4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davasında Görevli Mahkeme

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/aile-konutu-uzerindeki-haklarin-sinirlanmasinin-iptali-davasinda-gorevli-mahkeme/

Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davasında Görevli Mahkeme

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun m. 4, b.l hükmüne göre 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Üçüncü Kısım hariç olmak üzere İkinci Kitabı (TMK. m. 118-395) konusu olan aile hukukundan doğan dava ve işler 20.4.2004 tarihinden sonra aile mahkemesinde görülecektir. Bu sebeple aile konutu üzerindeki hakların sınırlanmasının iptali davasında görevli mahkeme Aile mahkemesidir. (Aile Mahkemesinin Bulunmadığı Yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yetkilendirilen Asliye Hukuk Mahkemeleridir.)

“..Davacı kadın dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunu iddia ile açık rızası bulunmadan diğer davalı banka lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılmasını istemiştir. İstek Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesine dayanmakta olup 4787 sayılı yasanın 4/1. maddesi gereğince Aile Mahkemesi görevlidir. İşin esasının incelenmesi gerekirken Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine girdiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır,” Y2HD, 14.05.2008, 2***9-7***9

“..Eşlerden biri diğer eşin rızası bulunmadıkça aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. (TMK. M. 194/1) Davacı, aile konutu üzerine konulan ipoteğin malik olan eşin ehliyetsizliği sebebiyle kaldırılması isteminde bulunmuştur. 4787 sayılı Kanunun 4/1. maddesi uyarınca Türk Medeni Kanunun m. 118-395 hükümlerine dayalı davalar aile mahkemesince incelenmelidir. Açıklanan hususlar gözetilmeden aile konutu üzerindeki sınırlamanın kaldırılmasına yönelik davanın esasının İncelenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 13.10.2008,9***9-1***6

“..Davacı; mülkiyeti eşine ait olan 110 parsel sayılı ana taşınmazdaki (24) bağımsız bölüm (mesken) niteliğindeki taşınmazın, aile konutu olarak özgülendiğini, hak sahibi olan davalı eşinin ortağı olduğu dava dışı şirketin borcuna karşılık kendi rızasını almaksızın taşınmaz üzerine Kent Bank lehine ipotek tesis ettirdiğini, İpoteğe ilişkin işlemin rızası alınmaksızın tesis edildiğinden Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesi gereğince geçersiz olduğunu ileri sürerek ipoteğin kaldırılmasını istemiştir. İpoteğin kaldırılması talebi, Türk Medeni Kanununun 194/1.maddesine dayandığına göre, uyuşmazlık 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç ikinci kitabından kaynaklanmaktadır. 4787 sayılı yasanın 4/l. maddesi gereğince aile mahkemesi görevlidir. O halde İşin esasının incelenmesi gerekirken bu talep yönünden görevsizlik kararı verilmesi doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 19.10.2009, 5***8-1***0

“..Dava aile konutu olan taşınmazın davalı adına tescilli olduğu dönemde konulan ipoteğin fekkine ilişkin olup, (TMK.194md.) 5.10.2004 tarihinde açılmıştır. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun, 5133 sayılı Kanunda değişik 4/1. maddesi uyarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç olmak üzere, ikinci kitabından kaynaklanan davalara aile mahkemelerinde bakılır. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında dikkate alınması zorunludur. Gerçekleşen bu durum karşısında görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, İşin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.” Y2HD, 15.02.2010, 1***4-2***9

4787 SK. m. 2. f. II hükmüne göre aile mahkemesi kurulamayan yerlerde ise TMK. m. 118-395 kapsamına giren dava ve işlere Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılacaktır. Bu sebeple o yerde aile mahkemesi kurulmamışsa Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen asliye hukuk mahkemesi görevlidir.

“..Dava; aile konutu üzerine konulan ipoteğin kaldırılmasına ilişkin olup, Türk Medeni Kanununun 194. maddesinden kaynaklanmaktadır. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere (TMK m. 118-395) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını hükme bağlamıştır. Şu halde Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerekir. (H.G.K. 16.11.2005 tarih ve 2/673-617 sayılı kararı) Bu açıklama karşısında; davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 26.05.2010, 2***2-1***8

“..Dava, aile konutu olduğu ileri sürülen taşınmaz üzerine davalı banka yararına tesis edilen ipoteğin kaldırılması ve taşınmazın tapu kaydına aile konutu şerhi konulması (TMK,md.194) isteğine ilişkindir. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere (TMK m. 118-395) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını hükme bağlamıştır. Şu halde Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatı İle görülüp karara bağlanması gerekir. (H.G.K. 16.11.2005 tarih ve 2/673-617 sayılı kararı) Bu açıklama karşısında; davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 20.09.2010, 3***6-1***7

Aile konutu üzerindeki hakların sınırlanmasının iptali davasında davalılardan biri banka olsa bile Ticaret Mahkemesi görevli değildir.

“..Davacı, aile konutu olarak kullandıkları 7019 ada (4 )parselde kayıtlı (7 bağımsız bölüm numaralı meskenin davalı kocası adına kayıtlı olduğunu, konut üzerinde hak sahibi olan kocasının kullandığı kredinin teminatı olarak diğer davalı banka lehine 17.08.2007 tarihinde konutun tapu kaydı üzerine İpotek tesis ettirdiğini, rızası alınmadan hak sahibinin aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamayacağını, ipotek tesisine ilişkin işleme rızasının bulunmadığını ileri sürerek, ipoteğin sicilden terkinine karar verilmesini istediğine göre dava, Türk Medeni Kanununun 194/1.maddesine dayanmaktadır. Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair 4787 sayılı Kanunun 5133 sayılı Kanunla değişik 4/1.maddesi gereğince, Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç ikinci kitabından (md. 118- 394) kaynaklanan dava ve işlerde aile mahkemeleri, kurulmayan yerlerde ise bu sıfatla asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. O halde işin esasının incelenmesi gere-kirken Asliye Ticaret mahkemesinin görevli olduğundan söz edilerek görevsizlik kararı verilmesi doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 14.06.2010, 1***8-1***8

. .Davacı kadın dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunu iddia ile açık rızası bulunmadan diğer davalı banka lehine tesis edilen ipoteğin kaldırılmasını İstemiştir. İstek Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesine dayanmakta olup 4787 sayılı yasanın 4/1. maddesi gereğince Aile Mahkemesi görevlidir. İşin esasının incelenmesi gerekirken Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine girdiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 14.05.2008, 2***9-7***9

Aile, Aile Hukuku Kapsamı, Evlenmenin Şekil Koşulları, Evlenmeye İlişkin Genel Bilgiler, Evlilik Hukuku,