4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Aile Konutu Şerhi İçin İdari İstem

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/aile-konutu-serhi-icin-idari-istem/

Aile Konutu Şerhi İçin İdari İstem

Şerh verilmesi konusunda tek yanlı istek yeterlidir. Tapu dairesi bu şerhi koymak zorundadır. Kuşkusuz bu açıklayıcı bir şerhtir. Başka bir anlatımla aile konutunun korunması şerhin varlığı dışındadır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bu kararında farklı davranmıştır.

“…Davacı 4721 sayılı Kanunun 194. maddesi uyarınca davalıya ait taşınmaz malın aile konutu olduğuna dair şerhin tapu siciline yazılmasına karar verilmesini istemiş, davalı eş davaya cevap vermemiş, duruşmaya gelmemiştir. Şu halde davalı iddiaları ret etmiş sayılır. Hiç kimse kanundan almadığı bir kamu yetkisini kullanamaz. Söz konusu taşınmaz malın aile konutu olup olmadığı yönünde taraflar arasında ihtilaf bulunduğuna göre tapu sicil memuru İdari İşlemle mülkiyet hakkını sınırlayan şerhi tapu siciline yazamaz. (2644 sayılı Tapu Kanunu md,26) 4721 sayılı Kanunun 195. maddesi uyarınca hakimin müdahalesini gerektiren bir hal ortaya çıkmıştır. Davacının isteği bu çerçevede değerlendirilip tarafların delilleri toplanarak sonucu uyarınca karar vermek gerekirken davanın gösterilen gerekçe ile reddi doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 06.05.2002, 5***4-5***1

Bilindiği üzere Tapu Sicili Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük’ün yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 3/8/2004 tarihli ve 3029 sayılı yazısı üzerine, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 997 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/11/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır. (RG, 2.12.2004, Sayı: 25658.)

Tapu Sicili Tüzüğünün değişik 57-d maddesi hükmüne göre temlik hakkını yasaklayan şerhlerden olan aile konutu şerhi için,

  • Konutun aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlıktan ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge,
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya evlilik cüzdanının

Tapu dairesine verilmesi yeterlidir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün genelgesine (Genelge No:2002-7) göre aile konutu şerhi verilebilmesi için;

  • Malik olmayan eşin talebiyle: Evlilik birliğinin resmen devam ettiğini kanıtlayan nüfus kayıt örneği ile bu konutta birlikte yaşantılarım sürdürdüklerini kanıtlayan muhtarlıktan alınmış belgenin ibrazı halinde “Aile konutudur.” şerhinin işlenmesi,
  • Taşınmaz mal maliki olan eşin ya da eşlerden her ikisinin birlikte talebiyle: Evlilik cüzdanı veya nüfus kayıt örneğinin ibrazı halinde başkaca bir belge aranmaksızın “Aile konutudur.” şerhinin işlenmesi,
  • Aile Konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mekanları ifade ettiğinden, zaman zaman ya da hafta sonu kullanmak amacıyla edinilen yazlık konut, dağ evi gibi konutlar Türk Medeni Kanununun 194 üncü maddesi kapsamına girmediğinden, bu yönde gelecek taleplerin karşılanmaması,
  • 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda üçüncü sahsa ait taşınmaz mal üzerine “aile konutudur.” şerhi verilmesine İlişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından, 194 üncü maddenin son fıkrasında yazılı olan durum nedeniyle üçüncü sahsa ait taşınmaz mal üzerine şerh verilmemesi
  • “Aile konutudur.” şerhi bulunan taşınmazda eşlerin rızası sağlanmadıkça tapu kütüğü üzerinde tasarrufu taleplerin karşılanmaması, (TMK. m. 194/1 ) gerekir.

Aile Hukuku, Aile Konutu Davaları, Aile Konutu Şerhi, Türk Hukukunda Aile Konutu,