4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Aile Konutu Şerhi Boşanma Davasında Tedbiren Konulabilir

- +

project-image-6

https://bosanma.org.tr/aile-konutu-serhi-bosanma-davasinda-tedbiren-konulabilir/

Aile Konutu Şerhi Boşanma Davasında Tedbiren Konulabilir

Türk Medeni Kanunu Madde 169 hükmüne göre; Evlilik birliği içerisindeki eşlerden birinin istemi ve talebi üzerine Boşanma veya ayrılık davası açılınca Aile Mahkemesi (=Yoksa Hakimler ve Savcılar Yüksek kurulu tarafından yetkilendirilen asliye hukuk mahkemesi )hâkimi, davanın devamı süresince gerekli olan, aralarında eşlerin barınmasına ilişkin geçici önlemlerinde bulunduğu önlemleri re’sen alır. Aile mahkemesi hâkimi bu tedbirler cümlesinden aile konutu şerhi konulmasına da hükmedebilir. Ancak bu şerh boşanma davasının sona ermesiyle kendiliğinden geçersiz duruma gelir. Bilindiği üzere tedbiren alınan kararlar boşanma kararı kesinleşinceye kadar süre için geçerlidir. Boşanma kararının gerekçesi içerisinde hakim aile konutu ile ilgili tedbirlere yer verebilir. Harç ile ilgili taraflara süre vererek boşanmanın eki niteliğinde ek bir dava açılmasına izin verilebilir. Ancak Hakim bunu talep edemez. Davacı ve tedbir isteyen kendiliğinden bunu talep etmelidir. Dava ayrı bir aile mahkemesinde görülebilir ve dosyaların birleştirilmesi talebi yapılabilir. Böyle bir durumun olmaması durumunda yani boşanma davası içerisinde harç ödenmeden yapılan talepler tedbir niteliğinde olup yargılama sürecinde alınan Boşanmanın eki niteliğinde olan bu kararlar boşanma gerçekleşmesi durumunda kendiliğinden mürtefi olacaktır. Hükümsüz olacaktır. Bu nedenle boşanma davası bitiminde Aile konutu ile ilgili yönleri ile temyiz edilmesi mümkün değildir.

“…Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacıya ait taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulmasına yönelik davalı tarafından harcı verilerek usulüne uygun açılmış bir davanın bulunmaması nedeniyle, taşınmazın tapu kütüğüne ara kararı ile konulan şerhin tedbir niteliğinde olup, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 112.nci maddesi uyarınca kararın tefhimi ile kendiliğinden mürtefi olduğuna göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına.” Y2HD, 14.07.2008. 1***5-1***0

“..41 nolu bağımsız bölümün aile konutu olduğu konusunda ihtilaf yoktur. Ancak boşanma hükmünün kesinleşme tarihi ile sınırlı olarak aile konutu şerhi verilmesi gerekirken (TMK. 194.mad.) yazılı şekilde boşanmadan sonra da devam edecek şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.” Y2HD, 24.11.2008, 1***0-1***8

Aile mahkemesi hâkimi her boşanma davasında şerh verilmesine karar vermek zorunda olmadığından şerhin kalıcı olarak verilmesini isteyen malik olmayan eşin usulüne uygun şekilde açılmış bir dava ya da karşılık davasının bulunması gerekir. Her iki durumda da harcın peşin yatırılması ve harç eksiksiz yatırılmasını müteakip işlemler devam edecektir. (Harçlar kanunu Madde 30-32)

“..Dosyadaki (Boşanma dosyası) yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve Özellikle davalının, aile konutu şerhi konulmasına ilişkin harcı verilerek usulüne uygun açılmış bir davası ve karşılık davasının bulunmamasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına,” Y2HD, 04.03.2009, 1***7-3***0

Boşanma dava dilekçesinde şerh istemi de varsa bu istek için ayrıca harç yatırılması gerekmektedir.

Aile Hukuku, Aile Konutu Davaları, Aile Konutu Şerhi, Aile Konutu Şerhi Konulabilen Konutlar, Türk Hukukunda Aile Konutu,