4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Aile Konutu Şerhinin Evlilik Birliği Sürerken Kaldırılması

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/aile-konutu-serhinin-evlilik-birligi-surerken-kaldirilmasi/

Aile Konutu Şerhinin Evlilik Birliği Sürerken Kaldırılması

Mülkiyeti eşlerden birine ait olup aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın tapu kütüğüne konulan aile konutu şerhinin Trük Medeni Kanunu madde 1010 altında düzenlenmiş olan koşulları varsa evlilik birliği sürerken kaldırılması istenebilir.

Aile Konutu Şerhinin Evlilik Birliği Sürerken Kaldırılması Koşulları

Evlilik birliği sürerken aile konutu şerhinin kaldırılmasının istenebilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmiş olması gerekir;

 • Konut, aile konutu olmaktan çıkmış olmalıdır,
 • Terkinde tescil istemleriyle ilgili hükümler aynen uygulanmalıdır

Yukarıda belirlediğimiz hukuki ayrımları belirleyen konu başlıklarını detaylı bir şekilde açıklamaya çalışalım.

Şerhin Kaldırılması istenen Konut, Aile Konutu Olmaktan Çıkmış Olmalıdır

Evlilik birliği sürerken konutun aile konutu olmaktan çıktığının söylenebilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmiş olması gerekir;

 • Aile konutunun bu özelliğini kaybetmiş olduğunun,
 • Yeni bir aile konutunun edilmiş olduğunun

kanıtlanması gerekir. İspat yükü şerhin kaldırılmasını isteyene aittir.

Bu belirlediğimiz başlıkların ifadesi ise aşağıdaki gibidir.

Şerhin Kaldırılmasının Talep edildiği Konut Aile Konutu Özelliğini Kaybetmiş Olmalıdır

Aile konutu olarak belirlenen taşınmazın değişik sebeplerle aile konutu olma özelliği ortadan kalkabilir. Örneğin aile konutu deprem sonucu oturulamaz derecede zarar görerek aile konutu özelliğini kaybedebilir.

Aile konutu bu özelliğini kaybetmiş ise evlilik birliği sürerken aile konutu şerhinin kaldırılmasının istenebilir.

“….Davacı, mülkiyeti kendisine ait olan 3549 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan (18) nolu dairenin tapu kütüğüne; Türk Medenî Kanununun 194/3. maddesi gereğince konulmuş bulunan “ aile konutu ” şerhinin konutun bu niteliğini kaybettiğini İleri sürerek terkinine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece; talep, “değişik işler” defterine kaydedilerek, davalıya tebligat yapılmaksızın ve duruşma açılmaksızın; isteğin kabulüne davacıya ait taşınmaz üzerindeki aile konutu şerhinin kaldırılmasına karar verilmiş; kararı davalı temyiz etmiştir. Davacı kocanın açtığı boşanma davası reddedilmiş karar 15.09.2004 tarihinde kesinleşmiştir. Evlilik devam etmektedir. Evlilik birliği devam ettiğine göre, aile konutu olarak özgülenen taşınmazın tapu kaydına, Türk Medeni Kanununun 194/3. maddesi gereğince konulmuş bulunan ve üçüncü kişilere karşı bildirici etkiye sahip olan, şerhin terkini isteği, yol açacağı sonuçlar bakımından yargılama yapılmasını gerektirdiğinden; işin, esas defterine kaydı yerine, değişik işlere (Yönetmelik md. 7/3) kaydı usul ve yasaya aykırı olduğu gibi, davalıya dava dilekçesi ve duruşma günü usulüne uygun olarak tebliğ edilmeden, (HUMK. md. 73) gösterdiği takdirde delilleri toplanmadan evrak üzerinde karar verilmesi de yasaya aykırı olup (HUMK. md. 73) bozmayı gerektirmiştir.” Y2HD, 21.06.2005, 7***7-9***4

Şerhin kaldırılmasını gerektirir haklı bir sebep açılan davada ispat edilememişse aile konutu şerhinin kaldırılması isteğinin reddine karar verilmelidir.

“….Davacı koca şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açmış, bu dosya ile birleştirilen 2003/1138 esas sayılı dava İle de aile konutu şerhinin kaldırılmasını istemiştir. Davalı kadın 2003/1138 esas sayılı dosyaya verdiği cevap dilekçesiyle karşı dava açmış ve şerhin kaldırılması isteğinin reddi ile bu konutun kendisine tahsisini talep etmiştir. Mahkemece boşanma davasının reddine, davacı koca adına kayıtlı taşınmaz üzerindeki aile konutu şerhinin kaldırılmasına, davalı kadının konutun kendi kullanımına tahsis edilmesi İsteğinin reddine karar verilmiştir. Karar davalı-davacı kadın tarafından temyiz edilmiştir. Davacı-davalı koca temyize cevap dilekçesinde kararın onanmasını istemiştir. “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça …. aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki haklan sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir.” (Türk Medeni Kanunu madde 194/l-2) “Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa hakim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır” (Türk Medeni Kanunu madde 197/2) 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun; Koruyucu, Eğitici ve Sosyal Önlemler başlıklı 6. maddesine göre; Aile Mahkemesi, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere görev alanına giren konularda; yetişkinler hakkında, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri alabilecek ve bu hususta karar verebilecektir. Davacı koca boşanma dava tarihinden on gün önce 16.5.2003 tarihinde Gemlik 305 parselde kayıtlı kat irtifaktı (7) nolu meskeni satmıştır. BağKur İl Müdürlüğünün 7.4.2004 tarihli cevabi yazısından davacının tedavi masraflarının kurum tarafından karşılandığı; Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğünün 26.12.2003 günlü cevabi yazısından ve dosyadaki tapu kayıt örneklerinden İse aile konutu şerhi konulan daire dışında davacı adına kayıtlı başkaca taşınmaz olduğu anlaşılmaktadır. Tarafların evliliği devam ettiğine ve aile konutu üzerindeki şerhin kaldırılmasını haklı kılacak bir sebep de ispat edilemediğine göre aile konutu şerhinin kaldırılması isteğinin reddine; toplanan delillerin bir bütün olarak değerlendirilmesinden Türk Medeni Kanununun 197/2. maddesindeki koşulların gerçekleştiği göz önüne alınarak aile konutu şerhi verilen bu konutun davalı kadına tahsisine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” Y2HD, 28.03.2005, 3***5-4***8

