4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Bazı Bulaşıcı Hastalıklar

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/bazi-bulasici-hastaliklar/

Bazı Bulaşıcı Hastalıklar

Hasta olanların evlenmelerinde kural olarak bir sakınca bulunmamaktadır. Örneğin üreme yeteneğinden yoksun olanlar da evlenebilir. Bu sebeple doğurgan olmamak boşanma konusu olmayan davranışlardan sayılmaktadır. Evlenme Engeli olarak da bu nedenle kullanılamaz. Ancak eşinin doğurganlık yeteneğini kaybetmesi nedeni ile evlilik birliğinin sarsılması nedeni ile açılacak bir boşanma davası red olunsa bile irade gösteren bireyin 3 yıl sonra eylemli ayrılık nedeni ile açacağı ikinci bir dava ile evlilik ilişkisini tek taraflı irade göstererek sonlandırmasının önü açıktır.

“….Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasına dayalı 3444 sayılı Kanunla değişik M.K.nun 134. maddesinden kaynaklanan boşanma istemine ilişkindir. Bu sebebe dayalı boşanma davasının kabul edilebilmesi için eşler arasındaki evlilik birliğinin, müşterek hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının kanıtlanması gerekir. Oysa, taraflar arasındaki uyuşmazlığın davalı kadının cinsel organının, cinsel birleşmeyi engelleyici bir yapıya sahip bulunmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Ne var ki, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyelerince verilen 25.5.1990 gün ve 64 sayılı raporda, davalıda vaginal agenezi saptandığı vurgulanmış ve vaginoplasti operasyonu sonucu seksüel fonksiyonunu kazanabileceği belirtilmiştir. Davalının tedaviyi kabul ettiği, ancak davacı kocanın kendisini tedavi ettirmediği yolundaki ileri sürüşüne davacı tarafından karşı çıkılmamıştır. Yine özellikle belirtmek gerekir ki; Özel Daire bozma kararında da açıklandığı üzere, kadının doğurgan olmaması başlı başına bir boşanma sebebi olarak kabul edilemez. Bu itibarla, olayda M.K.nun 134/1-2 maddelerinde öngörülen koşulların oluşmadığına işaretle davanın reddedilmesi gereğine değinen ve Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen bozma kararına uyulması gerekirken önceki kararda direnilmesi doğru değildir. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.” YHGK, 11.11.1992. 6***6-6***8.

Buna karşılık bazı hastalıklar kesin evlenme engeli oluştururken bir kısmı da kesin olmayan evlenme engeli oluşturur.

Daha önce açıkladığımız üzere akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. (TMK M. 133.)

Bu sebeple eşlerden birinin evlenmeye engel olacak derecede akıl hastası olması yapılacak evlilik için kesin evlenme engeli oluşturmaktadır.

Bazı hastalıklar ise kesin olmayan evlenme engeli oluşturur. 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu bazı bulaşıcı hastalıkları kesin olmayan evlenme engeli olarak belirlemiştir. 1593 sayılı Kanun m. 123.

Kesin olmayan evlenme engeli olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu tarafından belirlenen bulaşıcı hastalıklar aşağıda gösterilmiştir;

  • Frengi,
  • Bel soğukluğu,
  • Yumuşak şankr,
  • Cüzam

Adı geçen bulaşıcı hastalıklara sahip olan kadın ya da erkeğin evlenebilmesi için iyileştiklerine veya bu hastalıkların bulaşma tehlikesinin kalmadığına ilişkin doktor raporunu sunmaları gerekmektedir.

Belirlenen bulaşıcı hastalıklara sahip olmak 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu tarafından evlenme engeli olarak gösterilmiş ise de bu hastalıklardan birinin varlığına rağmen yapılan evlenmeler de geçerli sayılır.

Evlendirme Yönetmeliğinde bu hastalıkların araştırılmasına yönelik bir hüküm ve yaptırım mevcut değildir.

Evlenmek isteyen kadın ya da erkek verem hastalığına sahip ise açıkladığımız bulaşıcı hastalıklardan farklı olarak evlenmenin yapılışı altı ay sonrasına ertelenir. (1593 sayılı Kanun m. 124.) Ertelemenin amacı altı aylık erteleme süresi içinde verem hastalığının tedavi edilebilmesine olanak vermektir.

Altı ay süre sonrasında verem hastalığı tedavi edilirse sorun kalmadan evlenme İşlemi gerçekleştirilir. Buna karşılık altı ay süre sonrasında verem hastalığının tedavi edilemediği anlaşılırsa evlenmek isteyenlere verem hastalığının sakıncaları anlatılır. Taraflar bu sakıncaları öğrendikten sonra evlenmekten vazgeçebilirler. Vazgeçmedikleri takdirde evlenmelerinin önünde bir engel mevcut değildir.

Ancak taraflar açıklanan sakıncalara rağmen evlenmede kararlı olduklarını açıklar ise evlendirme memuru tarafından evlenme işleminin yapılması zorunludur. Başka bir anlatımla evlendirme memuru tedavi edilmeyen verem hastalığını ileri sürerek evlenme işlemini yapmaktan kaçınamaz.

Aile, aile hukuku kapsamı, Evlenme engelleri, Evlenmenin maddi koşulları, Evlenmeye ilişkin genel bilgiler, Evlilik Hukuku,