4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Aile Konutu Şerhi Davası ile Bir Başka Davanın Birlikte Açılması

- +

project-image-6

https://bosanma.org.tr/aile-konutu-serhi-davasi-ile-bir-baska-davanin-birlikte-acilmasi/

“Aile Konutu Şerhi Davası” ile Bir Başka Davanın Birlikte Açılması

Aile konutu şerhinin konulması yanında gerçekleşen İstekler harca tabidir.

Harçlar kanunu çok açıktır. Harca Tabii olan davların görülebilmesi için peşin harçların alınması gerekir. Bu nedenle Birlikte açılan davalarda Yargıtay ve Hukuk Genel Kurulunun kemikleşmiş ve itiraz kabul etmeyen uygulamaları da bu yöndedir. Bu nedenle yapılan her talebin ayrı ayrı ve tamamının eksiksiz bir şekilde peşin harçlarının yatırılmaması yerel mahkemelerde de gözden kaçmayan durumlar olmasına rağmen zaman zaman bu konuların atlanıldığını da Yargıtay içtihatlarında görebilmekteyiz.

“..Davalı-karşılık davacı kadın tarafından açılan davada başvurma harcı alınmış; boşanma talebine ilişkin peşin harç ile, boşanmanın eki olmayan katkı payı alacağı (TMK.227.m) katılma alacağı ve aile konutuna şerhi konulması (TMK.194.m.) talepleri hakkında peşin nispi harçlar alınmadan hüküm kurulmuştur. Yatırılan başvurma harcının tüm talepleri kapsadığı gözetilerek, karşılık dava ile istenen boşanma, katkı payı, katılma alacağı, aile konutuna şerh konulması talepleri hakkında ayrı ayrı peşin harçların tamamlanması sağlanmadan yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Harçlar K.30-32,md.)” Y2HD, 26.06.2008, 1***8-9***9

“..Davacı, mülkiyeti davalı eşine ait Oruç Reis Mahallesindeki (9) parselde kayıtlı taşınmazın aile konutu olduğunu, eşinin bu taşınmazı, rızasını almadan babası olan diğer davalıya 03.12.2007 tarihinde devrettiğini, yapılan devir işleminin rızası alınmadığı için geçersiz olduğunu, halen bu konutta çocuklarıyla birlikte oturduğunu, evlilik birliğinin devam ettiğini ileri sürerek taşınmazın davalı A..i H…ı T…ş üzerindeki tapu kaydının iptaline, tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına karar verilmesini istemiştir. Dava dilekçesinde yer alan taşınmazın tapu kaydının iptali isteği nisbitapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına İlişkin istek ise maktu harca tabidir. Davacı başvurma harcı ile maktu harç yatırmıştır. Nisbi peşin harç alınmamıştır. Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (1) sayılı tarifede yazılı değerler esastır. Müdahalenin men’i, tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulün aynına taalluk eden davalarda gayrimenkulün değeri esas alınır. (Harçlar K.md. 16/1) Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçesinde değer gösterilmesi mecburidir.(Harçlar K.md. 16/3) Noksan tespit edilen değerler hakkında 30. madde hükmü uygulanır. (Harçlar K.md.l6/son) Yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe müteakip İşlemler yapılmaz. (Harçlar K. md.32) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılmaz. (Harçlar K. md.127) Açıklanan yasal hükümlere göre, davacının gayrimenkulün aynına taalluk eden tapu iptali isteği yönünden, değer ölçüsüne göre nisbi peşin harç alınmadan davaya devamla hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 16.07.2009, 1***8-1***9

  • ETİKETLER

Aile Hukuku, Aile Konutu Davaları, Aile Konutu Şerhi, Aile Konutu Şerhi Davası, Türk Hukukunda Aile Konutu, Yargılama Usulü, ,