“..Davacının gösterdiği kanıtlar toplanıp, dava konusu taşınmazın aile konutu olma özelliğini devam ettirip ettirmediği araştırılmadan eksik incelemeyle karar verilmesi doğru değildir.” Y2HD, 12,10,2009, 1***4-1***8

Yeni Bir Aile Konutu Edinilmiş Olmalıdır

Evlilik birliği sürerken aile konutu şerhinin kaldırılması konutun bu özelliğini kaybetmiş olması sebebiyle istenebileceği gibi yeni bir aile konutunun edilmiş olması sebebiyle de istenebilir.

“….Türk Medenî Kanununun 194/3. maddesi gereğince aile konutu olarak özgü-lenen taşınmaz malın tapu kaydına, konutla ilgili verilmiş bulunan şerhin, konut üzerinde hak sahibi olan eşin talebiyle terkin edilebilmesi; evlili'” birliğinin boşanma veya evliliğin iptali kararıyla, sona ermiş olması; evlilik devam ediyorsa; konutun aile konutu niteliğini yitirmiş olması veya yeni bir aile konutunun edilmesi halinde mümkündür. Olayda, tarafların evliliği devam ettiğine ve yeni bir aile konutu edi- nildiği de iddia ve İspat edilmediği gibi aile konutu üzerindeki şerhin kaldırılmasını haklı kılacak bir sebep de ileri sürülüp ispat edilmediğine göre isteğin reddi gerekir¬ken; davacıya ait konut üzerindeki “aile konutu” şerhinin kaldırılmasına karar veril¬mesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 28.12.2004, 1***5-1***7

Aile Konutu Şerhinin Terkinde Tescil İstemleriyle İlgili Hükümler Aynen Uygulanmalıdır

Tapu sicilinde Üzerinde Aile konutu şerhi bulunan meskenin üzerindeki şerhin terkinin yapılabilmesi;

Tapu Sicili Tüzüğü m, 78 f. 1 hükümlerine göre; Hak sahibinin veya yetkili makamın istemine ya da mahkeme kararına dayalı olarak yapılır.

Tapu Sicili Tüzüğü m. 78 f. III. Hükmüne göre ise; Kayıtların terkininde tescil istemleriyle ilgili hükümler aynen uygulanır.

Tescil Mahkeme Kararı İle Yapılmamışsa Hak Sahibinin İstemi Yeterlidir

Aile konutu şerhinin tescili mahkeme kararı ile yapılmamışsa evlilik birliği sürerken aile konutu şerhinin kaldırılması için hak sahibinin beyanı yeterlidir.

Tapu Sicili Tüzüğü m. 79 f. I. Altında bulunan düzenlemeye göre;

Tapu sicili üzerinde yapılacak terkinler, terkin edilecek hakla ilgili kaydın üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilmesi ve altındaki satıra yine kırmızı mürekkepli kalemle “terkin edilmiştir” ibaresi ile tarih ve yevmiye numarasının yazılması ve müdürün veya görevlendireceği bir memurun imza etmesi ile olur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Genelge No: 2002-7 genelgesine göre aile konutu şerhinin terkini için;

 • Şerh malik olmayan eşin talebiyle işlenmiş ise; yine malik olmayan eşin talebiyle,
 • Şerh her iki eşin birlikte talebiyle işlenmiş ise; her ikisinin de talebiyle
 • Eşlerin birlikte malik olduğu hisseli taşınmaz mallarda şerh eşlerden birinin talebiyle işlenmiş ise; şerhi işlettiren eşin talebiyle,
 • Malik olan esin talebiyle şerh verilmiş ise malik olmayan eşin de talep ya da muvafakatiyle terkin edilmesi,
 • Ancak malik olmayan eşin ya da eşlerin birlikte malik olduğu hisseli taşınmaz mallarda şerh talebinde bulunan eşin ölümü ya da bu konuda alınmış mahkeme kararının ibrazı halinde diğer eşin tek taraflı talebiyle de terkin işleminin karşılanması,
 • TMK m. 1019. Hükmüne göre; Aile konutu şerhi eşlerden herhangi birinin tek taraflı talebiyle işlenmiş ise diğer eşe işlemin sonucundan duyuruda bulunulması gerekmektedir.

Hak sahibi terkin için beyanda bulunmaktan kaçınması durumunda şerhin terkini aile mahkemesinden istenecektir.

Tescil Mahkeme Kararı İle Yapılmışsa Terkin de Mahkeme Kararı ile Yapılmalıdır

Aile konutu şerhinin tescili mahkeme kararı ile yapılmışsa evlilik birliği sürerken yapılacak olan terkin de mahkeme kararı ile yapılacaktır.

 • ETİKETLER

Aile Hukuku, Aile Konutu Davaları, Aile Konutu Şerhi, Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası, Türk Hukukunda Aile Konutu,