4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Evlilik Birliğinin Korunması 2

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/evlilik-birliginin-korunmasi-2/

Evlilik Birliğinin Korunması (TMK m. 195-201)

Evlilik birliği, her zaman nehir gibi uzun, Göl gibi sakin, durgun deniz gibi huzur veren bir görünüm sergilemez.

Gün gelir Fırtına Deresi (doğu Karadeniz üzerinde akış hızı en yüksek olan Türkiye Akarsuyu) gibi coşar önüne alıp her şeyi devirip yıkarak çevresine acılar yaşatır. Bu acıları sonlandırmanın bir yolu da evlilik birliğinin korunmasına yönelik TMK m, 195-201 altında yapılan düzenlemeler ışığında önlemlerin alınmasıdır.

Evlilik birliğinin korunması konusunu aşağıdaki konu başlıklarına göre hukuk sistemimize paralel bir şekilde incelemek gerekir.

 • Genel olarak evlilik birliğinin korunması,
 • Evlilik Birliğini koruyucu önlemlerin işlevi,
 • Evlilik Birliğini koruyucu önlemlerin sonuçları,
 • Evlilik Birliğinin Korunmasında Uygulanacak hukuk

Bu belirlediğimiz ana başlıkları tek tek ve detaylıca ifade etmeye çalışalım

Genel olarak evlilik birliğinin korunması

Eşlerin kendi arasındaki ilişkiler, diğer bir deyişle iç ilişkiler evliliğin genel hükümlerinin kapsamında yer almaktadır.

Evlilik aile kurma amacı ile kanunda gösterilen istisna durumlar saklı kalmak kaydı ile reşit iki bireyin usule uygun bir şekilde bir araya gelmesi ile oluşan en küçük sosyal yapıdır. Hukuk Sistemi içerisinde ise Evlilik; aynı cinsiyette bulunmayan iki kişinin hukuk düzeninin öngördüğü şekilde süreklilik hedefiyle kurdukları hayat ortaklığıdır. Şeklinde tanımlanır.

Evlilik ile birlikte oluşan aile ise; evlilik, soybağı, ev ve duygu birliğini oluşturan bireylerin arasındaki ilişkiler yumağına verilen ad olarak tanımlanabilir.

Herkes, aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m. 20 hükmüne göre aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Ailenin Korunması başlıklı m. 41 f. II hükmü ile Devlet; ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

Evliliğin genel hükümlerinin bünyesinde eşlerin kendi arasındaki ilişkilerden doğan hak, yetki ve yükümlülükler bulunmaktadır. Evliliğin genel hükümlerinin kapsamında yer alan bu hak ve yükümlülüklerin ihlaline karşı 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda birliğin korunmasına ilişkin TMK m. 195-201 altında düzenlenen hükümler yer almaktadır.

Evlilik birliğinin korunmasına ilişkin önlemleri Türk Medeni Kanununun sistematiğini esas alarak Türk Hukuk Sisteminin anlayışına paralel olarak aşağıdaki konu başlıklarına göre incelemek gerekir.

 • Hâkimin müdahalesini isteme (TMK m. 195)
 • Eşler birlikte yaşarken alınan önlemler (TMK m. 196)
 • Birlikte yaşamaya ara verilince alman önlemler (TMK m. 197)
 • Borçlulara ait önlemler (TMK m. 198)
 • Tasarruf yetkisinin sınırlanması önlemi (TMK m. 199)

Evlilik Birliğini Koruyucu Önlemlerin işlevi

Evlilik birliğini koruyucu önlemlerin belirli bir amacı ve işlevi vardır. İki ana temel düşünce ile yasa koyucu tarafından yapılan düzenlemelerin amaç ve işlevleri aşağıdaki gibidir. Evlilik Birliğini koruyucu önlemlerin

 • Evlilik Birliğinin korunması
 • Eşlerin Kişiliğinin korunması

gibi iki önemli işlevi vardır.

