davacı vasi olarak atanmıştır. Kısıtlı Serap’ın, vasisinden izin almadan 6.2.2006 tarihinde davalı Gökhan Kasap’la evlendiği tartışmasızdır. Ancak, gebeliğin tespiti halinde evlenmenin iptaline karar verilemeyeceğinden, kısıtlı Serap’ın gebe olup olmadığı araştırılarak hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 09.10.2007, 1***8-1***2

Gebelik Eşle İlgili Olmalıdır

Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlendiğinde karı gebe kalmışsa nisbi butlan sebebiyle evlenmenin iptalinin önlenebilmesi için gebeliğin eşle ilgili olduğu anlaşılmalıdır.

Eş Gebe Kalmalıdır

Olağan evlenme yaşına erişmiş olup ayırt etme gücüne sahip bulunan ve yasal temsilcisinin iznini almadan evlenen kadın sonradan gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez. Bu konuda bir duraksamadan söz edilemez.

“..Semra 8.4.1989 doğumludur. 17 yaşını bitirmiştir. Medeni Kanunun 153/son maddesi kadının gebe kalması halinde evlenmenin iptaline karar verilemeyeceğini öngörmüştür. Bu yönde inceleme yapılmadan karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 18.07.2006,9***6-1***0

Kısıtlanan Erkeğin Eşi gebe kalırsa

Buna karşılık olağan evlenme yaşına erişmiş olup ayırt etme gücüne sahip bulunan ve yasal temsilcisinin iznini almadan evlenen erkeğin evlendiği kadın sonradan gebe kalırsa bu evlenmenin iptaline karar verilebilir mi?

“Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlendiğinde karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez.” şeklindeki TMK m. 153 f. II hükmünde kullanılan karı sözcüğü evli olan kadını işaret etmekte ise de genişletici yorum yapılmasında zorunluluk vardır.

İzin almadan evlenen kadın sonradan gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez kuralı ile Kanun koyucu gebelik olgusunu bir evlilik için önemli bir aşama kabul ettiği için bu evliliğin iptal ile ortadan kaldırılmasını içine sindiremediğini itiraf etmektedir. Kanun koyucunun izin almadan evlenen erkeğin evlendiği kadın sonradan gebe kaldığında da gebelik olgusunu bu evlilik için de önemli bir aşama kabul ederek bu evliliğin de iptal ile ortadan kaldırılmasını içine sindirememesi gerekir.

Sonuçta ortada iki evlilik, iki gebe kalmış kadın söz konusudur. Bir kadının evliliğini kurtarıp diğerini iptal emek savunulacak/olacak şey değildir.

Eşten Gebe Kalınmalıdır

Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlendiğinde karı gebe kalmışsa nisbi butlan sebebiyle evlenmenin iptalinin önlenebilmesi için gebeliğin eşten olduğu anlaşılmalıdır.

Kadının eşi dışında bir başkasıyla gerçekleştirdiği cinsel ilişki sonucunda gebe kaldığı anlaşılmışsa diğer koşullar da gerçekleşmişse nisbi butlan sebebiyle evlenmenin iptaline karar verilebilir. Bu durum evlenmenin iptalini daha anlaşılır kılan bir özelliktir.

Gebelik durumunda eşten hamile kalındığı yolundaki adi karinenin aksi kanıtlanabilir;

Sağ Doğum Aranmamalıdır

Çocuk sahibi olma ya da olmama kadının kendi bileceği bir iştir. Her ne kadar gerek ahlak gerekse din kuralları bu konularda çeşitli tavsiyelerde bulunur ise de bu kural ve öneriler hukuk sisteminin kapsamı dışında kalmaktadır. Çocuk sahibi olma ya da olmama konusunda insiyatif kullanan kadın hangi sayıda ve hangi zamanda çocuk sahibi olacağına da doğal olarak kendi karar verecektir. Kadınların istedikleri sayıda ve istedikleri zaman çocuk sahibi olmaları olgusu 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (Kabul Tarihi: 24. 05. 1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27. 05. 1983, Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18059.) düzenlemesinde nüfus planlaması olarak adlandırılmıştır. Bu Kanunun amacı, nüfus planlaması esaslarını, gebeliğin sona erdirilmesi ve sterilizasyon ameliyelerini, acil müdahale halleri ile gebeliği önleyici ilaç ve araçların temin, imal ve saptanmasına ilişkin hususları düzenlemektir.

Devlet, nüfus planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Nüfus planlaması gebeliği önleyici tedbirlerle sağlanır.

Bu maksatla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, özel teşkilat kurmaya, gebeliği Önleyici ilaç ve araçları temin veya imal etmeye veya ettirmeye, muhtaç olanlara bu ilaç ve araçları parasız veya maliyetinden ucuz fiyatla vermeye veya verdirmeye veya sattırmak için tedbir almaya yetkilidir.

Kadın hiç de istemediği halde ya da zamanda gebe kalmışsa bu gebeliği sonlandırabilir. Rahim tahliyesi deyimi de gebeliğin sonlandırılmasını ifade eder.

2827 Sayılı Kanun m. 2 f. III. Hükmüne göre; Gebeliğin sona erdirilmesi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.

Annenin sağlığı açısından tıbbi sakınca olmasa bile istek varsa gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar rahim tahliye edilir. Gebeliğin onuncu haftası sonrası da koşulları varsa rahim tahliye edilebilir. Rahim acil hallerde durumu tespit eden yetkili hekim tarafından gerekli müdahale yapılarak tahliye edilir.

Dolayısıyla olağan evlenme yaşına erişmiş olup ayırt etme gücüne sahip bulunan ve yasal temsilcisinin izni olmadan evlenen kadın sonradan gebe kalmışsa bu yeterli olup ayrıca gebeliği canlı doğum ile sonlanmasa bile evlenmenin iptaline karar verilemez.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here