Evlilik Birliğinin Korunması

Evliliğin genel hükümleri arasında yer alan yükümlülüklere uyulmamış olması durumunda eşlerin bu konuda birbirlerini zorlama olanağı bulunmamaktadır. Birlik görevlerini yerine getirmeyen eşin hapis ya da para cezası ile doğrudan cezalandırılması da mümkün değildir.

Bu çerçeveden bakıldığında koruyucu önlemlerin en önemli varlık sebebi evlilik birliğinin korunması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eşlerin Kişiliğinin Korunması

Evlilik, aynı cinsiyette bulunmayan iki kişinin hukuk düzeninin öngördüğü şekilde süreklilik hedefiyle kurdukları hayat ortaklığıdır. Hayat ortaklığının hedefler doğrultusunda korunması özünde eşlerin kişilik haklarının korunması anlamına gelmektedir.

Evlilik Birliğini koruyucu önlemlerin sonuçları

Evlilik birliğini koruyucu önlemlerin sonuçlarını aşağıdaki konu başlıklarına göre incelemek gerekir;

 • Barışmayı sağlama,
 • Çekişmeyi bitirme,
 • Olası krizi yok etme,
 • Kutuplaşmayı önleme,
 • Boşanmayı engelleme

Belirlediğimiz konu başlıklarını detaylı olarak ifade etmeye çalışalım

BARIŞMAYI SAĞLAMA

Evlilik birliğini koruyucu önlemler eşlerin barışmasını sağlamaktadır. Kendi aralarında karşılıklı anlayışı göstermeyerek dirlik ve düzenlerini bozan eşler koruyucu önlemler sayesinde yeniden barış ve huzur ortamında yaşamaya başlamaktadır.

ÇEKİŞMEYİ BİTİRME

Eşler arasındaki çekişmeler birlikte yaşamayı Çekilmez duruma getirecek düzeyde gerçekleşebilir. Sevgi ve saygı duyguları ile aralarındaki çekişmeyi bitiremeyen eşler koruyucu önlemlerin sonucu olarak kalıcı şekilde olmasa bile var olan çekişmeyi bir şekilde sonlandırmaktadır.

OLASI KRİZİ YOK ETME

Eşlerin özellikle dürüstlük kurallarına aykırı davranışlarının olası krizin habercisi olması muhtemeldir. Evlilik birliğini koruyucu önlemler sonlandırılmadığı takdirde belki de ileride krize kadar gidecek bir sürecin devamını engellemektedir.

KUTUPLAŞMAYI ÖNLEME

Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi eşler arasında kutuplaşmaya yol açabilir.

Kutuplaşma sonucu oluşacak sarsıntılar sonucu eşlerin ilerleyen süreçte birbirlerine yabancılaşması kaçınılmazdır. Evlilik birliğini koruyucu önlemler eşlerin birbiriyle kutuplaşmasına sebep olan anlaşmazlıkları sonlandır- maktadır.

BOŞANMAYI ENGELLEME

Evlilik birliğini koruyucu önlemler evlilik birliğini güçlendirerek son çare olarak gündeme gelecek olan boşanma kararını en azından ertelemeye vesile olmaktadır. Gerçekleşen uzlaşma sayesinde evlilik birliğinin dağılması da önlenmiş olmaktadır.

Evlilik Birliğinin Korunmasında Uygulanacak Hukuk

Evlilik birliğini koruyucu önlemler geçici niteliklidir. Amaç, evlilik birliğini koruyucu Önlemlerin bir an önce alınarak birliğin dağılmasının Önlenmesi ya da en azından en az sarsıntı ile tehlikenin bertaraf edilmesidir.

Açıkladığımız sebeplerle evlilik birliğini koruyucu önlemlerin Türk Hukukuna bağlı kılınması olası zararların engellenmesi bakımından daha isabetli olacaktır.

 • ETİKETLER

Aile Hukuku, Aile Hukuku ilkeleri, aile hukuku kapsamı, evlilik birliğinin korunması, Evlilik Hukuku, Evlilikte eşlerin yükümlülükleri,